Gemeenteraad 29 november 2012

 • GR20121129 punt 2. Politie - Personeel - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Inspecteur van politie voor de dienst verkeer

  De raad

   

  Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

   

  Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

   

  Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

   

  Gelet op de omzendbrief GPI15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

   

  Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

  1 hoofdcommissaris van politie

  5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

  15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politieassistent)

  53 inspecteurs van politie

  2 agenten van politie

   

  Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

   

  Overwegende dat INP Patrick Van Onacker via de mobiliteitscyclus 2012-03 op 1 januari 2013 mobiliteit maakt naar de lokale politie Gent;

   

  Overwegende dat het aangewezen is een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer via mobiliteit aan te wijzen;

   

  Overwegende dat deze betrekking kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

   

  Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer vacant te verklaren om de uitvoering van het verkeersbeleid binnen de PZ Ninove niet verder te hypothekeren;

   

  Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

   

  Overwegende dat het vereist is het stelsel van mobiliteit toe te passen om de normale politiewerking niet te verstoren;

   

  Overwegende dat bijgevolg de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

  Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

   

  Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

  Operationeel personeel – Inspecteur van politie

   

  Functiebeschrijving:

  -         voert de wettelijke en reglementaire politionele opdrachten uit, inzonderheid inzake verkeerswetgeving:

  -         voert opdrachten en taken uit onder leiding van de hiërarchisch hoger geplaatsten;

  -         werkt samen met het kader van agenten van politie aan de organisatie van een vlot, veilig en doorgaand verkeer in de politiezone;

  -         voert de opgelegde verkeerstaken uit in een permanente geest van dienstverlening;

  -         is bereid te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat in overleg met de directeur bepaald wordt en dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst. Het dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen;

  -         neemt deel aan de projectwerking rond verkeersveiligheid;

  -         lost verkeersproblemen doeltreffend op;

  -         is zichtbaar aanwezig op straat;

  -         staat in voor de verkeersregeling bij beteugelende en niet-beteugelende ordediensten of evenementen waarvoor een politieaanwezigheid vereist is.

   

  Profiel:

  -         geeft blijk van een goede fysieke conditie en kan werken in een dienstrooster zoals hierboven omschreven;

  -         beschikt over een voldoende kennis van de rechtswetenschappen (straf(proces)recht – wegcode – algemeen politiereglement – burgerlijk (proces)recht);

  -         is bereid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies;

  -         neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert;

  -         kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen;

  -         beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid;

  -         kenmerkt zich door:

  punctualiteit, orde en netheid;

  een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;

  discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;

  flexibiliteit en stressbestendigheid;

  incasseringsvermogen;

  -         werkt binnen de door de hiërarchische overste gestelde limieten;

  -         handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen;

  -         beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden;

  -         beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid, ook in soms zeer moeilijke omstandigheden;

  -         kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;

  -         beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

  -         heeft kennis van de in de zone gebruikte informaticatoepassingen;

  -         heeft een goede kennis van de Nederlandse taal.

   

  Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Aalstersesteenweg 26 A – 9400 Ninove

   

  Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Benny Van Holder – Diensthoofd verkeer – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – 054 318916

   

  Wijze van selectie: advies van een selectiecommissie

   

  Geen Specifieke evaluatie

   

  Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

   

  Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

  -         Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

  -         Officier van een korps van de lokale politie;

  -         Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).

  -         De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

   

  Artikel 2

  Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst verkeer die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

   

  Artikel 3

  Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

   

  Artikel 4

  Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 3. Politiezone Ninove - Personeel - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van de directie operaties

  De raad

   

  Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

   

  Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

   

  Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

   

  Gelet op de omzendbrief GPI15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsbad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

   

  Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

  1 hoofdcommissaris van politie

  5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

  15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politieassistent)

  53 inspecteurs van politie

  2 agenten van politie

   

  Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten op de begroting;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 betreffende de benoeming via mobiliteit van een hoofdinspecteur van politie voor de dienst recherche;

   

  Overwegende dat HINP Liesbeth Schapmans, lid van de directie operaties, via de mobiliteitscyclus 2012-03 op 1 januari 2013 mobiliteit maakt naar de lokale recherche Ninove;

   

  Overwegende dat het aangewezen is een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties via mobiliteit aan te wijzen;

   

  Overwegende dat deze betrekking kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

   

  Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties vacant te verklaren om de uitvoering van deze directie niet te hypothekeren;

   

  Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

   

  Overwegende dat het vereist is het stelsel van mobiliteit toe te passen om de normale politiewerking niet te verstoren;

   

  Overwegende dat bijgevolg de betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

   

  Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

  Operationeel personeel – Hoofdinspecteur van politie

   

  Functiebeschrijving:

  -         staat, op vraag van de verantwoordelijke officier en in overeenstemming met diens richtlijnen, in voor de planning en de coördinatie van de diensten die worden uitgevoerd door directie operaties;

  -         voert, in overeenstemming met de richtlijnen van de verantwoordelijke officier, proactieve en reactieve controles uit op de personeelsleden;

  -         wordt, in overeenstemming met de richtlijnen van de verantwoordelijke officier, belast met de opvolging van de opgestelde documenten (activiteitenverslagen) en met het nazicht van de door de leden van zijn team opgestelde documenten of nota's (meldingen, PV's, …);

  -         neemt deel aan de acties uitgevoerd in het raam van het zonaal veiligheidsplan en kan worden belast met de leiding en de coördinatie van dergelijke acties;

  -         kan worden belast met complexe tussenkomsten en neemt de leiding en coördinatie op zich;

  -         maakt deel uit van HYCAP;

  -         kan worden belast met de leiding van een ondereenheid bij ordediensten;

  -         is bereid opleidingen te volgen alsmede te organiseren;

  -         staat in voor de communicatie van de korpsleiding met de mensen van zijn team;

  -         voert de taken en opdrachten uit die hem worden opgelegd door de korpschef;

  -         neemt actief deel aan de uitvoering van het beleid en aan de uitvoering van de actieplannen;

  -         vervult een actieve rol in het evaluatiesysteem;

  -         kan met bijkomende opdrachten worden belast, bvb. operationele coördinatie, operationaliseren van het beleid inzake verkeer, operationaliseren van ASTRID alsmede met het opvolgen van bepaalde processen;

  -         kan als projectchef worden aangewezen;

  -         houdt een capaciteitsoverzicht bij;

  -         wordt ingezet als OGPHPK met wachtdienst belast.

   

  Profiel:

  -         beschikt over een groot incasseringsvermogen;

  -         beschikt over de kennis, de vaardigheden en de fysieke inzetbaarheid die van elk personeelslid kan worden verwacht na het volgen van de basisopleiding;

  -         houdt rekening met de uitvoering van onregelmatige prestaties;

  -         houdt rekening met een mogelijke inzet bij onverwachte en niet voorziene diensten;

  -         is in staat om een groep te leiden en beschikt hiertoe over de nodige communicatieve en managementvaardigheden;

  -         is bereid verdere opleidingen te volgen;

  -         heeft kennis van de in de zone gebruikte informaticatoepassingen;

  -         er wordt verwacht dat hij/zij:

  - stressbestendig is;

  - klantgericht werkt;

  - zin voor verantwoordelijkheid toont;

  - over de nodige maturiteit beschikt;

  - in staat is activiteiten te plannen en te coördineren;

  - blijk geeft van orde, methode en stiptheid;

  - hoffelijk en beleefd is;

  - zorg besteedt aan het voorkomen en de kledij.

  -         onderhoudt contacten met de andere teamchefs en met de andere diensten;

  -         leeft de waarden en normen binnen de geïntegreerde politie, en in het bijzonder binnen de politiezone Ninove, na.

   

  Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove

   

  Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Danny De Troyer – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove – 054 313223

   

  Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

   

  Geen specifieke evaluatie

   

  Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

   

  Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het middenkader van de lokale politie:

  -         Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

  -         Officier van een korps van de lokale politie;

  -         Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).

  -         De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

   

  Artikel 2

   

  Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

   

  Artikel 3

   

  Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

   

  Artikel 4

   

  Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 4: OCMW - notulen overlegcomité - 10 oktober 2012 - kennisneming

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 282;

   

  Overwegende dat de in het voornoemd artikel 282 vermelde artikelen niet in werking treden ten aanzien van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van gemeenten die overeenkomstig artikel 312 van het gemeentedecreet hebben beslist om bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2007 niet te voorzien in de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen;

   

  Gelet op de brief van 10 oktober 2012 van het OCMW Ninove, ingekomen bij het bestuur op 18 oktober 2012, waarbij de notulen worden overgemaakt van de vergadering van het overlegcomité Stad/OCMW van 10 oktober 2012;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad dient kennis te nemen van deze notulen;

   

  Beslist,

   

  Met eenparigheid van stemmen

   

  Artikel 1

  Er wordt kennisgenomen van de brief van 10 oktober 2012 van het OCMW Ninove en van de erbij gevoegde notulen van de vergadering van het overlegcomité Stad/OCMW van 10 oktober 2012.

   

  Artikel 2

  Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het OCMW Ninove, Burchtstraat 50, 9400 Ninove.

   

   

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 5: secretariaat - Verslag over het bestuur en de stand der zaken van de stad voor het dienstjaar 2011 - kennisneming

  De raad

   

  Gelet op artikel 96 van de nieuwe gemeentewet;

   

  Overwegende dat door de inwerkingtreding van het gemeentedecreet het desbetreffende artikel werd opgeheven, inzonderheid door art. 302. 92°;

   

  Overwegende dat, ter kennisgeving, een verslag over het bestuur en de stand der zaken van de stad over het dienstjaar 2011 werd opgemaakt;

   

  Overwegende dat dit verslag werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 oktober 2012;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Er wordt kennis genomen van het verslag over het bestuur en de stand der zaken over het dienstjaar 2011.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 6: Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012

  De raad

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012 om 19 uur;

   

  Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 mevrouw Rita Hellinckx werd aangesteld als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat mevrouw Rita Hellinckx opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Stadsafgevaardigde:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 30

  Aantal uitgebrachte stemmen: 30

  Aantal stemmen op naam van Rita Hellinckx: 30

  Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

   

  Overwegende dat mevrouw Rita Hellinckx de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  Mevrouw Rita Hellinckx, schepen, wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 7: Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012

  De raad,

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de intercommunale Ilva op maandag 17 december 2012 om 19 uur;

   

  Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 de heer Ivan Vonck werd aangesteld als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de heer Ivan Vonck opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Plaatsvervanger:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

  Aantal uitgebrachte stemmen: 31

  Aantal stemmen op naam van Ivan Vonck: 31

   

  Overwegende dat de heer Ivan Vonck de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  De heer Ivan Vonck, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 8: Ilva - algemene vergadering - maandag 17 december 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

   

  Gelet op de uitnodiging van Ilva waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012 om 19 uur;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau (artikel 40)
  2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering
  3. Goedkeuren actieplan en budget 2013;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Kennis wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Ilva.

