Gemeenteraad 22 mei 2014

 • GR20140522 korte agenda

  Interne zaken communicatie & burgerzaken

  Secretariaat

  1. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - statutenwijziging - dinsdag 17 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  2. Secretariaat - Fingem - jaarvergadering - donderdag 19 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  3. Secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering - donderdag 19 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  4. Secretariaat - Solva - algemene vergadering - maandag 23 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  5. Secretariaat - Ninove Welzijn - algemene vergadering - donderdag 29 mei 2014 - akteneming agenda - aanduiden vertegenwoordiger - bepalen stemgedrag

  6. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - maandag 30 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

   

  Logistiek/patrimoniumbeheer

  7. Logistiek/patrimoniumbeheer - onderhoudswerken aan betonverhardingen 2014 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring lastvoorwaarden

  8. Logistiek/patrimoniumbeheer - aanleg gewapende kws-verharding in Steenhout te Denderwindeke - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

   

  Personeelsdienst

  9. Personeel - wijziging rechtspositieregeling ingevolge opmerkingen en schorsing van één artikel door de gouverneur

  10. Personeel - contractueel personeel tijdens vakantieperiodes - aanpassing reglement

   

  Onderwijs

  11. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Roosdaal - goedkeuring personeelsovereenkomst

  12. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Liedekerke - goedkeuring personeelsovereenkomst

   

  Sociale zaken

  13. Sociale zaken - samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van het project gezonde gemeente in de werkjaren 2014 - 2015

   

  Financiën

  14. Financiële dienst - Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - Goedkeuren jaarrekening 2012 + kwijting

   

  Grondgebiedzaken

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  15. Goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen langs de Neerstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nr 81

   

  Mobiliteit

  16. Mobiliteit - derdebetalersysteem - procentuele tussenkomst - Buzzy Pazz - verlenging

   

  Vrijetijdszaken

  Cultuur en evenementen

  17. cultuur - Children of the Street - goedkeuring retributie

  18. Cultuur - nieuwe straatnaam Lietersberg in Denderwindeke - definitieve goedkeuring

  19. Cultuur - nieuwe straatnaam Elisa Van Caulaertstraat in Ninove - definitieve goedkeuring

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 1: secretariaat - Westlede - algemene vergadering - statutenwijziging - dinsdag 17 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

   

  Gelet op de uitnodiging van 13 maart 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 17 juni 2014 om 19.00 uur;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Goedkeuren verslagen Algemene Vergadering 03/12/2013
  2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2013
  3. Verslag Commissaris-Revisor
  4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
  5. Werkingsverslag 2013
  6. Wijziging statuten
  7. Varia;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

   

  Beslist,

   

   

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

   

  Artikel 1

   

  Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 17 juni 2014.

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 17 juni 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 2: secretariaat - Fingem - jaarvergadering - donderdag 19 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

   

  Gelet op de uitnodiging van 6 mei 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van Fingem op donderdag 19 juni 2014 om 12u in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de jaarvergadering met volgende agenda:

  1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
  2. Jaarrekening per 31 december 2013 – voorstel tot resultaatverwerking
  3. Verslag van de commissaris
  4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
  5. Statutaire benoemingen;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de jaarvergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

   

   

  Beslist,

   

   

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

   

   

  Artikel 1

   

  Akte wordt genomen van de agenda van de jaarvergadering van donderdag 19 juni 2014.

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de jaarvergadering van Fingem op donderdag 19 juni 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 3: secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering - donderdag 19 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

  Gelet op het gemeentedecreet;

  Gelet op het feit dat de stad voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

  Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 april 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem die op 19 juni 2014 plaatsheeft in het Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas;

  Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad overgemaakt werd;

  Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 zoals gewijzigd op 18 januari 2013;

  Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;

  Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

  Beslist,

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

  Artikel 1

  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem dd. 19 juni 2014:

  1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013

  2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 ( balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingregels)

  3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leven van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot boekjaar 2013

  4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG

  5. Statutaire benoemingen

  6. Statutaire mededelingen.

  Artikel 2

  De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 19 juni 2014, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

  Artikel 3

  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

   
   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 4: secretariaat - Solva - algemene vergadering - maandag 23 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij SOLVA;

   

  Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Solva op maandag 23 juni om 18.30 uur;

   

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

   

  Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering
  3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2013
  4. Verslag van de Commissaris-Revisor
  5. Jaarrekening per 31 december 2013
  6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013
  7. Aanvaarden OCMW-Erpe-Mere als lid;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

   

  Beslist,

   

   

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

   

  Artikel 1

   

  Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van maandag 23 juni 2014.

   

   

  Artikel 2

   

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Solva op maandag 23 juni 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

   

  Artikel 3

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 5: secretariaat - Ninove Welzijn - algemene vergadering - donderdag 29 mei 2014 - akteneming agenda - aanduiden vertegenwoordiger en bepalen stemgedrag

  De raad

  Gelet op het gemeentedecreet;

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ninove Welzijn;

  Gelet op de uitnodiging van 2 mei 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ninove Welzijn op donderdag 29 mei 2014 om 18.00 uur;

  Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  Samenstelling van het bureauVerslag en jaarrekening 2013:Verslag van de RvB over het boekjaar 2013Jaarrekening 2013Verslag van de commissaris-revisor

  Goedkeuring verslag en jaarrekening:Goedkeuring van het verslag van de RvB over het boekjaar 2013Goedkeuring van de jaarrekening 2013Goedkeuring van het verslag van de Commissaris

  Kwijting geven aan de bestuurders en de commissaris-revisorStatutaire benoemingenVaria;

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Ninove Welzijn;

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij Corinne Vanbelle werd aangeduid als afgevaardigde van de stad in de algemene vergadering van Ninove Welzijn;

  Overwegende dat Corinne Vanbelle de algemene vergadering van 29 mei 2014 niet kan bijwonen;

  Overwegende dat het aangewezen is een vervanger voor de algemene vergadering van 29 mei 2014 aan te duiden;

  Gelet op de kandidatuur van Marc Torrekens;

  Beslist,

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

  Artikel 1

  De heer Marc Torrekens wordt aangeduid als afgevaardigde van de stad op de algemene vergadering van Ninove Welzijn van 29 mei 2014.

  Artikel 2

  Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van donderdag 29 mei 2014.

  Artikel 3

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ninove Welzijn op donderdag 29 mei 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

  Artikel 4

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ninove Welzijn, Acaciastraat 1, 9400 Ninove.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 6: secretariaat - Ilva - algemene vergadering - maandag 30 juni 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

  De raad

  Gelet op het gemeentedecreet;

  Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

  Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva op maandag 30 juni 2014 om 18.30 uur;

  Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

  Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  Samenstelling van het bureauBenoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene VergaderingVerslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2013Verslag van de Commissaris-RevisorJaarrekening per 31 december 2013Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013;

  Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

  Beslist,

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

  Artikel 1

  Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van maandag 30 juni 2014.

  Artikel 2

  Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ilva op maandag 30 juni 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

  Artikel 3

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 7: logistiek/patrimoniumbeheer - onderhoudswerken aan betonverhardingen 2014 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring lastvoorwaarden

  De raad

  Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

  Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

  Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2014 houdende het vaststellen van de meerjarenplanning onderhoudswerken betonverhardingen;

  Overwegende dat deze werken worden geraamd op € 272.002 btw inclusief;

  Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding;

  Gelet op het bestek;

  Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het investeringsbudget dienstjaar 2014, enveloppe WEG/2014/001, algemene rekening 224007, beleidsitem 020000, actie 4/1/2/1;

  Beslist,

  met éénparigheid van stemmen

  Artikel 1

  De onderhoudswerken aan betonverhardingen 2014, geraamd op € 272.002 btw inclusief, wordt goedgekeurd.

  Artikel 2

  De opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding.

  Artikel 3

  De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 8: logistiek/patrimoniumbeheer - aanleg gewapende kws-verharding in Steenhout te Denderwindeke - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

  De raad

  Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

  Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

  Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2014 houdende het vaststellen van de meerjarenplanning onderhoudswerken KWS-slemlagen-voegvullingen 2014;

  Overwegende dat de aanleg van gewapende KWS-verharding in Steenhout te Denderwindeke kan geraamd op € 310.587 btw inclusief;

  Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding;

  Gelet op het bestek;

  Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het investeringsbudget dienstjaar 2014, enveloppe WEG/2014/001/003, algemene rekening 224007, beleidsitem 020000, actie 4/1/2/1;

  Beslist,

  met éénparigheid van stemmen

  Artikel 1

  De aanleg van gewapende KWS-verharding in Steenhout te Denderwindeke, geraamd op € 310.587 btw inclusief, wordt goedgekeurd.