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2012 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 9: Aanduiden van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 17 december 2012

  De raad

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 17 december 2012 om 19.30 uur;

   

  Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 Rita Hellinckx werd aangesteld als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de mevrouw Rita Hellinckx opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Stadsafgevaardigde:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

  Aantal uitgebrachte stemmen: 31

  Aantal stemmen op naam van Rita Hellinckx: 31

  Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming

   

  Overwegende dat mevrouw Rita Hellinckx de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  Mevrouw Rita Hellinckx, schepen, wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 17 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 10: Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 17 december 2012

  De raad,

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Solva op maandag 17 december 2012 om 19.30 uur;

   

  Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 de heer Ivan Vonck werd aangesteld als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de heer Ivan Vonck opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Plaatsvervanger:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

  Aantal uitgebrachte stemmen: 31

  Aantal stemmen op naam van Ivan Vonck: 31

  Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming

   

  Overwegende dat de heer Ivan Vonck de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  De heer Ivan Vonck, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 17 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 11: Solva - buitengewone algemene vergadering - maandag 17 december 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

   

  Gelet op de uitnodiging van Solva waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op maandag 17 december 2012 om 19.30 uur in de administratieve zetel van Solva te 9420 Erpe, Joseph Cardijnstraat 60;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau (artikel 40)
  2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering
  3. Goedkeuren actieplan en budget 2013;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Solva.

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 17 december 2012 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 12: Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 20 december 2012

  De raad

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op donderdag 20 december 2012 om 17.30 uur;

   

  Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2007 de heer Hans Van Der haegen werd aangesteld als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de heer Hans Van Der haegen opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Stadsafgevaardigde:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

  Aantal uitgebrachte stemmen: 32

  Aantal stemmen op naam van Hans Van Der haegen: 32

   

  Overwegende dat de heer Hans Van Der haegen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  De heer Hans Van Der haegen, raadslid, wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op donderdag 20 december 2012 om 17.30 uur.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 13: Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 20 december 2012

  De raad,

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op donderdag 20 december 2012 om 17.30 uur;

   

  Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2007 mevrouw Rita Bockstael werd aangesteld als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat mevrouw Rita Bockstael opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Plaatsvervanger:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

  Aantal uitgebrachte stemmen: 32

  Aantal stemmen op naam van Rita Bockstael: 32

   

  Overwegende dat mevrouw Rita Bockstael de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  Mevrouw Rita Bockstael, raadslid, aan te duiden als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op donderdag 20 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 14: Intergem - algemene vergadering - donderdag 20 december 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

   

  Gelet op de uitnodiging van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering op donderdag 20 december 2012 om 17.30 uur;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2013
  2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis - Bekrachtiging
  3. Statutaire benoemingen
  4. Statutaire mededelingen;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Er wordt kennisgenomen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op donderdag 20 december 2012 om 17.30 uur wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 15: Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012

  De raad

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012 om 18.15 uur;

   

  Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2010 de heer Freddy Van Eeckhout werd aangesteld als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de heer Freddy Van Eeckhout opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Stadsafgevaardigde:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

  Aantal uitgebrachte stemmen: 32

  Aantal stemmen op naam van Freddy Van Eeckhout: 30

  Aantal nee-stemmen: 2

   

  Overwegende dat de heer Freddy Van Eeckhout de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  De heer Freddy Van Eeckhout, schepen, wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 16: Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012

  De raad,

   

  Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

   

  Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Fingem op donderdag 20 december 2012 om 18.15 uur;

   

  Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

   

  Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2011 de heer Henri Evenepoel werd aangesteld als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de heer Henri Evenepoel opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

   

  Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

   

  Plaatsvervanger:

  Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

  Aantal uitgebrachte stemmen: 32

  Aantal stemmen op naam van Henri Evenepoel:24

  Aantal nee-stemmen: 8

   

  Overwegende dat de heer Henri Evenepoel de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

   

  Beslist,

   

  Artikel 1

   

  De heer Henri Evenepoel, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012.

   

  Artikel 2

   

  Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 17: Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 20 december 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

   

  Gelet op de uitnodiging van Fingem waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012 om 18.15 uur;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Begroting 2013
  2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2013
  3. Statutaire benoemingen;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Kennis wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fingem.

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 20 december 2012 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 18: Logistiek/patrimoniumbeheer - Verkoop van een perceel stadsgrond aan de Salamanderweg te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte

  De raad 

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2011 waarbij de procedure werd ingesteld voor de onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Salamanderweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 1663h 2, aan de echtgenoten Van Mulder-Boyens voor de ontsluiting van hun eigendom Polderbaan 103;

   

  Gelet op het schattingsverslag van de Ontvanger van de Registratie van 10 december 2011;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2011 waarbij de verkoopprijs werd vastgesteld op € 750, te vermeerderen met alle kosten;

   

  Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door de notarisassociatie Evenepoel en De Brakeleer te Ninove;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

   

  Artikel 1

   

  De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Salamanderweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B voorheen deel van nr. 1663h 2, thans gekend onder nr. 1663k 2/deel, met een oppervlakte volgens meting van 19 ca, aan Michel Van Mulder en Nathalie Boyens, voor de ontsluiting van hun eigendom Polderbaan 103, tegen de prijs van € 750, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

   

   

  Artikel 2

   

  De ontwerpakte wordt goedgekeurd.

   

   

  Artikel 3

   

  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kopers een authentieke akte te onderschrijven.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 19: Logistiek/patrimoniumbeheer - kinderdagverblijf vzw 't Breugelkind in de Abdijstraat te Ninove - verlenen akkoord vestiging hypotheek

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2011 waarbij aan de vzw 't Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat, een recht van opstal werd toegekend op het perceel stadsgrond langs de Abdijstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756H/deel, met een oppervlakte volgens meting van 15a 97ca, voor de oprichting van een kinderdagverblijf met tuin en parking;

   

  Gelet op de vraag van 31 oktober 2012 van de vzw 't Breugelkind aan de stad om op het perceel stadsgrond een hypotheek te mogen vestigen voor de nieuwbouw;

   

  Overwegende dat de vzw 't Breugelkind ertoe verplicht is, om in toepassing van artikel 14 van de akte verleden voor de burgemeester op 6 maart 2012, vooraf aan de stad hiervoor toelating te vragen;

   

  Overwegende dat artikel 14 volgende bepaling omvat: "De opstalhouder mag de opstal, de in opstal gegeven goederen en de gebouwen en opstallen die hij heeft opgericht, niet vervreemden, er zakelijke rechten of erfdienstbaarheden op vestigen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de grondeigenaar.";

   

  Overwegende dat het perceel stadsgrond aan de Abdijstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756H/deel, tot het privaat domein van de stad behoort;

   

  Gelet op de ontwerpakte hypotheekvestiging en de ontwerpakte volmacht tot hypotheek;

   

  Overwegende dat er nieuwe ontwerpakten van kredietopening en hypotheekvestiging voorgelegd werden;

   

  Overwegende dat deze nieuwe versies nog aanleiding geven tot een aantal opmerkingen;

   

  Overwegende dat die opmerkingen besproken werden op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2012 met de heer Bernd Schotsaert en mevrouw Ina Bécu, vertegenwoordigers van de vzw 't Breugelkind;

   

  Overwegende dat tengevolge van de hypotheekvestiging 't Breugelkind vraagt om de artikelen 12, 17 en 18 in de akte van de toekenning van het recht van opstal aan te passen in die zin dat gedurende de periode van de hypotheek, zijnde 10 jaar, de bank eigenaar blijft van de opstal indien 't Breugelkind de in die artikelen vermelde verplichtingen niet naleeft;

   

  Gelet op het voorstel om daarom in het recht van opstal een artikel 25 toe te voegen, dat luidt als volgt: "Indien in toepassing van de artikelen 12, 17 en 18 het recht van opstal toegekend aan de vzw 't Beugelkind beëindigd wordt, blijft de bank BNP Paribas Fortis gedurende de looptijd van de hypotheek, zijnde 10 jaar, eigenaar van de opstal. Als BNP Paribas Fortis zijn opstalrecht gedurende die periode vervreemdt door verkoop of verhuurt, dan dient de koper of huurder het doel van het opstalrecht, zijnde het bouwen en exploiteren van een kinderdagverblijf met parking en tuin, zoals vermeld in artikel 4, te respecteren.";

   

  Beslist,

   

   

  met 24 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

   

  7 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Souffriau, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

   

  1 onthouding (Alfons Schorreel)

   

   

  Artikel 1

   

  De akte van hypotheekvestiging tussen BNP Paribas Fortis en de vzw 't Breugelkind wordt goedgekeurd mits de volgende voorwaarden:

  - aan artikel 1 dient bij de beschrijving van het goed (pagina 3 en 4 ) volgende zin toegevoegd te worden: De grond, gelegen Abdijstraat sectie B, deel van nummer 756H met een oppervlakte van 15a97ca, eigendom van de stad Ninove, is uitgesloten van de hypotheek.

  - op pagina 4 (toestemming van de grondeigenaar): Overeenkomstig artikel 14 van de akte houdende vestiging recht van opstal, verleden voor de heer burgemeester van de stad Ninove op zes maart tweeduizend en twaalf, werd door de grondeigenaar,zijnde de stad Ninove, bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen in datum van ….. de voorafgaande, schriftelijke toestemming gegeven met deze kredietakte en hypotheekbevestiging. Deze beslissing luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

   

  In deze passage moeten de woorden 'bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen in datum van ….' vervangen worden door 'bij beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2012'.

   

  Artikel 2

   

  De akte van kredietopening tussen BNP Paribas Fortis en de vzw 't Breugelkind wordt goedgekeurd mits de volgende voorwaarden:

  - op pagina 2 is de volgende zin onduidelijk: 'In zoverre zij de ten gunste van de bank bezwaarde goederen betreffen, zijn de clausules van de algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de eigenaar van het/de onroerend(e) goed(eren)'.

  Ten gevolge van het recht van opstal dient er inzake onroerende goederen een onderscheid gemaakt te worden. De stad Ninove is en blijft eigenaar van de grond. Vzw Centrum voor Kinderopvang 't Breugelkind is eigenaar van de opstal, zijnde het gebouw. Door het recht van opstal is het recht van natrekking niet van toepassing.  Het begrip 'eigenaar' dient in deze akte verduidelijk te worden, om eventuele latere misverstanden en discussies te voorkomen.

  De zin vóór de geciteerde zin luidt: "De comparanten verklaren een perfecte kennis te hebben van voormelde algemene voorwaarden, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht om er geïntegreerd deel van uit te maken'.

  De onduidelijkheid ontstaat door het samenlezen van beide zinnen, waarin enerzijds sprake is van "comparanten' en anderzijds 'eigenaar'. In de akte is de stad Ninove geen comparant, de twee comparanten zijn Fortis Bank en vzw Centrum voor Kinderopvang 't Breugelkind.

  Bovendien zijn bij het ontwerp van akte die algemene voorwaarden niet als bijlage opgenomen en kan de stad er geen kennis van nemen voor het geval met 'eigenaar' ook de stad Ninove bedoeld wordt.

  - op pagina 5 (zekerheid) is vermeld: De kredietnemer(s) verklaart/verklaren ten gunste van de bank, die aanvaardt, een hypotheek te verlenen in eerste rang op de hierna beschreven constructies, gelegen te Ninove, Abdijstraat. Op pagina 6 volgt de beschrijving van het goed: 'De constructies opgericht krachtens een recht van opstal dat werd verleend door de stad Ninove op een perceel grond gelegen aan de Abdijstraat, ten kadaster bekend volgens titel en recent kadaster, sectie A, deel van nummer 756/H, met een oppervlakte volgens meting in titel van vijftien are zevenennegentig centiare (15a97ca).

  Deze passage wordt aangevuld met de vermelding dat de grond onder geen beding deel uitmaakt van de hypotheek.

  - op pagina 6 (toestemming van de grondeigenaar): Overeenkomstig artikel 14 van de akte houdende vestiging recht van opstal, verleden voor de heer burgemeester van de stad Ninove op zes maart tweeduizend en twaalf, werd door de grondeigenaar,zijnde de stad Ninove, bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen in datum van ….. de voorafgaande, schriftelijke toestemming gegeven met deze kredietakte en hypotheekbevestiging. Deze beslissing luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

  In deze passage moeten de woorden 'bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen in datum van ….' vervangen worden door 'bij beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2012'.

  - op pagina 9 (keuze van de woonplaats' moet in de passage 'De bank behoudt evenwel het recht slechts de werkelijke woonplaats van de kredietnemer en van de eigenaar van het/de onroerende goed(eren) in aanmerking te nemen' op basis van voormeld onderscheid tussen eigenaar van de grond en eigenaar van de opstal geconcretiseerd worden wat met 'eigenaar' wordt bedoeld.

   

  Artikel 3

   

  Aan de akte houdende vaststelling van de toekenning van een recht van opstal aan 't Breugelkind voor het perceel in de Abdijstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 756H, goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2011, wordt een artikel 25 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Indien in toepassing van de artikelen 12, 17 en 18 het recht van opstal toegekend aan de vzw 't Beugelkind beëindigd wordt, blijft de bank BNP Paribas Fortis gedurende de looptijd van de hypotheek, zijnde 10 jaar, eigenaar van de opstal. Als BNP Paribas Fortis zijn opstalrecht gedurende die periode vervreemdt door verkoop of verhuurt, dan dient de koper of de huurder het doel van het opstalrecht, zijnde het bouwen en exploiteren van een kinderdagverblijf met parking en tuin, zoals vermeld in artikel 4, te respecteren."

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 20: Personeel - goedkeuring personeelsorganogram

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 103 en 117§1;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 betreffende de aanpassing van de personeelsformatie van het stadspersoneel;

   

  Overwegende dat het dossier eveneens het organogram bevatte maar dit niet uitdrukkelijk vermeld werd in het gemeenteraadsbesluit;

   

  Overwegende dat het opportuun is het organogram expliciet goed te keuren;

   

  Gelet op het advies van het managementteam van 23 mei 2012;

   

  Overwegende dat dit aan syndicaal overleg onderworpen werd op 5 juni 2012;

   

  Beslist,

   

   

  met 28 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Veerle Vanderpoorten, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde, Luc Roelandt)

   

  4 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat)

   

   

  Enig artikel

  Het personeelsorganogram van het gemeentepersoneel wordt goedgekeurd.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 21: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2012/2013 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet van 27 maart .1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de onderwijsdecreten ;

   

  Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31  juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële omzendbrieven terzake;

   

  Gelet op de brief van 16 juli 2012 en de brief zonder datum waarbij het Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgODi, Scholen voor Secundair Onderwijs en Deeltijds Onderwijs, het organiek urenpakket, het aantal overgedragen uren-leraar en de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie meedeelt waarover de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove tijdens het schooljaar 2012/2013 kan beschikken;

   

  Overwegende dat 4 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar in de hogere graad kunnen aangewend worden tijdens het schooljaar 2012/2013;

   

  Overwegende dat leraarsuren muziek, woord en dans onderling verwisselbaar zijn;

   

  Overwegende dat leraarsuren van het niveau hoger secundair overdraagbaar zijn naar het niveau lager secundair, maar niet omgekeerd;

   

  Overwegende dat het aantal uren pedagogische coördinatie vrij mag bepaald worden binnen het toegekende leraarsurenpakket;

   

  Overwegende dat DKO-scholen enkel van de ICT-middelen kunnen genieten op voorwaarde dat zij instappen in een samenwerkingsplatform;

   

  Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor wat de aanwending van de ICT-middelen betreft, vanf 01.09.2011 tot en met 31.08.2014 deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform met de Scholengemeenschap Geni waaronder de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove ressorteren;

   

  Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2012/2013 recht heeft op een puntenenveloppe voor ICT-coördinatie van 12 punten;

   

  Overwegende dat in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 1 uur-leraar op HS-niveau (weddenschaal 501) overeenkomt met 6 punten en 1 uur-leraar op LS-niveau overeenkomt met 4 punten (weddenschaal 301);

   

  Gelet op het voorstel van directeur Karen Scheldeman inzake aanwending van het toegekende urenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2012/2013;

   

  Gelet op het protocol van akkoord van 4 oktober 2012 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

   

  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

  Het toegekende urenpakket inclusief de 4 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar en de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdschool met vestigingsplaatsen en filiaal), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2012/2013 als volgt aangewend:

  * Per studierichting :   Muziek : 354,5 uren

                                     Woord : 87 uren

                                     Dans : 55 uren.

  * Per niveau :              Lager secundair : 379,5 uren

                                     Hoger Secundair : 117 uren.

  * Totaal: 496,5 uren-leraar.

  * Er wordt 0,5 uren-leraar overgedragen naar het volgende schooljaar.

  * Aantal uren ICT-coördinatie op basis van 12 toegekende punten: 2 uren hoger secundair.

  * Aantal uren directeur : 20.

  * Aantal uren opsteller : 46.

   

  Artikel 2

  Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de bevoegde instanties.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 22: Onderwijs - Stedelijke Basisschool Voorde - erkenning ouderraad - goedkeuring huishoudelijk reglement

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad en latere wijzigingen;

   

  Overwegende dat de ouders een belangrijke gesprekspartner zijn bij het onderwijs;

   

  Overwegende dat de ouders van de Stedelijke Basisschool – vestigingsplaats Voorde zich hiertoe hebben georganiseerd in een ouderraad;

   

  Overwegende dat deze ouderraad tot wezenlijk doel heeft de belangen van de ouders en van de leerlingen te behartigen;

   

  Gelet op de vraag tot officiële erkenning van de ouderraad van de Stedelijke Basisschool – vestigingsplaats Voorde bij beslissing van de gemeenteraad;

   

  Gelet op het huishoudelijk reglement van de ouderraad, goedgekeurd in vergadering van de ouderraad van 16 oktober 2012;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De ouderraad van de Stedelijke Basisschool - vestigingsplaats Voorde wordt erkend als officiële gesprekspartner namens de ouders.

   

  Artikel 2

   

  Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 3

  Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd naar de directie en naar de voorzitter van de ouderraad.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep

  De raad,

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 (BS 27 april 2001) houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiering van initiatieven voor buitenschoolse opvang;

   

  Overwegende dat artikel 2 van dit besluit vermeldt dat een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang zich exclusief richt tot kinderen in het basisonderwijs;

   

  Overwegende dat ditzelfde artikel vermeldt dat tijdens de schoolvakanties voorrang dient te worden gegeven aan de opvang van kinderen tot 6 jaar;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2008 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 januari 2011 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken;

   

  Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 september 2012 waarin goedkeuring wordt gehecht aan een uitzondering op de doelgroepomschrijving van het huishoudelijk reglement van het IBO;

   

  Overwegende dat het huishoudelijk reglement van het IBO de doelgroep omschrijft als volgt:

  "Het initiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs, maar voorrang wordt gegeven aan kinderen die wonen of naar school gaan in Ninove, van 2,5 jaar tot 12 jaar, met dien verstande dat opvang geboden wordt ten vroegste vanaf de dag dat het kind naar school gaat en tot 30 juni van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt. Een strikte voorwaarde voor opvang is dat het kind zindelijk is.";

   

  Overwegende dat de directeur van de Sint Jorisschool (bijzonder lager onderwijs) vraagt voor een oplossing in de vorm van opvang voor de leerlingen ouder dan 12 jaar die nog steeds in het lager onderwijs les volgen;

   

  Overwegende dat in het bijzonder lager onderwijs kinderen niet worden opgesplitst in klassen volgens leeftijd maar in groepen volgens de capaciteiten en beperkingen die ze hebben. Hierdoor gebeurt het dat kinderen ouder dan 12 jaar nog steeds in het lager onderwijs les volgen;

   

  Overwegende dat de verstandelijke leeftijd vaak lager ligt waardoor deze kinderen niet de maturiteit hebben om bijvoorbeeld alleen thuis te blijven;

   

  Overwegende dat er tijdens voor- en naschoolse opvang in het IBO ruimte, tijd en personeel voorhanden is om nog extra kinderen op te vangen;

   

  Overwegende dat tijdens de schoolvakanties het IBO met een tekort aan opvangplaatsen kampt en er wachtlijsten dienen worden aangelegd vanaf de tweede dag dat er voor een vakantie kan worden ingeschreven;

   

  Overwegende dat de speelpleinwerking georganiseerd door de jeugddienst opvang biedt aan kinderen van 6 tot 14 jaar tijdens de zomervakantie en de paasvakantie;

   

  Overwegende dat de sporthal een ruim aanbod van sportkampen aanbiedt voor kinderen van 4 tot 14 jaar tijdens de schoolvakanties;

   

  Overwegende dat kinderen niet toelaten tot de opvang omwille van niet zindelijk zijn in de praktijk niet aangewezen is en niet meer wordt toegepast;

   

  Overwegende dat er in het IBO een beleid werd uitgewerkt in functie van zindelijkheidstraining van jonge kinderen en dat gewerkt wordt met toiletdiploma's;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Met ingang van 1 december 2012 worden het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2008 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken, het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken en het gemeenteraadsbesluit van 13 januari 2011 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken opgeheven.