  Artikel 2

  De opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding.

  Artikel 3

  De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 9: personeel - wijziging rechtspositieregeling ingevolge opmerkingen en schorsing van één artikel door de gouverneur

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid titel III, hoofdstuk III, afdeling II;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

   

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2008 houdende goedkeuring van het reglement "rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel" en de wijzigingen bij gemeenteraadsbesluiten van 18 juni 2009, 24 september 2009, 22 oktober 2009, 28 januari 2010, 4 maart 2010, 31 maart 2011, 15 december 2011 en 19 december 2013;

   

  Overwegende dat het raadsbesluit van 19 december 2013 betreffende de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werd opgestuurd aan de provinciegouverneur;

   

  Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 27 maart 2014 betreffende de schorsing van de uitvoering van het besluit van 19 december 2013 van de gemeenteraad van Ninove houdende 'wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel' voor wat betreft de bepalingen in artikel 139bis tot en met 139 quinquies inzake tewerkstelling van personeel aan een gebruiker;

   

  Gelet op de brief van 27 maart 2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende kennisgeving van de gedeeltelijke schorsing en een aantal opmerkingen;

   

  Overwegende dat de wettelijke of decretale grondslag ontbrak om een personeelslid ter beschikking te stellen tot om het even welke gebruiker en het onderwerpen van een ter beschikking gesteld personeelslid aan de arbeidsorganisatie van de gebruiker;

   

  Overwegende dat een aantal artikelen aanleiding geven tot opmerkingen of aanpassingen van de rechtspositieregeling;

   

  Overwegende dat het raadsbesluit van 19 december 2013 betreffende de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel dient gewijzigd te worden;

   

  Gelet op het syndicaal overleg van 20 mei 2014;

   

  Gelet op het goedgekeurde amendement;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  Het reglement "rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel" vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2008 en gewijzigd op 18 juni 2009, 24 september 2009, 22 oktober 2009, 28 januari 2010, 4 maart 2010, 31 maart 2011, 15 december 2011 en 19 december 2013 wordt gewijzigd als volgt:

   

  Artikel 4 § 2 – derde alinea wordt gewijzigd als volgt:

  Indien de aanstellende overheid bij de bevorderingsprocedureprocedure of bij de procedure van interne personeelsmobiliteit beslist of er eveneens een beroep gedaan wordt op externe personeelsmobiliteit conform de bepalingen van hoofdstuk IV bis, worden eveneens de personeelsleden van het OCMW en van het AGB De Kleine Dender uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen.

   

  Artikel 34bis.9 – voorlaatste zin wordt gewijzigd als volgt:

  Het statutair personeelslid dat overkomt van een andere overheid na een bevorderingsprocedure wordt onderworpen aan dezelfde proeftijd als deze voorzien in artikel 128 en artikel 42.

  Het statutair personeelslid dat overkomt van een andere overheid na een procedure van interne mobiliteit wordt onderworpen aan proeftijd van 1 maand voor betrekkingen van niveau C, D en E en 3 maanden voor de betrekkingen van A en B-niveau.

   

  Artikel 34bis.9 – laatste zin wordt geschrapt

   

  Artikel 44 – duur van de proeftijd wordt gewijzigd als volgt:

  De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van zijn statutaire aanstelling op proef, in tijdelijk verband heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde onder meer dat het personeelslid voor het uitoefenen van deze functie in tijdelijk verband een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen.

   

  Artikel 55 – evaluatie tijdens de loopbaan wordt gewijzigd als volgt:

  Indien de personeelsleden niet binnen deze termijn geëvalueerd worden, worden zij geacht gunstig geëvalueerd te zijn, tenzij het niet afronden binnen de termijn te wijten is aan de langdurige afwezigheid van het personeelslid. Het gesprek en verslag waarvan sprake in artikel 64 en 65 worden bij de terugkeer van het personeelslid zo spoedig mogelijk afgerond, waarbij de termijn uit artikel 55 wordt gerespecteerd."

   

  Artikel 78 wordt gewijzigd als volgt:

  Met toepassing van artikel 115, tweede lid, GD, worden de gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad.

   

  Het evaluatiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad.

   

  Het evaluatiecomité heeft uiterlijk binnen een termijn van één maand na de indiensttreding een planningsgesprek met de op proef aangestelde functiehouder waarin concrete afspraken worden gemaakt voor de actieve inwerking en de integratie van de betrokkene en de evaluatiecriteria die van toepassing zijn voor de beoordeling van de functie worden besproken. Van dit planningsgesprek wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter van het evaluatiecomité en de functiehouder.

   

  Voor de gemeentesecretaris worden de evaluatiecriteria door de gemeenteraad vastgelegd na overleg tussen hem/haar en het evaluatiecomité.

   

  Voor de financieel beheerder worden de evaluatiecriteria door de gemeenteraad vastgesteld na diens overleg met de stadssecretaris en het evaluatiecomité.

   

  De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder bepaalde in het Gemeentedecreet vermelde taken uitvoert, mag niet het voorwerp zijn van evaluatie. De mate waarin hij/zij zich inzet voor de uitvoering van die taken is wel een element in de evaluatie.

   

  De evaluatie gebeurt op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.

   

  Om hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen zullen voormelde externe deskundigen geen andere opdrachten betreffende selectie of consulting voor het bestuur kunnen uitvoeren.

   

  De regels voor de opmaak van het verslag van het planningsgesprek van het evaluatiecomité en voor het voorbereidend rapport van de externe deskundigen die van toepassing zijn op de evaluatie tijdens de loopbaan, zijn ook van toepassing op de evaluatie van de proeftijd.

   

  Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te voldoen.

   

  Artikel 80 wordt gewijzigd als volgt:

  Als de proeftijd van de gemeentesecretaris en van de financieel beheerder voor de helft verstreken is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd:

  1. tussen de gemeentesecretaris en het evaluatiecomité;

  2. tussen de financieel beheerder van de gemeente en het evaluatiecomité en de gemeentesecretaris.

   

  In het tussentijds evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin de inwerking van de functiehouder in zijn functie vordert en hij voldoet aan de functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijds evaluatiegesprek heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd.

   

  Artikel 81, 2e alinea wordt gewijzigd als volgt:

  De deskundigen leveren het voorbereidend rapport over de proeftijd, vermeld in artikel 78, en het evaluatiecomité levert het verslag vermeld in artikel 78 in bij de voorzitter van het evaluatiecomité dat de eindevaluatie uitspreekt in de laatste maand van de proeftijd.

   

  Artikel 85, 3e alinea wordt gewijzigd als volgt:

  De evaluatie gebeurt op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen in het personeelsbeleid en de functiehouder, en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.

   

  Artikel 87 wordt gewijzigd als volgt:

  De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria die opgenomen worden in de functiebeschrijving.

   

  De evaluatiecriteria voor de gemeentesecretaris worden vastgesteld na overleg van de functiehouder en het evaluatiecomité.

   

  De evaluatiecriteria voor de financieel beheerder van de gemeente worden vastgesteld na overleg van de functiehouder, met de gemeentesecretaris en het evaluatiecomité.

   

  Na het overleg bespreekt het evaluatiecomité de voorgestelde evaluatiecriteria met de externe deskundigen in het personeelsbeleid die verantwoordelijk zijn voor het voorbereidend rapport voor de evaluatie en stuurt het zo nodig bij.

   

  Artikel 89 wordt gewijzigd als volgt:

  De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van volgende stappen:

  1. het opstellen van een evaluatiedocument door de externe deskundigen inzake personeelsbeleid, waarin de evaluatiecriteria en gedragscompetenties uit de functiebeschrijving vermeld worden en waarin kan aangegeven worden in welke mate en op welke wijze de functiehouder gepresteerd heeft in de verschillende resultaatgebieden en voldaan heeft aan de gedragscompetenties

   

  2. voorstelling en toelichting van het evaluatiedocument aan het evaluatiecomité en het managementteam

   

  3. een interview door het evaluatiecomité met de functiehouder waarin nagegaan wordt in welke mate en op welke wijze hij of zij aan de vastgestelde evaluatiecriteria en gedragscompetenties voldaan heeft

   

  4. het anoniem laten invullen van een exemplaar van dit evaluatiedocument door de leden van het evaluatiecomité enerzijds en de leden van het managementteam anderzijds

   

  5. het opmaken van een verslag aan de hand van de resultaten uit de evaluatiedocumenten door het evaluatiecomité.

   

  De evaluatiedocumenten maken geen deel uit van het evaluatiedossier. De resultaten ervan worden verwerkt tot conclusies in een verslag.

   

  Het voorbereidend rapport van de externe deskundigen bevat per evaluatiecriterium de relevante informatie, die ingewonnen wordt met behulp van:

  a)    een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder.

  b)    een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden.

   

  De interviews maken geen deel uit van het evaluatiedossier.

   

  De vaststellingen uit de interviews worden per evaluatiecriterium verwerkt in het voorbereidend rapport.

   

  6. het voorstellen en toelichten van het voorbereidend rapport door de externe deskundigen aan het evaluatiecomité

   

  Artikel 90 wordt gewijzigd als volgt:

  De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds feedback over hun manier van functioneren.

   

  De feedback neemt de vorm aan van een functioneringsgesprek tussen het evaluatiecomité en de betrokken functiehouder tijdens de lopende evaluatieperiode. Als daar aanleiding toe is, worden concrete afspraken gemaakt ter verbetering van het functioneren van de functiehouder. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de functiehouder en de voorzitter van het evaluatiecomité.

   

  Een functioneringsgesprek vindt plaats op vraag van de functiehouder of van het evaluatiecomité. Het gaat om een sturend overleg tussen het evaluatiecomité en de functiehouder over het functioneren in zijn functie en werksituatie. Het doel van het functioneringsgesprek is de functiehouder te begeleiden bij het verbeteren van de uitoefening van zijn functie en aan de belemmeringen in het functioneren te verhelpen. Zowel de functiehouder als het evaluatiecomité kunnen te bespreken punten aanbrengen.

   

  Als feiten of gedragingen van de functiehouder een negatieve weerslag kunnen hebben op de evaluatie, nodigt het evaluatiecomité de functiehouder in elk geval uit voor een functioneringsgesprek.

   

  Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid zoals vermeld in voorgaand lid, vindt een functioneringsgesprek plaats als de evaluatieperiode voor de helft is verstreken.

   

  Het functioneringsgesprek resulteert in schriftelijke afspraken over bepaalde aandachtspunten. De functiehouder en de voorzitter van het evaluatiecomité ondertekenen de afspraken en krijgen er een exemplaar van.

   

  Artikel 123 – invoeging tweede alinea:

  De bevorderingsvoorwaarden zijn:

  Voor een graad van rang Bx (B4-B5):

                      a.    titularis zijn van een graad van niveau B;

                     b.    ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in niveau B;

                      c.    een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;

                     d.    slagen voor de selectieprocedure.

   

  Artikel 125 – invoeging tweede alinea:

  De bevorderingsvoorwaarden zijn:

  Voor een graad van rang Dx (D4-D5):

                      a.    titularis zijn van een graad van niveau D;

                     b.    ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in niveau D;

                      c.    een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;

                     d.    slagen voor de selectieprocedure.

   

  Artikel 139bis tot en met 139 quater wordt vervangen door:

  §1. Het vast aangestelde personeelslid kan met zijn akkoord ter beschikking gesteld worden van  het OCMW onder de voorwaarden die in dit hoofdstuk bepaald worden.

   

  §2. In toepassing van artikel 144bis van de Nieuwe Gemeentewet kan het contractueel aangestelde personeelslid met zijn akkoord ter beschikking gesteld worden van het OCMW, onder de voorwaarden bepaald in artikel 144bis van de Nieuwe Gemeentewet, en aangevuld met de voorwaarden die in dit hoofdstuk verder bepaald worden.  

   

  §3. Het ter beschikking gestelde personeel blijft onderworpen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

   

  §4. Het ter beschikking gestelde personeel wordt geëvalueerd op basis van een verslag van het OCMW.

  §5. De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moet worden vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd door de gemeenteraad en ondertekend door het hoofd van het personeel, het OCMW en het vast aangesteld personeelslid nog voor het begin van de terbeschikkingstelling.

   

  §6. Het ter beschikking gestelde personeelslid dient de verplichtingen inzake welzijn op het werk van het OCMW na te leven, evenals de instructies die door het OCMW worden gegeven in uitvoering van de beheersovereenkomst die het OCMW met de gebruiker verbindt, zowel inzake arbeids- en rusttijden, als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk.

   

  §7. Met toepassing van artikel 144bis, Nieuwe Gemeentewet, beslist de gemeenteraad over de terbeschikkingstelling.

   

  Artikel 154 – afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit tijdens de proeftijd wordt vervangen door: Het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan worden ontslagen.

   

  Het statutair personeelslid heeft tijdens de proeftijd recht op een ziektekrediet van 63 werkdagen.

   

  Artikel 157 – wordt vervangen door:

  Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn van dertig kalenderdagen.

   

  Artikel 157bis wordt vervangen door:

  Het statutair personeelslid op proef dat afwezig is wegens ziekte of invaliditeit tijdens de proeftijd kan gemotiveerd ontslagen worden met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan het loon van:

   

  Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, betekend.

   

  Artikel 213 – toelage opdrachthouderschap wordt vervangen door:

  De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan 5% van het geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid. De toelage wordt samen met het salaris uitbetaald.

   

  Artikel 238 §1 – Jaarlijkse vakantiedagen – wijziging 2e alinea

  Voor een personeelslid dat statutair op proef is en voor het contractueel personeel geldt de verlofregeling van de privésector. Deze personeelsleden kunnen in hun eerste dienstjaar desgevallend aanspraak maken op betaald jaarlijks verlof opgebouwd ingevolge prestaties tijdens het vakantiedienstjaar.

   

  Aanvulling - 3e alinea 

  Voor de personeelsleden tewerkgesteld in het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, op wie de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 van toepassing zijn, wordt de jaarlijkse vakantieduur bepaald op basis van de in de loop van het vakantiedienstjaar verrichte prestaties. Het vakantiejaar is het jaar waarin vakantie opgenomen wordt; het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar.

   

  Het vakantieverlof voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden bestaat enerzijds uit het wettelijke vakantieverlof van maximum 20 dagen, geregeld conform de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers en anderzijds uit 15 dagen betaald aanvullend vakantieverlof dat op dezelfde wijze wordt verleend als het jaarlijks verlof voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden. Het aanvullend vakantieverlof wordt verminderd in verhouding tot het aantal van de in de § 2 vermelde afwezigheden of deeltijdse prestaties.

   

  Gesubsidieerde contractuelen, het personeel dat statutair op proef is en het contractueel personeel, die geen prestaties geleverd hebben tijdens het vakantiedienstjaar kunnen bij aanvang of hervatting van een tewerkstelling aanspraak maken op aanvullende vakantie (Europese vakantie genoemd) zoals voorzien in de artikelen 57 en 58 van de Wet Diverse Bepalingen van 29 maart 2012 en het koninklijk besluit van 19 juni 2012 tot uitvoering van artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971.

   

  Artikel 299 – loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezinslid of familielid wordt gewijzigd als volgt:

  Voor het personeelslid dat alleenstaand is wordt in geval van zware ziekte van zijn kind dat hoogstens 16 jaar oud is, de maximumperiode van de hier bedoelde schorsing van de arbeidsprestaties verdubbeld tot respectievelijk 24 en 48 maanden.

   

  Bijlage III – Vormingsreglement

   

  4.3 Compensaties - wordt vervangen door:

  Een opleiding voor het behalen van een diploma of getuigschrift dat als aanwervings- of bevorderingsvoorwaarde voor een bepaalde graad gesteld is, maar tijdens de proeftijd nog kan behaald worden, wordt niet gecompenseerd.

   

  Bijlage IV – Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden

   

  Aan deze bijlage wordt toegevoegd:

   

  Niv.