   

  Artikel 2

   

  Het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken wordt goedgekeurd als volgt:

   

  IBO "'t Kadeeken" Ninove is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

   

  Organiserend bestuur

   

  IBO "'t Kadeeken" Ninove is een organisatie van het stadsbestuur Ninove en organiseert de buitenschoolse kinderopvang op de volgende locatie: Parklaan 13A - 9400 Ninove.

   

  Contactpersoon van het IBO "'t Kadeeken"

   

  De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator. Als leidinggevende coördineert hij de activiteiten, heeft hij de leiding over het personeel en onderhoudt hij het contact met de ouders, scholen, de externe instanties en derden.

  De coördinator is te bereiken na afspraak.

   

  De contactgegevens zijn:

  Parklaan 13A, 9400 Ninove

  Telefoon: 054 34 23 02

  E-mail: ibo@ninove.be

   

  Doelgroepomschrijving

   

  Het initiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs, voorrang wordt gegeven aan kinderen die wonen of naar school gaan in Ninove.

  Tijdens het schooljaar kunnen schoolgaande kinderen van het basisonderwijs worden opgevangen, ongeacht hun leeftijd en dit ten vroegste vanaf de dag dat het kind naar school gaat.

  Tijdens de schoolvakanties kunnen schoolgaande kinderen van het basisonderwijs worden opgevangen van 2,5 jaar tot 12 jaar, ten vroegste vanaf de dag dat het kind naar school gaat en tot 30 juni van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt.

   

  Opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten

   

  Opname en inschrijving

   

  Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledig ingevuld inschrijvingsdossier is binnengebracht. Dit dossier bevat minstens een inlichtingenblad met de persoonlijke gegevens van het kind, een bewijs van aansluiting bij een kinderbijslagfonds, een  bewijs van gezinssamenstelling, twee vignetten van het ziekenfonds, het van kracht zijnde retributiereglement en onderhavig huishoudelijk reglement die door de ouder worden ondertekend voor akkoord.

   

  Reservering en betaling voor opvang op schooldagen, op woensdagnamiddag en op zaterdag

   

  Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangeraden vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang.

  Wat de voor- en naschoolse opvang en de opvang op woensdagnamiddag betreft, brengen de ouders ook de school op de hoogte van de data waarop het kind gebruik zal maken van het IBO.

  Bij afhaling dient onmiddellijk het verschuldigde bedrag voor opvang voor die dag te worden betaald. Bij niet-betaling wordt een proces-verbaal opgesteld.

   

  Reservering en voorafbetaling voor vakantieopvang

   

  Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangeraden vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang.

  De ouder(s) of wettelijke voogd word(t)(en) schriftelijk op de hoogte gebracht van de tijdstippen waarop zij hun kind(eren) kunnen inschrijven voor een bepaalde periode.

  De inschrijving is pas definitief wanneer de opvangkost volledig is betaald. Voorschotten worden niet toegestaan. De reservering vervalt automatisch wanneer niet binnen de vier kalenderdagen na reservering een storting wordt genoteerd op de rekening van de kinderopvang!

  Vanaf de definitieve inschrijving is annulering niet meer mogelijk; de bijdrage wordt niet terugbetaald. Enkel wanneer een doktersattest wordt voorgelegd, wordt de bijdrage op een tegoedlijst geplaatst.

   

  Reservering en voorafbetaling voor opvang tijdens schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen)

   

  Het is verplicht om minimaal een week vooraf een plaats te reserveren voor de momenten en/of dagen waarop een kind nood heeft aan opvang.

  De opvang voor schoolvrije dagen dient bij reservering onmiddellijk te worden betaald.

   

  Indien het aantal inschrijvingen de capaciteit van de opvang opgelegd door Kind & Gezin overtreft, worden de kinderen op vraag ingeschreven op een wachtlijst, waarbij de rangorde overeenstemt met de volgorde waarin de aanvragen de dienst bereiken.

   

  Openingsdagen en openingsuren

   

  De opvang is gedurende het hele jaar, met uitzondering van de wettelijke en lokale feestdagen, open. De lijst met sluitingsdagen is beschikbaar in de opvang.

  De openingstijden van het IBO zijn:

  op schooldagen: 6.45 tot 9.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur;

  op woensdagmiddag: 11.15 tot 19.00 uur;

  op vakantiedagen en schoolvrije dagen: 6.45 tot 19.00 uur;

  op zaterdag: 9.00 tot 15.00 uur.

   

  De ouders worden geacht deze uren van opvang strikt te respecteren en zich dan ook ten laatste een vijftal minuten voor sluitingstijd aan te bieden om de kinderen af te halen en te betalen. Indien de opvangtijden niet worden gerespecteerd, wordt een supplement aangerekend conform het vigerende en desbetreffende retributiereglement.

   

  Huistaken

   

  De opvang geeft steeds de gelegenheid aan de kinderen om hun huiswerk zelfstandig te maken. Huistaakbegeleiding, controle en nazicht behoren niet tot de taken van een begeleid(st)er in de opvang.

   

  Maaltijden

  Er worden geen warme maaltijden aangeboden. Kinderen die naar de opvang komen op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen dienen zelf een lunchpakket mee te brengen. Bij vergetelheid kunnen zij een broodmaaltijd verkrijgen aan de prijs zoals vermeld in het retributiereglement.

   

  Verzekeringen

   

  De door het stadsbestuur afgesloten verzekering dekt:

  1. de burgerlijke aansprakelijkheid;

  2. de schade aan derden veroorzaakt door een fout van de begeleiding;

  3. de lichamelijke ongevallen.

  Een kopie van deze polissen ligt ter inzage in de opvang.

   

  Klachtenbehandeling

   

  Problemen en/of bedenkingen kan u bespreken met de coördinator en de begeleid(st)ers. Samen trachten we tot een oplossing te komen.

   

  U kunt een klacht ook indienen conform het reglement en de procedure "klachtenbehandeling" van de stad.

   

  Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel: 02 533 14 14, e-mail: klachtendienst@kindengezin.be.

   

  Wederzijdse afspraken tussen het IBO en de ouders

   

  Breng- en haalmomenten

   

  Als ouder(s) of wettelijke voogd heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft.

   

  Aan de ouder(s) of de wettelijke voogd wordt uitdrukkelijk aangeraden er voor te zorgen dat de kinderen naar de opvang worden gebracht onder de zorg van de ouder(s) of de wettelijke voogd. Bij de inschrijving vermeld(t)(en) de ouder(s) of de wettelijke voogd duidelijk wie het kind brengt en/of haalt en wanneer.

   

  Tijdens de breng- en haalmomenten kunt u informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers en/of de coördinator.

   

  Het IBO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de ouder(s) of de wettelijke voogd. Wanneer derden uw kind afhalen, verwittigt u –vooraf en liefst schriftelijk of via e-mail– de coördinator of de begeleid(st)ers. Deze personen moeten ouder zijn dan 18 jaar. Er wordt geen uitzondering op deze regel toegestaan.

   

  De geplande uitstappen worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt. De ouder(s) of wettelijke voogd stem(t)(men) ermee in dat hun kinderen onder begeleiding van de begeleid(st)ers de opvang mogen verlaten. De ouder(s) of wettelijke voogd word(t)(en) regelmatig geïnformeerd, er  wordt ook een oudervergadering georganiseerd. Indien de ouder(s) of wettelijke voogd dit wens(t)(en), kunnen ze betrokken worden bij de organisatie van activiteiten. Voorstellen en ideeën met eventuele uitwerking kunnen steeds met de coördinator besproken worden.

   

  Indien een kind het verblijf in de opvang onderbreekt voor sport- of culturele activiteiten, of om enige andere redenen ook, dient dit schriftelijk door de ouder(s) of de wettelijke voogd meegedeeld te worden. De opvang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

   

  Het IBO "'t Kadeeken" werkt samen met de sportdienst voor de voor- en naopvang van sportkampen en met de jeugddienst voor de speelpleinwerking tijdens vakanties. Een monitor van het sportkamp of de speelpleinwerking komt de kinderen te voet afhalen en brengt hen na de activiteit weer terug naar de opvang.

   

  Indien een ouder het kind niet mag afhalen, is een bewijs van hoederecht of een bewijs van de vrederechter vereist.

   

  De scholen te Ninove staan in voor het vervoer van de opvang naar school en omgekeerd. Elke school voorziet een stopplaats aan de opvang in zijn busronde. De verantwoordelijkheid voor de kinderen rust op de school zolang de kinderen niet aangekomen zijn in de opvang.

   

  Kleding, materiaal en speelgoed

   

  Doe uw kind steeds de gepaste kledij aan, ook in vakanties, zodanig dat het ongeremd kan spelen.

   

  Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen van een merkteken te voorzien. Indien verloren voorwerpen niet worden geclaimd, worden deze na 30 dagen uit de kinderopvang verwijderd.

   

  Het IBO "'t Kadeeken" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van kledij of andere voorwerpen.

   

  Het wordt uitdrukkelijk afgeraden om eigen speelgoed mee te brengen naar de opvang. Indien een kind toch eigen speelgoed meebrengt is dit op de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of de wettelijke voogd. Elektronische apparaten (GSM, spelcomputers, …) en ander duur speelgoed horen immers niet thuis in de opvang.

   

  Zieke kinderen

   

  Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang komen!

  Verwittig ons wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte.

   

  Met het oog op het preventief beschermen van de andere kinderen en de medewerkers wordt aan de ouders gevraagd om eventuele medische problemen van een kind tijdig te signaleren.

   

  Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

   

  Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, nemen de begeleid(st)ers contact met u op. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor uw kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald.

   

  Wij realiseren ons dat u als ouder(s) of wettelijke voogd met uw werk in de problemen kunt komen als u verzocht wordt te komen om uw zieke kind op te halen, maar het welzijn van het zieke kind staat altijd voorop. Het zieke kind vraagt immers extra aandacht die wij maar tot op zekere hoogte kunnen bieden. Komt het welzijn van het kind in gedrang dan zult u de zorg moeten overnemen!

   

  Indien u niet bereikbaar bent, doet het IBO "'t Kadeeken" een beroep op uw huisdokter. Als dit onmogelijk blijkt, zal het IBO "'t Kadeeken" zelf een dokter contacteren.