  Functie

  Aanwervingsvoorwaarden

  Bevorderingsvoorwaarden

  A4a-A4b

  Expert ruimtelijke planning/ stedenbouwkundige vergunningen

  3 jaar relevante beroepservaring

   

  Zie algemene voorwaarden in artikel 122

  B4-B5

  Alle functies in de formatie en het organogram

  3 jaar relevante beroepservaring

   

  Zie algemene voorwaarden in artikel 123

  C4-C5

  Alle functies in de formatie en het organogram

  3 jaar relevante beroepservaring

   

  Zie algemene voorwaarden in artikel 124

  D4-D5

  Alle functies in de formatie en het organogram

  3 jaar relevante beroepservaring

   

  Zie algemene voorwaarden in artikel 125

   

  Artikel 2

   

  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de provinciegouverneur en aan het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 10: personeel - contractueel personeel tijdens vakantieperiodes - aanpassing reglement

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2005 inzake de tewerkstelling van contractueel personeel tijdens de vakantieperiodes;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2011 waarbij voor de verschillende initiatieven van de stad tijdens de vakantieperiodes, de modaliteiten werden vastgesteld;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 waarbij het AGB Dn werd ontbonden;

   

  Overwegende dat het AGB DN tijdens de maanden juli en augustus beroep deed op een aantal jobstudenten, voor de versterking van de uitleendienst, de groendienst, de wegendienst en de poetsdienst;

   

  Overwegende dat deze bijkomende opties moeten worden opgenomen in het daarvoor voorziene reglement;

   

  Overwegende dat dankzij de inschakeling van jobstudenten minder vervangers of externen ingeschakeld moeten worden om afwezig of zieke personeelsleden te vervangen gedurende de zomermaanden;

   

  Overwegende dat de noodzakelijke kredieten zullen verschoven worden via interne kredietaanpassing;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De tewerkstelling van tijdelijk contractueel personeel, in het statuut van jobstudent tijdens de vakantieperiodes, wordt aangevuld met tewerkstelling binnen de technische dienst van de stad, meer bepaald:

   

  Voor de uitleendienst: 2 jobstudenten in juli, 2 jobstudenten in augustus

  Voor de groendienst: 1 jobstudent in juli, 1 jobstudent in augustus

  Voor de wegendienst (+ koer): 1 jobstudent in juli, 1 jobstudent in augustus

  Voor de poetsdienst: 2 jobstudenten in juli, 2 jobstudenten in augustus en 2 jobstudenten in september.

  Voor de poetsdienst worden de jobstudenten in periodes van 14 dagen tewerkgesteld.

   

  Artikel 2

   

  Deze jobstudenten zullen worden vergoed op basis van trap 0 van de salarisschaal E1.

  Er worden geen specifieke voorwaarden vastgesteld. De leeftijdsvoorwaarde wordt vastgesteld op 16 jaar.

   

  Artikel 3

   

  Alle jobstudenten zijn op het einde van hun tewerkstelling onderworpen aan een evaluatie die bestaat uit een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat resulteert in een gunstig of ongunstig evaluatieresultaat. Enkel een gunstig evaluatieresultaat kan aanleiding geven tot een nieuwe overeenkomst als jobstudent.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 11: onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Roosdaal - goedkeuring personeelsovereenkomst

  De raad

   

  Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de onderwijsdecreten;

   

  Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 74 en artikel 74bis 1;

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 juni 2009 , referte PERS/2009/03, betreffende de rechten en plichten van personeelsleden bij het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaal van 23 december 2013 waarin de gemeente Roosdaal formeel de vraag stelt om de plaatselijke afdeling van de academie voor muziek, woord en dans over te hevelen naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

   

  Gelet op het collegebesluit van 7 januari 2014 waarbij de overheveling van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Roosdaal naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove principieel werd goedgekeurd;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Ninove en het gemeentebestuur van Roosdaal voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat in uitvoering van artikel 74bis 1 van het decreet rechtspositie van 23 maart 1991 de betrokken inrichtende machten Asse en Ninove en het gemeentebestuur van de filiaalgemeente Roosdaal verplicht zijn om een schriftelijke overeenkomst op te stellen ten behoeve van de situatie van het personeel;

   

  Overwegende dat deze overeenkomst minstens rekening moet houden met:

  - de personeelsleden die in het filiaal tewerkgesteld zijn in het schooljaar voorafgaand aan de overheveling en met de omvang van de tewerkstelling

  - de omvang van de omkadering die bij de overheveling betrokken is;

   

  Overwegende dat in deze overeenkomst moet voorzien worden of de overheveling van het filiaal gepaard gaat met de overname van de personeelsleden van het filiaal en aan welke criteria de personeelsleden die wensen over te gaan moeten voldoen;

   

  Overwegende dat de personeelsleden die aan de gestelde criteria voor overname voldoen, hun rechten dienen te laten gelden via een schrijven tegen ontvangstbewijs of via een aangetekende zending aan het gemeentebestuur van Asse uiterlijk op 10 juni 2014;

   

  Gelet op het ontwerp van personeelsovereenkomst naar aanleiding van de overheveling van het filiaal Academie voor Muziek, Woord en Dans Roosdaal van de inrichtende macht gemeentebestuur Asse naar de inrichtende macht stadsbestuur Ninove;

   

  Gelet op het protocol van 9 mei 2014 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs;

   

  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De hierbij gevoegde personeelsovereenkomst naar aanleiding van de overheveling van het filiaal Academie voor Muziek, Woord en Dans Roosdaal van de inrichtende macht gemeentebestuur Asse naar de inrichtende macht stadsbestuur Ninove wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Het aantal financierbare leerlingen, het lesurenpakket en het aantal uren-opsteller dat bij de overheveling van het filiaal betrokken is, zal in de personeelsovereenkomst nog aangepast worden mocht de telling van de subsidieerbare leerlingen op 1 februari 2014 en de verificatie daarvan nog wijzigingen met zich meebrengen.

   

  Artikel 3

   

  De personeelsleden die tijdens het schooljaar 2013/2014 tewerkgesteld zijn in het filiaal Roosdaal en die voldoen aan de gestelde criteria om overgenomen te worden dienen, op straffe van onontvankelijkheid, van hun rechten gebruik te maken via een schrijven tegen ontvangstbewijs of via een aangetekende zending aan het gemeentebestuur van Asse uiterlijk op 10 juni 2014.

   

  Artikel 4

   

  Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het gemeentebestuur van Asse en aan het gemeentebestuur van Roosdaal.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 12: onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Liedekerke - goedkeuring personeelsovereenkomst

  De raad

   

  Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de onderwijsdecreten;

   

  Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 74 en artikel 74bis 1;

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 juni 2009 referte PERS/2009/03, betreffende de rechten en plichten van personeelsleden bij het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Liedekerke van 12 december 2013 waarin de gemeente Liedekerke formeel de vraag stelt om de plaatselijke afdeling van de academie voor muziek en woord over te hevelen naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

   

  Gelet op het collegebesluit van 7 januari 2014 waarbij de overheveling van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Liedekerke naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove principieel werd goedgekeurd;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Ninove en het gemeentebestuur van Liedekerke voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat in uitvoering van artikel 74bis 1 van het decreet rechtspositie van 23 maart 1991 de betrokken inrichtende machten Asse en Ninove en het gemeentebestuur van de filiaalgemeente Liedekerke verplicht zijn om een schriftelijke overeenkomst op te stellen ten behoeve van de situatie van het personeel;

   

  Overwegende dat deze overeenkomst minstens rekening moet houden met:

  - de personeelsleden die in het filiaal tewerkgesteld zijn in het schooljaar voorafgaand aan de overheveling en met de omvang van de tewerkstelling

  - de omvang van de omkadering die bij de overheveling betrokken is;

   

  Overwegende dat in deze overeenkomst moet voorzien worden of de overheveling van het filiaal gepaard gaat met de overname van de personeelsleden van het filiaal en aan welke criteria de personeelsleden die wensen over te gaan moeten voldoen;

   

  Overwegende dat de personeelsleden die aan de gestelde criteria voor overname voldoen hun recht dienen te laten gelden via een schrijven tegen ontvangstbewijs of via een aangetekende zending aan het gemeentebestuur van Asse uiterlijk op 10 juni 2014;

   

  Gelet op het ontwerp van personeelsovereenkomst naar aanleiding van de overheveling van het filiaal Academie voor Muziek en Woord Liedekerke van de inrichtende macht gemeentebestuur Asse naar de inrichtende macht stadsbestuur Ninove;

   

  Gelet op het protocol van 9 mei 2014 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs;

   

  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De hierbij gevoegde personeelsovereenkomst naar aanleiding van de overheveling van het filiaal Academie voor Muziek en Woord Liedekerke van de inrichtende macht gemeentebestuur Asse naar de inrichtende macht stadsbestuur Ninove wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Het aantal financierbare leerlingen, het lesurenpakket en het aantal uren-opsteller dat bij de overheveling van het filiaal betrokken is, zal in de personeelsovereenkomst nog aangepast worden mocht de telling van de subsidieerbare leerlingen op 1 februari 2014 en de verificatie daarvan nog wijzigingen met zich meebrengen.