   

  Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouder(s) of de wettelijke voogd.

   

  Medicatie

   

  Wij gaan er van uit dat voorgeschreven medicatie zo veel mogelijk thuis toegediend wordt, voor en na de opvanguren.

   

  Wanneer toediening van medicatie toch in de opvang moet gebeuren, vragen wij een doktersattest waarop duidelijk het volgende vermeld staat:

  naam van het medicijn;

  naam van de dokter en zijn contactgegevens;

  naam van het kind;

  datum van aflevering en vervaldatum;

  dosering en wijze van toediening en duur van behandeling;

  wijze van bewaren.

   

  Gedrag

   

  Elk kind dient zich te houden aan de regels en afspraken die gelden in de opvang. Wanneer een kind moeilijk gedrag vertoont en zijn gedrag weigert aan te passen, zelfs na 2 schriftelijke verwittigingen gericht aan de ouder(s) of wettelijke voogd, wordt de toegang tot de opvang geweigerd.

   

  Wij definiëren moeilijk gedrag als:

  - verbaal (schelden, …) en/ of

  - fysiek (schoppen, slaan, bijten, …) en/of

  - emotioneel gewelddadig (pesten, …) gedrag,

  zowel naar personeel als naar de andere kinderen in de opvang toe, in die mate dat door dit gedrag de normale werking van de kinderopvang in het gedrang komt.

   

  Het beschadigen van materiaal wordt niet getolereerd en bij herhaling wordt na 2 schriftelijke verwittigingen gericht aan de ouder(s) of wettelijke voogd, de toegang tot de opvang geweigerd.

  Beschadigd materiaal wordt op kosten van de ouder(s) of wettelijke voogd hersteld of vervangen.

   

  Niet opgenomen in het huishoudelijk reglement

   

  Het opvanginitiatief beslist over vragen of problemen waarmee het geconfronteerd wordt indien deze niet in het huishoudelijk reglement opgenomen zijn.

   

  Artikel 3

   

  Dit reglement treedt in werking op 01 december 2012.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 24: Meerbeke: Donkerstraat: inrichten van een parkeerplaats voor de schoolbus: stadswegen

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen";

   

  Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

   

  Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

   

  Overwegende dat door de directie van de Basisschool Wonderwijzer te Meerbeke de vraag werd gesteld een parkeerplaats voor de schoolbus in te richten in de Donkerstraat in de nabijheid van de ingang tot het schoolgebouw;

   

  Overwegende dat dergelijke aanleg ten goede zal komen van de veiligheid van de kinderen die via het naastgelegen voetpad onder begeleiding de school kunnen bereiken;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Rechtover de woning Donkerstraat 26a te Meerbeke zal voor de basisschool de Wonderwijzer te Meerbeke op de rijbaan een parkeerplaats uitsluitend voor autocars worden ingericht.

   

  Artikel 2

   

  Deze maatregel wordt aangeduid door middel van het verkeersborden E9a + onderbord "schoolbus van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur"

   

  Artikel 3

   

  Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 25: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - signaleren van de fietsrelatieverbindingen via de voetwegen nrs. 8, 10 Bis en 20 te Okegem

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

   

  Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

   

  Overwegende dat de voetwegen nrs. 8, 10 bis en 20 te Okegem, gelegen tussen de Leopoldstraat, Neerbeekstraat, Guldenboom en Hazeleerstraat zich in slechte staat bevonden;

   

  Overwegende dat deze voetwegen een wettelijke breedte hadden van slechts 1 meter;

   

  Overwegende dat naar aanleiding van de werkzaamheden aan deze voetwegen het het initatief werd genomen deze voetwegen te verharden met beton zodat deze ook dienst konden doen als fietsrelatieverbinding;

   

  Overwegende dat de mobiliteitsdienst naar aanleiding van deze werkzaamheden voorstander was de nieuwe fietsrelatieverbindingen via de voetwegen nrs. 8 (Neerbeekweg), 10 bis (Eversemweg) en 20 (Hofstadweg) te Okegem te voorzien van de nodige verkeerssignalisatie en het gebruik ervan te verbieden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd voor landbouwvoertuigen, fietsers en de bromfietsers klasse A;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De toegang tot de nieuw aangelegde fietsrelatieverbindingen op de voetwegen nr. 10 bis

  (Eversemweg), voetweg nr. 8 (Neerbeekweg) en voetweg 20 (Hofstadweg) te Okegem die de verbinding vormen met de Leopoldstraat, Neerbeekstraat, Guldenboom en Hazeleerstraat te Okegem wordt verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor landbouwvoertuigen, fietsers en de bromfietsers klasse A.

   

  Artikel 2

   

  Aan elk begin en einde van de nieuw aangelegde fietsverbindingen wordt de volgende signalisatie geplaatst: verbodsbord C3 "uitgezonderd landbouwvoertuigen" + M3.

   

  Artikel 3

   

  Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 26: RUP zonevreemde recreatie - uitbreiding van opdracht in deelplan Sint Kristoffel

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de wet van 24 december 1993 over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in bijzonder art 17§2,1°,f);

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 houdende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma's, waarbij uitvoering gegeven werd aan het plan-MER-decreet van 27 april 2007;

   

  Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 1 september 2009 en haar omzendbrieven;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 tot opmaak van het BPA zonevreemde recreatie;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2006 waarbij Anteagroup (voorheen Soresma) als ontwerper van het BPA zonevreemde recreatie werd aangesteld: de opmaak van het BPA zonevreemde recreatie werd toegekend voor een totaal bedrag 54.875,00 euro, BTW exclusief, hetzij 66.398,75 euro, BTW inclusief;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2011 waarbij de opdracht van Anteagroup werd uitgebreid voor een bedrag 22.739,00 euro, 21% BTW exclusief, hetzij 27.514,19 euro, 21% BTW inclusief; de opdrachtuitbreiding omvat:

  • de actualisering van de beleidscontext;
  • planschade en planbatenregeling en digitale uitwisseling van de plannen;
  • de indexering van de prijzen ten opzichte van de toegekende prijzen in februari 2001;
  • de opmaak van de plan-Mer-screening, opgelegd in art. 49 van het plan-Mer-decreet;

   

  Overwegende dat uit het informeel structureel vooroverleg met de hogere overheid op 7 juli 2012 en uit het aansluitend overleg met de interne werkgroep op 10 september 2012 de visie naar voor is gebracht om de ontwikkeling van het sportcentrum Sint Kristoffel te Pollare te koppelen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de zorginstelling Schoonderhage;

   

  Overwegende dat dit laatste gebied op het gewestplan foutief als recreatiegebied is ingetekend, terwijl het sportcentrum voor een groot deel in natuurgebied is gelegen;

   

  Overwegende dat door beide terreinen samen te bekijken, een regularisatie voor Schoonderhage, een oplossing voor Sint Kristoffel en een afbakening van de natuurwaarden op de reële percelen mogelijk is;

   

  Overwegende dat deze deelplanaanpassing een uitbreiding van de opdracht vereist;

   

  Gelet op de prijsofferte van 17 september 2012 met referentie 2236742000/kja van het studiebureau Anteagroup voor de uitbreiding van de opdracht, geraamd op 4.340,00 euro, exclusief 21% BTW; hetzij 5.251,40 euro, inclusief 21% BTW

   

  Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget van dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 930/733-60;

   

  Overwegende dat het wenselijk is de opdracht van de ontwerper met deze taken uit te breiden;

   

  Overwegende dat deze planuitbreiding aan de oorspronkelijke dienstverlener, zijnde studiebureau Anteagroup, best kunnen toevertrouwd worden omwille van hun kennis en uitgevoerd voorbereidend werk;

   

  Gelet op artikel 17§2 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten dat aanvullende diensten, die in de eerste overeenkomst niet voorkwamen en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden, kunnen gegund worden bij onderhandelingsprocedure aan het studiebureau die de dienst uitvoert;

   

  Gelet op de opmerking van de stadssecretaris dat uit het dossier niet blijkt dat het voorafgaand visum van de financieel beheerder werd gevraagd;

   

  Beslist,

   

   

  met 21 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Wouter Vande Winkel, Pascal Schietecat, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde,)

   

  8 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Luc Roelandt, Werner Somers, Dirk Van Opdenbosch, Veerle Vanderpoorten, Rudy Corijn, Willy De Groote, Dirk Souffriau)

   

  2 blanco-stemmen (Tania De Jonge, Alfons Schorreel)

   

   

  Enig artikel

   

  De opdracht van het studiebureau Anteagroup voor de opmaak van het RUP zonevreemde recreatie wordt uitgebreid voor een bedrag van 4.340,00 euro, exclusief 21% BTW of 5.251,40 euro, inclusief 21% BTW, zodat het totaal bedrag van de opdracht 81.954,00 euro, exclusief 21% BTW of 99.164,34 euro, inclusief 21% BTW bedraagt.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 27: Wegen- en rioleringswerken project "Doornwijk" te Ninove - Goedkeuring ontwerp - Vaststellen voorwaarden

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het door het studiebureau Goegebeur-D'Hauwer bvba, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke in opdracht van de Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel opgemaakt ontwerp van de wegen- en rioleringswerken binnen het project Doornwijk te Ninove;

   

  Overwegende dat deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor rekening van het Vlaams gewest;

   

  Overwegende dat een gedeelte van de werken wordt uitgevoerd voor rekening van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn, Acaciastraat 1 te 9400 Ninove;

   

  Gelet op het BPA Doornkwartier, goedgekeurd door de minister op 21 december 1998 waarin de zone voor wegenis wordt aangeduid;

   

  Overwegende dat de inrichting van de wegenis (plannen en bestek) thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd;

   

  Overwegende dat de wegenis en riolering zal aangelegd worden door de VMSW en daarna kosteloos zal overgedragen worden aan de stad conform het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken;

   

  Overwegende dat de volgende werken zullen worden uitgevoerd:

  - aanleg gescheiden rioleringsstelsel

  - wegenwerken, aanleg van een toegangsweg vanaf de F. Tavernestraat, aanleg weg in de zone rond het centraal gebouw

  - aanleg parkeerplaatsen

  - uitvoeren van omgevingswerken;

   

  Overwegende dat de uitvoeringstermijn van de werken in totaal 75 werkdagen bedraagt en dat de werken in twee fasen zullen worden uitgevoerd;

   

  Overwegende dat tussen beide fasen de werken zullen worden geschorst tot de gebouwen opgericht zijn;

   

  Overwegende dat de kostprijs van de wegenwerken € 384.382,70, btw inclusief, bedraagt;

   

  Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken binnen het project "Doornwijk" te Ninove, opgemaakt door het studiebureau Goegebeur-D'Hauwer in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel, geraamd op € 384.382,70, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  De voorwaarden opgenomen in het lastenboek worden eveneens goedgekeurd.