   

  Artikel 3

   

  De personeelsleden die tijdens het schooljaar 2013/2014 tewerkgesteld zijn in het filiaal Liedekerke en die voldoen aan de gestelde criteria om overgenomen te worden dienen, op straffe van onontvankelijkheid, van hun rechten gebruik te maken via een schrijven tegen ontvangstbewijs of via een aangetekende zending aan het gemeentebestuur van Asse uiterlijk op 10 juni 2014.

   

  Artikel 4

   

  Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het gemeentebestuur van Asse en aan het gemeentebestuur van Liedekerke.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 13: sociale zaken - samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van het project gezonde gemeente in de werkjaren 2014 - 2015

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2013 om het ondertekenen van het charter gezonde gemeente goed te keuren;

   

  Gelet op de beleidsdoelstelling 3/7 in de meerjarenplanning: gezond leven: inwoners krijgen optimale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving;

   

  Overwegende dat de levensverwachting stijgt, maar dat toch veel ziektes het gevolg zijn van een ongezonde levensstijl of een ongezonde omgeving;

   

  Overwegende dat preventie steeds belangrijker wordt en dat het lokaal bestuur kort bij de burgers staat en hierdoor een belangrijke rol kan spelen;

   

  Overwegende dat het doel van het project gezonde gemeente is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid;

   

  Overwegende dat door het ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst een samenwerking wordt opgezet met Logo Dender vzw;

   

  Overwegende dat Logo Dender vzw de stad ondersteunt bij het organiseren van gezondheidsprojecten, onder meer met hun expertise en met gratis materialen;

   

  Overwegende dat een stuurgroep gezonde gemeente zal worden opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de stad en het OCMW;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

   

   

  Enig artikel

   

  De samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van het project gezonde gemeente in de werkjaren 2014 – 2015 wordt goedgekeurd.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 14: financiële dienst - Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - Goedkeuren jaarrekening 2012 + kwijting

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

   

  Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt;

   

  Gelet op artikel 253§2, 3° van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de goedgekeurde jaarrekening wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regeringscommissaris, de gouverneur van Oost-Vlaanderen;

   

  Gelet op de door de raad van bestuur op 17 september 2013 vastgestelde jaarrekening, toegevoegd aan het dossier;

   

  Gelet op het boekhoudkundig resultaat 2012;

   

  Beslist,

   

   

  met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

  5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

   

  Artikel 1

   

  De jaarrekening 2012 van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove op 17 september  2013, wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Aan de raad van bestuur en het college van commissarissen van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove wordt kwijting verleend.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 15: goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen langs de Neerstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nr 81

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

   

  Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en in bijzonder art.4.2.17§2 dat bepaalt dat, indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat en het vergunningsverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen neemt, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag;

   

  Gelet op de uitvoeringsbesluiten van bovengenoemd decreet en codex;

   

  Gelet op art 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, dat bepaalt dat de gemeenteraad bij een verkavelingsaanvraag met wegenis zoals bedoeld in art 4.2.17§2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, een gemotiveerd besluit moet nemen over het tracé der wegen en hierbij kennis moet nemen van de ingediende bezwaren en opmerkingen;

   

  Overwegende dat het verkavelingsreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni 2011, van toepassing is in voorliggend dossier;

   

  Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend op 6 december 2013 door Jan De Winter, Dr. J. Appelmanslaan 30 in 1700 Dilbeek, voor gronden gelegen in Appelterre (Ninove), Neerstraat, kadastraal gekend als 9e afd, Sie B, nrs 81l;

   

  Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het verkavelen van een perceel voor 2 open bebouwingen waarbij de bestaande toegangsweg en riolering met de nodige aanhorigheden moet worden uitgebreid;

   

  Overwegende dat het perceel gedeeltelijk gelegen is in woongebied met landelijk karakter en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

   

  Overwegende dat de aanvraag niet gelegen is in een bijzonder plan van aanleg of een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling;

   

  Overwegende dat de aanvraag valt onder toepassing van artikel 3, §2 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 en dat de aanvraag bijgevolg aan een openbaar onderzoek is onderworpen;

   

  Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 6 januari 2014 tot en met 4 februari 2014 één bezwaarschrift werd ingediend met volgend argument: bezwaarindiener beweert dat de weg ontworpen is op eigendom van de NMBS;

   

  Overwegende dat de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar over dit bezwaarschrift het volgende standpunt inneemt:

  In vorige identieke aanvraag werd dit uitgebreid onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat dit openbaar domein is. Infrabel heeft toen in haar brief met referentie G.35.16/Appelterre van 7 november 2011 ook een gunstig advies verleend en niets geuit in die richting. Uiteraard moeten de burgerlijke rechten over eigendommen gerespecteerd worden;

   

  Overwegende dat de gemeenteraad dit standpunt overneemt en het hare maakt;

   

  Overwegende dat de dienst alsnog een bijkomend nieuw advies aan Infrabel heeft gevraagd om deze visie te bevestigen;

   

  Overwegende dat volgende interne diensten en externe instanties een advies verleend hebben:

  1. Departement Landbouw en Visserij heeft in haar brief van 17 januari 2014, met referentie 2014_030684, een gunstig advies gegeven. De motivatie luidt als volgt:

  De bovenvermelde adviesaanvraag werd uit landbouwkundig standpunt en uit oogpunt van een duurzame plattelandsontwikkeling onderzocht en er wordt een gunstig advies gegeven. De aanvraag heeft geen betrekking op professionele agrarische of para-agrarische activiteiten. De aanvraag en de bestaande toestand zijn van dien aard dat hier geen landbouwbelangen in het gedrang komen. De verkaveling gebeurt in het woongebied met landelijk karakter.

   

  2. De dienst Integraal waterbeleid van de provincie heeft volgend advies gegeven:

  Hogervermeld perceel is gelegen binnen het stroomgebied van waterloop nr. 5.144AB van 2e categorie en valt gedeeltelijk binnen een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ons inziens zal de geplande verkaveling geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving indien de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater worden nageleefd

   

  3. De stedelijke brandweer heeft in haar nota van 12 maart 2014 met referentie P11/085/P-111025-B volgend advies gegeven:

  Er zijn geen opmerkingen op basis van de aangeboden plannen. Dit advies beperkt zich enkel tot de kavels en doet geen uispraak over de ligging of de inrichting van de appartementen. Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is het uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met betrekking tot de bestaande toestand. Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd. De brandweer dient geraadpleegd te worden voor een plaatsbezoek alvorens een nieuw- of vernieuwbouw in gebruik te nemen

   

  4. De stedelijke dienst Verkeer heeft in haar nota van 13 januari 2014 volgend advies gegeven:

  Om het aantal plaatsen te bepalen voor eengezinswoningen hanteren we volgende regels: voor een woning met een kleinere vloeroppervlakte dan 100m² of met een kleinere perceelsbreedte dan 7.5m, is het voorzien van parkeerplaatsen niet verplicht, wel toegestaan. Voor een woning met een grotere vloeroppervlakte dan 100m² of met een perceelsbreedte breder dan 7.5m moet minstens 1 parkeerplaats voorzien worden. Op het plan worden 2 wooneenheden voorzien wat overeenkomt met: 2 parkeerplaatsen voor wagens (1 per wooneenheid). Er wordt gunstig advies verleend aan deze aanvraag.

   

  5. De stedelijke dienst leefmilieu heeft in haar nota van 19 oktober 2011 met referentie lm/adviesroVA452011 een gunstig advies verleend.

   

  6. De stedelijke dienst openbare werken heeft in haar nota van 25 maart 2014 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. De motivatie en voorwaarden luiden als volgt:

  Voorliggend verkavelingsdossier werd door ons nagekeken op volgende punten :

  1. 3-partijenoverleg: voorliggend verkavelingsdossier stemt overeen met de afspraken die gemaakt werden op het 3-partijenoverleg.

  2. Rooilijnplan: er is geen rooilijnplan ter hoogte van het terrein in de Neerstraat.

  3. Wegenis en riolering openbaar domein: het bijzonder lastenboek betreffende Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Neerstraat in Appelterre-Eichem werd opgemaakt conform het standaardbestek 250 versie 2.0 voor de wegenbouw. Het bestek dient aangepast te worden aan het standaardbestek 250 versie3.0 voor de wegenbouw (nieuwe wetgeving overheidsopdrachten).

  4. Verkavelingsreglement: bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011 werd volgend verkavelingsreglement voor rioleringen goedgekeurd :

  1. Voor elke nieuwe verkaveling op het grondgebied van Ninove moet een hydraulisch advies ingewonnen worden van zowel de nieuwe aan te leggen riolering als de invloed hiervan op de bestaande infrastructuur. De VMW heeft het recht de verkavelaar op basis van het hydraulisch advies een aangepast rioleringsontwerp te laten maken. Hierin zullen ook de technische eisen van het aan te leggen rioleringsnet en – toebehoren opgenomen zijn. Indien nodig dient de verkavelaar een pompstation te voorzien om de DWA en/of RWA op te pompen naar het bestaande stelsel.

  De kosten voor het hydraulisch advies en het nazicht hiervan dienen door de verkavelaar betaald te worden.

  2. De verkavelaar mag, wanneer er geen riolering ligt, zelf de buizen aanleggen, mits toestemming en keuring door de Watergroep. Tijdens de uitvoeringswerken dient de Watergroep steeds op de hoogte gehouden te worden, zodat toezicht kan uitgeoefend worden op de aanleg en op de waterdichtheidsproeven. Deze proeven worden uitgevoerd op het volledige nieuwe rioolstelsel op kosten van de verkavelaar. Bij voorlopige oplevering van de aangelegde rioleringen dient de verkavelaar de Watergroep de gelegenheid te geven om het net visueel te inspecteren. Gebreken dienen door de verkavelaar op zijn kosten hersteld te worden. Het aangelegde rioleringsnet dient minimaal te voldoen aan de Watergroep-bestekken en de voorschriften bijgevoegd aan het hydraulisch advies voor riolering.

  3. Na oplevering draagt de verkavelaar het nieuw aangelegde net kosteloos over aan de Watergroep via een notariële akte. Bij het aanvragen van de verkavelingsvergunning zal de verkavelaar reeds het contract "Kosteloze overdracht aan de Watergroep" ondertekenen en bijvoegen. Dit contract en de naleving ervan zal als opschortende voorwaarde toegevoegd worden in de verkavelingsvergunning.

  4. Erfdienstbaarheden die voor de aanleg van de rioleringen en/of rioleringstoebehoren verkregen zijn of terreinen in volle eigendom van de verkavelaar ten behoeve van het rioleringsstelsel, dienen notarieel vastgelegd te worden en overgedragen aan de Watergroep. Rioolpompstations, indien aangelegd, dienen steeds op openbaar domein of op terrein in volle eigendom, over te dragen aan de Watergroep, te liggen.

  Voorliggende verkavelingsaanvraag dient aangevuld te worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.

  5. Wateroverlast: volgens de kaart "overstromingsgevoelige gebieden" van het AGIV ligt het perceel naast een recent overstroomd gebied.

  6. Nutsvoorzieningen: de verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, openbare verlichting, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn of zullen aangelegd worden.

  7. Nuttige info: bij indienen stedenbouwkundige vergunning, dient :

  - de aansluiting van de riolering te gebeuren volgens het wettelijk gescheiden stelsel.

  - een septische put voorzien te worden, gezien de riolering niet aangesloten is op een collector

  - afkoppeling van hemelwater voorzien te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

  Besluit : gunstig advies, mits voorwaarden :

  - Voorliggende verkavelingsaanvraag dient aangevuld te worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.

  - De verkavelaar dient zijn aanvraag aan te vullen met attesten van respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat elektriciteit, eventueel aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen aanwezig zijn of zullen aangelegd worden.

   

  7. De Watergroep heeft op 31 januari 2014 met referentie 20/71/2TDOO/10515/506/24/ volgend advies gegeven:

  Wij verwijzen naar een eerder schrijven d.d. 26-08-2009 en 29-07-2010. Dhr. De Winter verzocht ons op 05-05-2010 via mail een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Neerstraat. De kostprijsberekening werd overgemaakt aan de verkavelaar zonder verder gevolg. Naar aanleiding van uw recente adviesaanvraag bezorgen wij dhr. De Winter een geactualiseerde kostprijsberekening ter goedkeuring. Als bijlage vindt u een afschrift van ons voorstel aan betrokken verkavelaar, samen met 3 exemplaren van het plan nr. 20.51.71/43. Mogen wij u vragen geen verkavelingsvergunning af te leveren vooraleer de uitbreiding van het waterleidingsnet gerealiseerd is en de verkavelaar een attest van De Watergroep kan voorleggen waaruit blijkt dat hij aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Er is geen hoofdriolering aanwezig ter hoogte van de verkaveling in de Neerstraat. Een uitbreiding van het hoofdrioleringsnet is dus noodzakelijk. Het ontwerp van de verkavelaar is in orde. In toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 23-06-2011 dienen de kosten van het hydraulisch advies door de verkavelaar gedragen te worden. De factuur, gericht aan de verkavelaar, zal door De Watergroep opgemaakt worden. Wij verzoeken u één plan voor akkoord voor te leggen op de e.k. gemeenteraad en het tweede plan te laten goedkeuren door de brandweer. Voor een vlotte uitvoering van de werken vragen wij u beide exemplaren binnen de maand terug te sturen. Het derde plan is voor uw diensten bestemd en kan u aanwenden om uw dossier te completeren.

  De Watergroep heeft op 31 januari 2014 met referentie 20/71/2TD00/100515/506/l bijkomend volgend advies gegeven:

  Naar aanleiding van de adviesvraag van de stad Ninove d.d. 31-12-2013, hebben wij uw dossier nagekeken en vastgesteld dat wij reeds een ontwerp voor de uitbreiding hebben overgemaakt op 29-07-2010 (zie bijlage). Gezien de geldigheidsdatum van de kostprijsberekening overschreden is, zijn wij zo vrij u een aangepast ontwerp te bezorgen voor de uitbreiding van het waterleidingnet voor de bevoorrading van de verkaveling in de Neerstraat te Appelterre-Eichem, bestaande uit het plan nr. 20.51.71-43 (2 exemplaren) en de geactualiseerde kostprijsberekening ten bedrage van 7.180,40 euro. Dit bestek is 6 maanden geldig en is opgesteld op basis van de geraamde hoeveelheden en vaste eenheidsprijzen, exclusief de eventuele. kosten voor veiligheidscoördinatie, overeenkomstig het K.B. van 25/01/2001, betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen. De grondwerken voor de aanleg van de waterleiding zullen worden uitgevoerd door onze aannemer tenzij anders wordt afgesproken. Hierbij vindt u eveneens ons veiligheids- en gezondheidsplan. Gelieve dit als niet-limitatief te beschouwen, maar het aan te vullen al naargelang de noodzakelijkheden en ter beschikking te stellen van uw coördinator ontwerp. Graag ontvingen wij de naam van deze coördinator. Voor de uitvoering van de werken in synergie met de andere nutsmaatschappijen wachten wij op een initiatief van uwentwege. Indien u akkoord gaat met ons voorstel, verzoeken wij u het bijgevoegde bevestigingsdocument 3 maanden voor de gewenste uitvoeringsdatum in te vullen en na ondertekening door te sturen naar De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, of te faxen naar het nummer 09/ 222.89.16. Indien er meerdere partijen bij betrokken zijn, dienen alle belanghebbenden hun schriftelijk akkoord te verlenen. Na ontvangst van uw schriftelijk akkoord wordt een voorschotfactuur opgemaakt en opgestuurd. Het op de voorschotfactuur vermelde bedrag dient u te vereffenen binnen de vooropgestelde betalingstermijn. Bij eventuele overschrijding van de betalingstermijn bestaat de kans dat er aanmaningskosten aangerekend worden die eveneens verschuldigd worden. Wij vestigen speciaal uw aandacht op volgende punten: "

  l) Het huidige ontwerp is opgemaakt op basis van de door u (of het studiebureau) geleverde gegevens. Indien nadien blijkt dat ons ontwerp moet gewijzigd worden om redenen van door u (of het studiebureau) gemelde of gevraagde aanpassingen, zullen wij verplicht zijn om bovenop de berekende kostprijs, extra dossierkosten ten bedrage van 1% van het oorspronkelijke ramingsbedrag met een minimum van 250,00 euro, aan u door te rekenen. Elke aanpassing aan ons ontwerp zal aanleiding geven tot deze extra aanrekening.

  2) Afschrift van dit schrijven sturen wij heden voor kennisgeving aan het stadsbestuur van Ninove, samen met 3 exemplaren van het plan, voor goedkeuring door de gemeenteraad en de betrokken brandweerdienst.

  3) Het werk wordt opgenomen in ons uitvoeringsprogramma:

  - na ontvangst van het totale verschuldigde bedrag;

  - na goedkeuring van het plan door de gemeente en de brandweer;

  - nadat wij de liggingsplans van de overige nutsleidingen en eventuele machtigingen van andere openbare besturen hebben bekomen.