   

  Artikel 3

   

  Deze beslissing wordt opgestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel en naar de Sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn, Acaciastraat 1 te 9400 Ninove.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 28: Aanleg van een overloopgebied langs de Beverbeek te Aspelare - Goedkeuring ontwerp - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden lastenboek - Aanvraag subsidie

  De raad

   

  Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de collegebeslissing van 4 januari 2000 waarbij de opdracht voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van drie overloopgebieden langs onbevaarbare waterlopen te Aspelare en Outer werd toegewezen aan de NV D+A Consult, Meiboom 26 te 1500 Halle mits de prijs van € 54.536,37 + € 11.452,63 = € 65.989;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2004 waarbij het ontwerp voor de aanleg van de overloopgebieden Kabbeek te Aspelare, Beverbeek te Aspelare en Molenbeek te Outer, geraamd op € 362.756,22, btw inclusief, werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd omdat volgens het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur, Gebroeders van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent, het verboden is behoudens individuele ontheffing, in VEN-gebied, de vegetatie van het reliëf te wijzigen;

   

  Overwegende dat aan het studiebureau D+A Consult werd gevraagd conform het besluit van de Vlaamse regering over milieueffectenrapportage, een gemotiveerde vraag tot ontheffing van de MER-plicht in te dienen;

   

  Gelet op de collegebeslissing van 20 juli 2006 waarbij de door het studiebureau D+A Consult te leveren prestaties voor de opmaak van een ontheffingsnota Mer-plicht voor het overloopgebied langs de Beverbeek te Aspelare, werden goedgekeurd mits de prijs van € 20.993,50 euro, btw inclusief;

   

  Gelet op de brief van 30 maart 2011 van de Vlaamse overheid waarin gemeld wordt dat het verzoek tot ontheffing werd ingewilligd en dat de ontheffing werd verleend voor een termijn van vier jaar;

   

  Overwegende dat werd geopteerd om het gebundeld dossier van de overloopgebieden in Outer en Aspelare op te splitsen;

   

  Gelet op het door het studiebureau D+A Consult herwerkt dossier van het geplande overloopgebied langs de Beverbeek te Aspelare, geraamd op € 649.866,96, btw inclusief;

   

  Gelet op het bestek L 21401 B waarin de uit te voeren werken gedetailleerd worden beschreven;

   

  Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding en dat de uitvoeringstermijn werd vastgesteld op 80 werkdagen;

   

  Overwegende dat voor de uitvoering van de aanleg van het overloopgebied te Aspelare in het budget 2012, buitengewone dienst, onder artikel 482/732-60 een budget van € 580.000 werd ingeschreven;

   

  Overwegende dat de opdracht voor de aanleg van het overloopgebied dit jaar niet zal gegund worden en dat in het budget voor het dienstjaar 2013 voldoende kredieten zullen worden ingeschreven voor de uitvoering van de werken;

   

  Beslist,

   

   

  met 26 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

   

  6 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

   

   

  Artikel 1

   

  Het ontwerp voor de aanleg van een overloopgebied langs de Beverbeek te Aspelare wordt goedgekeurd mits de geraamde prijs van € 649.866,96, btw inclusief.

   

  Artikel 2

   

  De wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding en de voorwaarden van de opdracht vermeld in het bestek worden goedgekeurd.

   

  Artikel 3

   

  Het dossier wordt voor subsidiëring opgestuurd naar de dienst integraal waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 29: Afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - dossier erosiebestrijdingswerken - voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en -tabel - openbaar onderzoek

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat zich in het verleden regelmatig wateroverlastproblemen voordeden langs de Pollarebaan en dit ten gevolge van afstromend oppervlaktewater en modderstromen komende van de hoger gelegen weiden en akkers;

   

  Overwegende dat in die zin reeds een aantal ingrepen werden gerealiseerd in het verleden met onder andere de aanleg van een aantal bijkomende grachten en inbuizingen van grachten;

   

  Overwegende dat een gedeelte van deze langsgrachten momenteel nog aansluiten op de gemengde riolering van de Pollarebaan;

   

  Overwegende dat om deze oppervlaktewaters rechtstreeks af te leiden naar de lagergelegen grachten een nieuwe afwateringsgracht zal worden geconstrueerd die tenslotte aansluit op een reeds bestaande gracht die uitmondt in de Rijt;

   

  Gelet op de totale raming van de wegen- en rioleringswerken en de erosiebestrijdingswerken als volgt:

   

  Rioleringswerken Pollarestraat

  € 732.630,00

  Erosiebestrijdingswerken Pollarebaan

  € 55.131,00

  Wegenwerken Pollarebaan

  € 243.798,90

  Wegenwerken Pollarestraat

  € 707.853,15

   

   

  Overwegende dat voor de uitvoering van bovengenoemde werden de nodige ondergrondse en bovengrondse erfdienstbaarheden moeten gerealiseerd worden;

   

  Gelet op het onteigeningsplan en de onteigeningstabel opgemaakt door het studiebureau Goegebeur-D'Hauwer uit Meerbeke waaruit blijkt dat in totaal 1.236,62 m² bovengrondse innemingen, 1.358,34 m² bovengrondse erfdienstbaarheden en 434,76 m² ondergrondse erfdienstbaarheden noodzakelijk zijn;

   

  Gelet op het onteigeningsplan en de onteigeningstabel waaruit blijkt dat een totale oppervlakte van 1.462,50 m² zal gebruikt worden voor de uitvoering van de werken;

   

  Overwegende dat in de begroting 2012, onder artikel 620/711-60 van de buitengewone dienst een bedrag van € 10.000 werd vastgelegd;

   

  Overwegende dat in de begroting 2012, onder artikel 620/512-55 een bedrag van € 7.000 werd vastgelegd voor de betaling van de pachtvergoedingen;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Het onteigeningsplan en de onteigeningstabel van het project voor de afkoppelling van de inlaten langs de Pollarebaan en riolering van de Pollarestraat en de gelijktijdige uitvoering van erosiebestrijdingswerken te Ninove en Pollare wordt voorlopig goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 30: Uitvoeren van erosiebestrijdingswerken in de Rijstraat te Denderwindeke - Goedkeuring principe - Machtiging aanstellen SOLVA - Aanvraag subsidies

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

   

  Overwegende dat de stad aandeelhouder is in het Dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband voor socio-economische ontwikkeling in het Land van Aalst,beheerst door het decreet van 6 juni 2001 betreffende de intergemeentelijke Samenwerking, opgericht te Aalst op 19 maart 1962;

   

  Overwegende dat de stad is toegetreden tot SOLVA om een beroep te kunnen doen op de expertise inzake het opstellen studies en het uitvoeren van plannen inzake ruimtelijke ordening en socio-economische expansie;

   

  Overwegende dat Solva voor het grootste deel bestaat uit publiekrechterlijke rechtspersonen en daarom minder onderhevig is aan het handelsrisico dan een bureau uit de privésector zodat continuïteit en dienstverlening gewaarborgd is;

   

  Gelet op het arrest Teckal, C-107/98 van 18 november 1999 van het Europees Hof van Justitie waar de beginselen worden vastgesteld wanneer er geen aanbestedingsprocedure nodig is;

   

  Overwegende dat overeenkomstig het Teckal-arrest er geen aanbestedingsprodecure nodig is wanneer voldaan is aan volgende twee voorwaarden:

  1. wanneer de opdracht wordt verleend aan een rechtspersoon waarop de overheid het toezicht zoals op haar eigen diensten uitoefent;
  2. wanneer deze rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de aanbestedende dienst die hem beheerst verricht;

   

  Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten van de "in house" aanbestedingen;

   

  Gelet dat de rondzendbrief LNE/2007/1 die twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:

  1. de aanbestedende overheid dienst toezicht uit te oefenen op de overheid zoals op zijn eigen diensten;
  2. en die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen;

   

  Gelet op het arrest Coditel, C-324/07 van 13 november 2008 van het Europees Hof van Justitie waarbij de criteria van de controle door de aanbestedende overheid worden verfijnd;

   

  Overwegende dat overeenkomstig het Coditel-arrest een gemeente rechtstreeks een contract kan afsluiten met een dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband op voorwaarde dat het voldoet aan de Teckal-voorwaarden;

   

  Overwegende dat in de beslissingsorganen van de dienstverlenende vereniging SOLVA als intergemeentelijk samenwerkingsverband afgevaardigden van de gemeente zetelen waardoor voldaan wordt aan het criterium van toezicht;

   

  Overwegende dat de bewoners van de woningen 100 tot 114 in de Rijstraat te Denderwindeke, zowel bij hevige als bij matige regenval geconfronteerd worden met modderstromen van de achtergelegen, naar de huizen en de straat afhellende akkers;

   

  Overwegende dat door het inzetten van de steeds maar zwaarder wordende landbouwmachines en een gewijzigde manier van grondbewerking, een verdichting van de bodem ontstaat waardoor regenwater eerder van de akkers stroomt dan in de ondergrond te trekken;

   

  Overwegende dat de akkers in de Rijstraat inmiddels dertig keer in minder dan twee jaar tijd afstroomden en de eigendommen van de aangelanden blank zetten;

   

  Overwegende dat de herhaaldelijke modderstromen ernstige schade veroorzaken aan de eigendommen;

   

  Overwegende dat de riolering in de Rijstraat bestaat uit door de aangelanden ingebuisde afwateringsgrachten en dat er geen concrete plannen bestaan om rioleringswerken uit te voeren;

   

  Overwegende dat de herhaaldelijke problemen ertoe leiden dat door de provincie Oost-Vlaanderen, steunpunt erosie, een erosiebestrijdingcoördinator werd aangesteld;

   

  Overwegende dat de tot op vandaag ondernomen acties om het probleem op te lossen niet tot de gewenste resultaten leidden en dat het daarom aan te bevelen is een erosiebestrijdingproject op te starten;

   

  Overwegende dat dergelijke werken tot 75 % gesubsidieerd kunnen worden door de Vlaamse overheid;

   

  Overwegende dat voor de uitwerking van het dossier grondiger studiewerk noodzakelijk is;

   

  Overwegende dat voor de uitwerking van het erosiebestrijdingsproject een paar onteigeningen zullen moeten worden uitgevoerd;

   

  Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie SOLVA, waarbij de stad aangesloten is over een studiedienst beschikt die het studiewerk en de grondinnames kunnen uitvoeren;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De uitvoering van erosiebestrijdende werken ter hoogte van de woningen 100 tot 114 in de Rijstraat te Denderwindeke om het probleem van de hoger gelegen afstomende akkers op te lossen, wordt principieel goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend voor het gunnen van de opdracht voor het voorafgaand studiewerk en de grondinnemingen.