  4) Na uitvoering van het werk wordt de afrekeningsfactuur opgesteld op basis van de werkelijk verbruikte hoeveelheden. Indien de afrekening hoger is dan de raming, dient het saldo binnen de dertig kalenderdagen vanaf de toezending van de factuur te worden vereffend. Bij een eventueel saldo in uw voordeel, wordt het verschil teruggestort.

  5) Indien de noodwendigheden vereisen dat de uitvoering van de uitbreiding pas in een later stadium kan plaatsvinden (meer dan 2 maanden na ontvangst van de voorschotfactuur), heeft u er alle belang bij om ons per e-mail te informeren, zodat de debiteurenopvolgingsprocedure van de voorschotfactuur kan opgeschort worden. U dient ons eveneens te informeren inzake alle ontwikkelingen die de goede uitvoering van het project in het gedrang kunnen brengen.

  In toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 23-06-2011(zie bijlage) vallen de kosten voor studie en opmaak van het hydraulisch advies (riolering) t.b.v. 400 euro (exclusief BTW) ten laste van de verkavelaar. De factuur ter verrekening van deze kosten zal u eerstdaags overgemaakt worden.

   

  8. Telenet stuurde op 31 januari 2014 volgende offerte:

  Op uw vraag onderzochten we welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de percelen te kunnen aansluiten. Onze studiedienst stelde een offerte op aan de hand van de liggings- en perceelsplannen. In dit bestek houden we rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend en beperkt de hinder. We stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken. De kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken bedraagt € 1861,86. Deze offerte blijft 6 maanden geldig vanaf de verzendingsdatum. Worden er na de start van de werken nog wijzigingen gevraagd, dan zijn de kosten voor het verplaatsen of wijzigen van de Telenet-installaties ten laste van de aanvrager. Wij kunnen de werken ten vroegste drie maanden na uw akkoord starten. Dat kan pas indien wij over alle noodzakelijke vergunningen beschikken en de factuur betaald is. Worden de werken niet aangevat binnen de geldigheidstermijn van deze offerte, dan vervallen de voorwaarden. Deze offerte omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de abonnees zelf. Deze kosten zijn ten laste van de verschillende abonnees.

   

  9. Eandis heeft op 28 januari 2014 met referentie ZD/AGOO/264688 volgend advies gegeven:

  Hieronder vindt u onze definitieve voorwaarden voor de uitrusting van bovenvermeld project ter inzage. U kunt uw opmerkingen binnen de 30 kalenderdagen overmaken. Zonder uw tegenbericht, gelden deze definitieve voorwaarden voor de aanvrager vanaf 27 februari 2014. De loten mogen pas worden verkocht wanneer de financiële verplichting aan ons is voldaan. Bij ontvangst van de betaling, wordt U hiervan in kennis gesteld. De volledige verkavelingsreglementering kunt u raadplegen op www.eandis.be > Publicaties en reglementen> Verkavelingsreglementen.

  Indien u hieromtrent nog vragen hebt, kunt u ons altijd contacteren.

  Laagspanningsnet                                          € 2640,00 (Vrij van btw)

  Openbaar verlichtingsnet                               € 726,00 (Vrij van btw)

  Lage druk gasnet                                           € 2 706,00 (Vrij van btw)

  Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling

  Elektriciteit forfaitair 2 lot(en) x € 500            € 1 000,00 (Vrij van btw)

  Openbare Verlichting                                     

  Palen en armaturen                                        € 2 409,89 (21 % Btw inbegrepen)

  Aansluitkosten                                                € 326,70 (21 % Btw inbegrepen)

  Recyclagebijdrage                                          € 0,02 (21 % btw inbegrepen)

  Totaalbedrag verkaveling                                € 9 808,61 (Btw inbegrepen)

  Patrimonium en overdracht:

  De installaties voor openbare verlichting (palen en armaturen) moeten in eigendom worden overgedragen aan de gemeente. Opmerkingen: de aansluitingskosten van de individuele woningen zijn niet inbegrepen in deze voorwaarden, zij worden later met de respectievelijke eigenaars afgerekend. De inplanting van de verlichtingspunten is zuiver informatief, de exacte plaats zal voor de uitvoering van de werken worden bepaald in overleg met het gemeentebestuur. Bijkomende kosten die moeten worden gemaakt naar aanleiding van het verplaatsen van bestaande leidingen of installaties, kunnen afzonderlijk worden aangerekend na de vaststelling van de noodzaak tot verplaatsing.

   

  Overwegende dat gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar naast bovengenoemde interne en externe adviezen volgend globaal advies verleend heeft:

  1. Toetsing aan de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, andere regelgeving en regels rond ontbossen.

  Het perceel is gedeeltelijk gelegen in woongebied met landelijk karakter en gedeeltelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag omvat een verkaveling met wegenis en is in overeenstemming met de zonering van het gewestplan. De zonegrens tussen de twee zoneringen is bepaald en vastgelegd in overleg met de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tijdens een driepartijenoverleg meegedeeld aan de ontwerper en bouwheer. Er moet voldaan worden aan de voorwaarden gesteld in de deeladviezen. De ontwikkelaar moet tevens instaan voor de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen.

  2. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening.

  De aanvrager creëert twee bouwloten gelegen langs een doodlopende niet volledig uitgeruste weg in de deelgemeente Appelterre. Voorliggend project bevindt zich op het einde van een woonlint dat ten westen overgaat naar een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ten zuidwesten een open natuurgebied dat op zijn beurt aansluit bij de groene Dendervalei. Gezien deze overgang is het raadzaam om de volumes van de gebouwen te beperken tot deze die reeds aanwezig zijn in de nabije omgeving en meer bepaald het aanpalend perceel ten oosten. Eén bouwlaag met zadeldak is een maximum. Een bijkomende opmerking gaat over de beperkte achtertuin binnen het woongebied van lot 1. Het is gebruikelijk dat minium 10m achtertuin voorzien wordt. De bouwdiepte moet hieraan aangepast worden. Gezien de zonegrens worden losstaande bijgebouwen uitgesloten. De voorschriften moeten aan deze opmerkingen aangepast worden. Mits voldaan wordt aan de voorwaarden en lasten van de deeladviezen en de nutsmaatschappijen en mits voldaan wordt aan bovengenoemde opmerkingen wordt de goede ruimtelijke ordening niet geschaad.

   

  Overwegende dat het aangewezen is, rekening houdende met de adviezen, om volgende voorwaarden, opmerkingen en modaliteiten op te leggen aan de verkavelaar wat betreft de wegenis:

  1. Op kosten van de aanvrager en op basis van een lichtstudie van Eandis moeten eventuele nieuwe verlichtingspalen geplaatst worden.
  2. Op kosten van de aanvrager en op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de nodige signalisatie aangebracht worden.
  3. Op kosten van de aanvrager en op aangeven van RioP moet het hoofdrioleringsnet uitgebreid worden.
  4. Op kosten en op initiatief van de aanvrager moet bij RioP een hydraulische studie aangevraagd worden.
  5. Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.
  6. Van de nutsmaatschappijen De Watergroep, Eandis, Belgacom en Telenet moet een gunstig advies verkregen worden. De wegeniswerken, de rioleringswerken, het waterleidingsnet, het elektriciteitsnet met de openbare verlichting, de TV-distributie, het gasnet en het telefoonnet worden uitgevoerd op kosten van de verkavelaar. De kosten en lasten voor de aanleg van de nieuwe wegenis, riolering, aanhorigheden en nutsvoorzieningen zijn ten laste van de verkavelaar en mogen niet afzonderlijk of in een afzonderlijke clausule in eventuele verkoopsovereenkomsten verhaald worden op de eventuele kopers van percelen. Deze kosten mogen ook niet op een later tijdstip of afzonderlijk doorgerekend worden aan de eigenaars of kopers van de percelen.
  7. De verkavelaar moet voldoen aan de lasten en voorwaarden opgelegd door de respectievelijke nutsmaatschappijen. Hij moet zijn verkavelingsaanvraag aanvullen met attesten van de respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat volgende nutsvoorzieningen aanwezig of aangelegd zijn: openbare verlichting, elektriciteit, aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen (Telenet, Belgacom).
  8. De verkavelaar moet de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Eandis voor elektriciteit, inzake privéverkavelingen strikt naleven. De reglementen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de genoemde distributiebeheerder of kunnen geraadpleegd worden op www.eandis.be.
  9. De verkavelaar moet de geldende reglementering, uitgevaardigd door Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening thans de Watergroep, inzake privéverkavelingen strikt naleven.
  10. Na uitvoering van de werken, moeten de wegzate, de volledige wegen- en rioleringsinfrastructuur evenals alle nutsleidingen kosteloos aan de stad Ninove afgestaan worden.