   

  Artikel 3

   

  Het dossier zal voor subsidiëring naar de Vlaamse overheid worden opgestuurd.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 31: Leefmilieu - samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse gewest en de stad 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' voor 2013 – goedkeuring

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het voorstel van mevrouw Crevits, minister van Leefmilieu, om het samenwerkingsakkoord "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013 te ondertekenen";

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24/04/2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013;

   

  Overwegende dat in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 volgens volgende structuur is opgebouwd :

   

  Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

  Subsidie per jaar

  - Basis: verplicht uit te voeren

  71.146,17 EUR

  - Onderscheidingsniveau: 35 punten te behalen, vrij te kiezen over te thema's

  30.000 EUR (duurzaamheidsambtenaar)

  - minawerkers

  74.400 EUR

   

  Gelet op het gunstig advies van de minaraad van 5 november 2012;

   

  Gelet op de SO-mailing van 30 oktober 2012 waarbij wordt meegedeeld dat er voor 2013 geen projectenveloppe zal voorzien worden omdat de Vlaamse regering over onvoldoende budgettaire middelen beschikt;

   

  Overwegende dat door ondertekening van hoger vermelde overeenkomst de stad zich engageert tot welbepaalde inspanningen waarvoor zij van het Vlaamse Gewest subsidies ontvangt;

   

  Overwegende dat de stad door uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst in vorige jaren al een beleid heeft uitgebouwd omtrent instrumentarium, vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder en energie en het daarom aangewezen is dit beleid voort te zetten en verder uit te bouwen; dat het volgende jaar rond de thema's kan gewerkt worden die nog niet werden uitgediept, zoals mobiliteit, milieuverantwoord productgebruik, bodem;

   

  Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst thema's omvat die raakvlakken hebben met andere diensten zoals water, mobiliteit en energie zodat overleg en samenwerking tussen de diensten noodzakelijk zal zijn;

   

  Overwegende dat door de structuur van het AGB DN de stad geen aanspraak kan maken op minawerkers;

   

  Overwegende dat het aangewezen is de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 in 2013 te ondertekenen voor:

  - de basis

  - het onderscheidingsniveau;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Enig artikel

   

  De samenwerkingsovereenkomst (contracttekst 2008-2013) tussen de stad Ninove en het Vlaams gewest te ondertekenen voor het werkingsjaar 2013 voor volgende onderdelen:

  - basis

  - onderscheidingsniveau.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 32: Cultuur - sociaal-artistiek project 'Opgesolferd' - goedkeuring realisaties

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid en de latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;

   

  Gelet op het cultuurbeleidsplan 2008-2013, waarbinnen versterking van de gemeenschapsvorming werd goedgekeurd als een van de doelstellingen;

   

  Overwegende dat Ninove binnen het kader van het lokaal cultuurbeleid één-eurosubidie krijgt van de Vlaamse gemeenschap voor o.a. projecten rond gemeenschapsvorming;

   

  Gelet op de collegebeslissing van 27 april 2010 houdende goedkeuring van de organisatie van een sociaal-artistiek project in de wijk 'de blokken' op de rechteroever;

   

  Overwegende dat daarvoor een kunstenaar, Rik Delrue, werd aangesteld met als opdracht:

        - Veldwerk: gesprekken met inwoners, noteren quotes, verzamelen beeldmateriaal

        - Verblijf ter plaatse in een caravan, die aan het project werd aangepast;

        - Visualiseren van work in progress

        - Organiseren van toonmomenten

        - Realisatie van een eindpresentatie;

   

  Overwegende dat voor de begeleiding van het project € 4.500 werd betaald in 2011;

   

  Gelet op de collegebeslissing van 22 november 2011 waarbij de realisatie van een kunstwerk in de openbare ruimte werd goedgekeurd met volgende kostenverdeling:

        - schilderen van citaten van wijkbewoners op enkele gevels: € 1.987,50

  - maken van 120 tegels in gebakken klei met citaten van wijkbewoners en andere beelden: € 5.432,50;

   

  Overwegende dat de totale kostprijs € 5.500 overschrijdt en dat bijgevolg de goedkeuring van de gemeenteraad moet worden gevraagd;

   

  Overwegende dat voldoende kredieten werden voorzien op artikel nummer 762/749-51 van de buitengewone begroting 2012;

   

   

  Beslist,

   

   

  met 24 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

   

  8 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Souffriau, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

   

   

  Artikel 1

  De uitgave van 7.420 euro voor de realisatie van een kunstwerk in open ruimte binnen het sociaal-artistiek project 'opgesolferd' wordt goedgekeurd.

   

   

  Artikel 2

  De uitgaven kunnen worden verrekend op artikel nummer 762/749-51 van de buitengewone begroting 2012.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 33: Bibliotheek : aanschaf bewegwijzeringspanelen voor bestaande bibliotheekrekken : goedkeuring

  De raad

   

  Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat het - gezien het bestaan van steeds meer verschillende deelcollecties in de bib - noodzakelijk is om deze deelcollecties op een zo eenvormig en eenvoudig mogelijke wijze aan te duiden met bewegwijzeringspanelen en -pictogrammen;

   

  Overwegende dat alle bestaande bibliotheekrekken om esthetische en praktische redenen werden aangekocht (basislevering en naleveringen) bij eenzelfde firma (Schulz), en het dan ook aangewezen is (om technische redenen, nl. aanschaf van bij dit type rekken passende acrylaat-panelen incl. specifieke bevestiging aan deze Arcus-rekken) om ook deze bewegwijzeringspanelen -die op de kopse kanten van de bestaande Arcus-rekken worden bevestigd - bij diezelfde firma (Schulz) aan te schaffen;

   

  Overwegende dat onderhandse gunning mogelijk is in uitvoering van artikel 17, § 2, 1° f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten;

   

  Gelet op de totale kost, nl. € 12 717,10 btw inclusief;

   

  Overwegende dat ter dekking van deze aankoop voldoende kredieten werden voorzien in de begroting, dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 767/723-60;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

  De aanschaf en plaatsing van bewegwijzeringspanelen op de bestaande bibliotheekrekken wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2.

  Deze opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, in uitvoering van artikel 17, § 2, 1° f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 34: Sport - stedelijke voetbalinfrastructuur Nederhasselt - leveren en plaatsen gasconvectoren door het AGB DN - aanpassing gebruiksovereenkomst VK Nederhasselt op basis van investeringen

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Nederhasselt door VK Nederhasselt, goedgekeurd werd;

   

  Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksvergoeding aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

   

  Overwegende dat het AGB DN op vraag van VK Nederhasselt in het budgetjaar 2012 drie gasconvectoren aangekocht en geplaatst heeft in de kleedkamers;

   

  Overwegende dat de totale kostprijs  € 2.400,00 € exclusief BTW bedroeg;

   

  Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1% van de gedane investeringen door de stad;

   

  Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met € 24,00 gedurende 30 jaar:

  -          van 01 maart 2013 – 28 februari 2030: € 2.080,07 + € 24,00

  -          van 01 maart 2030 – 28 februari 2042: € 24,00;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De aanpassing van de gebruiksvergoeding, op basis van de gedane investeringen door de stad voor VK Nederhasselt, wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  De gebruiksvergoeding wordt vanaf het budgetjaar 2013 als volgt aangepast:

  -          van 01 maart 2013 – 28 februari 2030: € 2.080,07 + € 24,00

  -          van 01 maart 2030 – 28 februari 2042: € 24,00.

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 35: AGB Ninove - retributie kunstgrasveld Pollare - goedkeuring

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2005 waarbij het AGB Ninove werd opgericht voor het beheer van sportinfrastructuur, in het bijzonder het zwembad de kleine Dender;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2010 waarbij de opname van het kunstgrasveld binnen het AGB Ninove principieel goedgekeurd werd;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de aangepaste statuten van het AGB Ninove werden goedgekeurd;

   

  Overwegende dat de retributie voor het gebruik van het kunstgrasveld door de raad van bestuur van het AGB Ninove op 14 juni 2012 goedgekeurd werd;

   

  Overwegende dat het past de retributie in de gemeenteraad goed te keuren;

   

  Beslist,

   

   

  met 29 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Jannick Violon, Marc Torrekens, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Greta De Troyer, Veerle Vanderpoorten, Octaaf Van Ongeval, Dirk Van Opdenbosch, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Wouter Vande Winkel, Pascal Schietecat, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde, Luc Roelandt)

   

  3 nee-stemmen (Rudy Corijn, Willy De Groote, Dirk Souffriau)

   

   

  Enig artikel

   

  De tarieven voor het gebruik van het kunstgrasveld te Pollare, bepaald door de raad van bestuur van het AGB Ninove, worden goedgekeurd als volgt:

   

  -         Gebruik terrein per uur zonder verlichting:

   

  Gebruikers

  Binnen Ninove

  Buiten Ninove

  Volwassenen (+18j)

  20 EUR

  35 EUR

  Volledig terrein jeugd (-18j)

  10 EUR

  20 EUR

  Half terrein jeugd (-18j)

  7 EUR

  12 EUR

  Scholen volledig terrein

  5 EUR

   

   

  -         Gebruik terrein per uur met verlichting:

   

  Gebruikers

  Binnen Ninove

  Buiten Ninove

  Volwassenen (+18j)

  25 EUR

  45 EUR

  Volledig terrein jeugd (-18j)

  12 EUR

  25 EUR

  Half terrein jeugd (-18j)

  8 EUR

  15 EUR

   

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 36: Kennisname proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het derde kwartaal 2012 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet

  De raad

   

  Gelet op de artikelen 164 en volgende van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het derde kwartaal 2012, opgesteld op 30 augustus 2012;

   

  Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;

   

  Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Enig artikel

   

  Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het derde kwartaal 2012, opgesteld op 30 augustus 2012 en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 37: Interpellatie van raadslid Werner Somers aan burgemeester Michel Casteur betreffende de verhuis uit Ninove van de diensten van de FOD Financiën

  Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

   

  "Vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen konden we via de kranten vernemen dat het stadsbestuur er in een brief aan de federale overheid op aandrong om de diensten van de FOD Financiën in Ninove te houden. Deze diensten zouden namelijk eind 2013 volledig uit onze stad verdwijnen. Een aantal diensten zal naar Aalst verhuizen, terwijl andere diensten naar Dendermonde zullen verhuizen.

   

  Burgemeester Casteur haalde in de kranten een aantal gegronde argumenten aan tegen de geplande verhuis. Hij had het in de krantenberichten over het feit dat de verhuis de huidige klantvriendelijke dienstverlening zeker niet ten goede zou komen. Bovendien zouden 66 arbeidsplaatsen in Ninove verdwijnen met de nodige gevolgen voor het gezinsleven van de personeelsleden die dagelijks de verplaatsing naar Dendermonde zouden moeten maken. Burgemeester Casteur stelt in een van de krantenberichten het volgende: "Wie een beroep moet doen op de diensten van de belastingen, doet dat het beste in een kantoor in de eigen gemeente. Het gaat niet op dat men zich zal moeten verplaatsen naar een contactpunt in een ver afgelegen stad. We begrijpen de beslissing ook niet want alle diensten van de belastingen worden nu al frequent bezocht door mensen met allerhande vragen. Mindervaliden kunnen nu nog in Ninove terecht om bijvoorbeeld een attest van rechthebbende op een verlaagd BTW-tarief af te halen. Een huurcontract kan nu gewoon in Ninove nog geregistreerd worden. Heel wat ouderen of sociaal zwakkeren beschikken ook niet over eigen vervoer om naar Dendermonde te rijden of over een internetverbinding zodat het Ninoofse kantoor voor hen de ideale oplossing was. Boekhouders, landmeters, architecten, notarissen, gerechtsdeurwaarders… Die zullen nu allemaal naar Dendermonde moeten. Om al die redenen willen we dat het kantoor in Ninove alsnog behouden wordt."

   

  Nochtans wist het college van burgemeester en schepenen blijkbaar al meer dan een jaar dat de diensten van de FOD Financiën niet in Ninove zouden blijven en dat het administratieve centrum aan de Bevrijdingslaan vanaf 1 januari 2014 zou vrijkomen. Op 16 september 2011 bracht het college van burgemeester en schepenen zelfs een plaatsbezoek aan het administratieve centrum met het oog op een mogelijke huisvesting van de lokale politie. Vervolgens deed FEDIMMO op 19 april 2012 het voorstel om een gedeelte van de gebouwen te verhuren aan de lokale politie van Ninove tegen een jaarlijks te indexeren huurprijs van 264.500 euro. Op 12 juni 2012 besloot het college van burgemeester en schepenen verdere onderhandelingen te voeren voor de huur van de gebouwen aan de Bevrijdingslaan op basis van de door FEDIMMO voorgestelde huurprijs. Op vraag van schepen Van Eeckhout werd bovendien een raadsman aangesteld om het ontwerp van huurcontract na te kijken. Blijkens een beslissing van het college van 3 juli 2012 zouden onder meer burgemeester Casteur, schepen Van Eeckhout en schepen Corijn deel uitmaken van de onderhandelingsdelegatie.

   

  Vragen

   

  1. Waarom heeft het college van burgemeester en schepenen niet veel eerder geprotesteerd tegen de verhuis uit Ninove van de diensten van de FOD Financiën?
  2. Hoe geloofwaardig is dit protest, wanneer het college van burgemeester en schepenen blijkbaar al geruime tijd aan het onderhandelen is om de gebouwen aan de Bevrijdingslaan te huren met het oog op de huisvesting van de politie?
  3. Diende de gemeenteraad niet ingelicht te worden alvorens dergelijke onderhandelingen aan te vatten?"
  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 38: Vraag van raadslid Georgette De Kegel over de verlichting van 't Oeverstekske

  Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld:

   

  "Mag ik vernemen hoever dit dossier staat? Langs de kant van het park is het klaar genoeg.

  Langs de kant van de Onderwijslaan is het veel te donker. Een huisarts meldde me dat verleden winter kinderen overvallen werden en hun GSM en geldbeugel moesten afgeven.

   Graag antwoord van de schepen."

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 39: Vraag van raadslid Georgette De Kegel aan de burgemeester over het ontbreken van huisnummers

  Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld:

   

  "Sinds einde 2006 heb ik dit probleem aangekaart en effectief meegeholpen en inlichtingen doorgegeven aan de Korpschef.

   

  In Aalst, Halle, St. Niklaas en nu onlangs in Galmaarden is dit werk zonder veel moeite geklaard.

   

  Bij ons gaat die niet !

   

  Hoeveel PV's werden er in al die jaren opgesteld? Hoeveel duizend huizen zouden nog geen nummer hebben volgens uw schatting?

   

  Wat is men zinnens om hier verbetering in te brengen? Hoe zal men tewerk gaan?

   

  Graag antwoord op mijn vragen."

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 40: Vraag van raadslid Georgette De Kegel aan de schepen van ruimtelijke ordening over de overkappingen op de kerkhoven

  Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld:

   

  "Begin 2007 heb ik voor het eerste dit probleem aangekaart.

   

  Ondertussen zijn er helemaal twee kerkhoven in orde, namelijk Meerbeke en Ninove.

   

  Ik was er mede akkoord dat met ongeveer twee kerkhoven per jaar zou in orde brengen, er moesten kredieten voorzien worden in de begroting.

   

  Wat er helemaal niet voorzien was in de begroting, was de VTM-parade die de stad 200.000 euro kostte.

   

  Carnaval in 2010 kostte 137.021 euro. Een petanquebaan werd eveneens overdekt.

   

  Met één van deze bedragen kan men alle kerkhoven ineens voorzien van overkappingen.

   

  Graag uitleg van de schepen."

   

   

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 41: Vraag van raadslid Georgette De Kegel aan de schepen van sport over het criterium op zondag 29 juli 2012

  Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld:

   

  "Mag ik de kostprijs vernemen in verband met dit evenement?

   

  a)      kostprijs AGB: hoeveel uren zijn door het personeel van het AGB DN gepresteerd (uitzetten en wegnemen nadars, oprichten en afbreken tribunes, werken aan de VIP tenten, schoonvegen parcours en andere werken).

  b)      brandweer: hoeveel brandweermannen of vrouwen zijn ingezet? Wat is de kostprijs hiervan?

  c)      Politie: hoeveel politiemensen werden ingezet? Hoeveel uren werden er door de politie gepresteerd? Wat is de gemiddelde kostprijs van een politieman of vrouw per uur?

   

  Wat is de totale kostprijs?

   

  Heeft het stadsbestuur inzage in de boekhouding en balans van het comité dat het criterium inricht?

   

  Graag antwoord van de schepen."

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 42: Vraag van raadslid Georgette De Kegel aan de schepen van leefmilieu over het bestraffen van achtergelaten hondenpoep

  Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld:

   

  "Hoeveel PV's werden er opgesteld door de politie sinds 1 mei 2008 in verband met de hondenpoep?

   

  In maart 2008 verscheen in Ninove Info: "voor het niet opruimen van hondenpoep kan de boete oplopen tot 250 euro. Vanaf maart 2008 zal de politie begeleiders van honden strenger controleren, hen aanspreken en een folder geven wanneer zijn betrapt worden op het niet opruimen van de hondenpoep van hun hond. Van 1 mei 2008 zullen baasjes effectief beboet worden".

   

  Ik veronderstel dat er op vier jaar tijd heel wat PV's zullen opgesteld zijn !

   

  Graag antwoord van de schepen."

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 43: Vraag van raadslid Georgette De Kegel aan de schepen van openbare werken over de heraanleg van de Pollarestraat

  Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld:

   

  "Op 17.08.2000 werd de riolering met een camera onderzocht (Fons Schorreel was toen schepen van openbare werken). Er werd vastgesteld dat de riolering in zeer slechte staat was en moest vervangen worden.

   

  We zijn met dit dossier dus al meer dan 12 jaar bezig.

   

  Er werd ons al 40.000.000 BF toegezegd door de Vlaamse gemeenschap, bedrag dat we natuurlijk kwijtspeelden doordat het dossier niet ingediend werd.

   

  Ik heb jaren geleden de bewoners van de Pollarestraat op de hoogte gehouden, en nu af en toe wordt er me gevraagd waar ik blijf met mijn inlichtingen of nieuws. Ik weet niet meer wat vertellen, want met de uitleg dat de provincie de twee dossiers, Pollarebaan en Pollarestraat samengevoegd heeft, zijn ze niet gediend.

   

  Ik hoop dat de werken niet aanslepen zoals op de Aardeweg, in 1978 ben ik begonnen om naar een fietspad of voetpad te vragen, een goed jaar geleden kregen we een voetpad.

   

  Graag uitleg van de schepen."

  Terug naar boven
 • GR20121129 punt 44: Voorstel van raadslid Antoine Callebaut over de goedkeuring principe tot de opstart van een project rond de herdenking van "Wereldoorlog I"

  Volgende motivering wordt door de heer Antoine Callebaut in zijn voorstel vermeld:

   

  "Begin augustus 1914 brak "Wereldoorlog I" uit, een gruwel die 4 jaar zal duren. Miljoenen soldaten en burgers verloren het leven. Het leven van honderden miljoenen mensen in het kielzog van deze oorlog, werd danig verstoord met de grootste ontberingen die wij ons amper kunnen voorstellen.

   

  Over amper 20 maanden is het zover. We mogen er wellicht van uitgaan dat geen enkel stadsbestuur in ons land dit onopgemerkt zal laten voorbijgaan, welke ook de samenstelling van haar bestuursmeerderheid is na Nieuwjaar.

   

  Daarom stellen we voor het PRINCIPE en enkel dat, te laten goedkeuren zodat de "nieuwe gemeenteraad" de invulling van het project rond Wereldoorlog I onmiddellijk kan opstarten en er de nodige kredieten kan voorzien bij de opstellen van de budgetten.

   

  We menen dat er grondige redenen zijn om nu reeds een beslissing te nemen over het principe deel te nemen aan een project rond Wereldoorlog I – het zal wellicht zo zijn dat er een "overbevraging" komt naar gekwalificeerde sprekers, verenigingen, kunstenaars en "privé personen", beslagen in deze materie, zodat het principe geldt : "die eerst vraagt, eerst bekomt".

   

  We hebben dienaangaande eigen voorstellen voor dit project, maar het zal wellicht ook de bedoeling zijn een breed draagvlak te organiseren, doch met in achtneming van tijdslimieten om tot een consensus te komen van wat het concrete project zal omvatten.

   

  Geachte heer voorzitter, dames en heren schepenen, waarde collega's raadsleden het zou me genoegen doen dit principe te laten goedkeuren in de eerstkomende raadszitting, waarvoor onze dank."

  Terug naar boven