   

  Overwegende dat door het opleggen van voornoemde voorwaarden tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen van de adviesinstanties;

   

  Overwegende dat de goedkeuring van het wegtracé impliceert dat de stad principieel akkoord gaat met de verkaveling in twee loten;

   

  Overwegende dat bij het adviseren van de verkavelingsaanvraag door het college van burgemeester en schepenen nog verdere voorwaarden en lasten kunnen opgelegd worden over de invulling, bestemming en voorschriften van de percelen en technische uitvoering van de weg;

   

  Overwegende dat de bouwheer na de goedkeuring van de verkaveling nog een bijkomende stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de weg moet aanvragen;

   

  Overwegende dat bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nieuwe deeladviezen moeten aangevraagd worden bij de nutsmaatschappijen;

   

  Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende uitbreiding van de wegenisinfrastructuur van de verkavelingsaanvraag ingediend op 6 december 2013 door Jan De Winter, Dr. J. Appelmanslaan 30 in 1700 Dilbeek, voor gronden gelegen in Appelterre (Ninove), Neerstraat, kadastraal gekend als 9e afd, Sie B, nrs 81l, goed te keuren met voornoemde voorwaarden, opmerkingen en modaliteiten;

   

  Gelet op de mails van 30 april 2014 van Geert De Vos van Infrabel, van 14 februari 2012 van Linda Gryseels van het Kadaster van het ministerie van financiën en van 11 januari 2012 van Patrick Van Wijnendaele van de stedelijke dienst openbare werken, die allen handelen over de eigendomsstatuten van het openbaar terrein;

   

  Gelet op het mailverkeer van 22 mei 2014 van Geert De Vos van Infrabel waarbij hij nogmaals bevestigt dat er geen Infrabelgronden worden ingenomen en dat Infrabel dus verder geen bezwaar heeft;

   

   

   

  Beslist,

   

   

  met 16 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  14 nee-stemmen (Freddy Van Eeckhout, Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts)

   

   

  Artikel 1

   

  De uitbreiding van de wegenisinfrastructuur van de verkavelingsaanvraag ingediend op 6 december 2013 door Jan De Winter, Dr. J. Appelmanslaan 30 in 1700 Dilbeek, voor gronden gelegen in Appelterre (Ninove), Neerstraat, kadastraal gekend als 9e afd, Sie B, nrs 81l wordt goedgekeurd, onder volgende voorwaarden, opmerkingen, lasten, verplichtingen en modaliteiten:

  1. Op kosten van de aanvrager en op basis van een lichtstudie van Eandis moeten eventuele nieuwe verlichtingspalen geplaatst worden.
  2. Op kosten van de aanvrager en op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de nodige signalisatie aangebracht worden.
  3. Op kosten van de aanvrager en op aangeven van RioP moet het hoofdrioleringsnet uitgebreid worden.
  4. Op kosten en op initiatief van de aanvrager moet bij RioP een hydraulische studie aangevraagd worden.
  5. Voorliggende verkavelingsaanvraag moet aangevuld worden met de stukken vermeld in het verkavelingsreglement op rioleringen.
  6. Van de nutsmaatschappijen de Watergroep, Eandis, Belgacom en Telenet moet een gunstig advies verkregen worden. De wegeniswerken, de rioleringswerken, het waterleidingsnet, het elektriciteitsnet met de openbare verlichting, de TV-distributie, het gasnet en het telefoonnet worden uitgevoerd op kosten van de verkavelaar. De kosten en lasten voor de aanleg van de nieuwe wegenis, riolering, aanhorigheden en nutsvoorzieningen zijn ten laste van de verkavelaar en mogen niet afzonderlijk of in een afzonderlijke clausule in eventuele verkoopsovereenkomsten verhaald worden op de eventuele kopers van percelen. Deze kosten mogen ook niet op een later tijdstip of afzonderlijk doorgerekend worden aan de eigenaars of kopers van de percelen.
  7. De verkavelaar moet voldoen aan de lasten en voorwaarden opgelegd door de respectievelijke nutsmaatschappijen. Hij moet zijn verkavelingsaanvraag aanvullen met attesten van de respectievelijke nutsmaatschappijen die bevestigen dat volgende nutsvoorzieningen aanwezig of aangelegd zijn: openbare verlichting, elektriciteit, aardgas, waterleiding en teledistributie leidingen (Telenet, Belgacom).
  8. De verkavelaar moet de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Eandis voor elektriciteit, inzake privéverkavelingen strikt naleven. De reglementen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de genoemde distributiebeheerder of kunnen geraadpleegd worden op www.eandis.be.
  9. De verkavelaar moet de geldende reglementering, uitgevaardigd door Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening thans de Watergroep, inzake privéverkavelingen strikt naleven.
  10. Na uitvoering van de werken, moeten de wegzate, de volledige wegen- en rioleringsinfrastructuur evenals alle nutsleidingen kosteloos aan de stad Ninove afgestaan worden.
  11. De verkavelaar moet een bijkomende afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor de aanleg van de weg.
  12. Bij het adviseren van de verkavelingsaanvraag en de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de weg kunnen door het college van burgemeester en schepenen nog verdere voorwaarden en lasten opgelegd worden over de invulling, bestemming en voorschriften van de percelen en technische uitvoering van de weg.

   

  Artikel 2

   

  De stad verbindt er zich toe de gronden waarop de infrastructuur wordt aangebracht kosteloos in het openbaar domein in te lijven en de zorg voor de instandhouding van de uitgevoerde werken na de definitieve aanvaarding op zich te nemen.

   

  Artikel 3

   

  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

  Artikel 4

   

  Afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bij het Agentschap R-O Vlaanderen en naar de verkavelaar.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 16: mobiliteit - derdebetalersysteem - procentuele tussenkomst - Buzzy Pazz - verlenging

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 waarbij een tussenkomst van 25 % in de abonnementskosten voor de Buzzy Pazz voor de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar voor alle inwoners van Ninove en deelgemeenten werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat voornoemde overeenkomst werd afgesloten voor de duur van één jaar, met ingang op 1 augustus 2013 en stilzwijgend verlengbaar is voor telkens eenzelfde duur, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende duurtijd;

   

  Overwegende dat in het budget voor de volgende dienstjaren er een budget van € 25.000,00 werd voorzien;

   

  Overwegende dat gezien het succes van deze actie het aangewezen is deze overeenkomst te verlengen voor de duur van 1 jaar;

   

  Overwegende dat ter dekking van deze uitgave kredieten werden ingeschreven in het budget dienstjaar 2014, op algemene rekening 614199, beleidsitem 021010 en actieplan 4/2/4/2;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

  De overeenkomst van derdebetaler tussen de stad en de Lijn wordt verlengd vanaf 1 augustus 2014 voor de periode van 1 jaar.

   

  Artikel 2

  De kosten hieraan verbonden, zijnde € 25.000,00 werden voorzien in het budget dienstjaar 2014, op algemene rekening 614199, beleidsitem 021010 en actieplan 4/2/4/2.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 18: cultuur - nieuwe straatnaam Lietersberg in Denderwindeke - definitieve goedkeuring

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29 november 2002;

   

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2013 waarbij principiële goedkeuring werd gegeven aan de vaststelling van de nieuwe straatnaam "Literberg" voor de nieuwe verkaveling in Denderwindeke, palende aan de Rozelaarstraat en Linkebeek, refererend naar de molen die in 1919-1920 op deze plaats stond;

   

  Gelet op het openbaar onderzoek, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, van 30 januari 2014 tot 28 februari 2014, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

   

  Gelet op één schriftelijk voorstel;

   

  Gelet op de historisch verantwoorde uiteenzetting van Herman van Isterdael, gewezen rijksarchivaris, die de schrijfwijze "Lietersberg" voorstelt;

   

   

  Gelet op het gunstig advies van de kunst- en cultuurraad Ninove;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Enig artikel

  Er wordt definitieve goedkeuring gehecht aan de vaststelling van de nieuwe straatnaam 'Lietersberg' voor de nieuwe verkaveling in Denderwindeke, palende aan de Rozelaarstraat en Linkebeek.

  Terug naar boven
 • GR20140522 punt 19: cultuur - nieuwe straatnaam Elisa Van Caulaertstraat in Ninove - definitieve goedkeuring

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29 november 2002;

   

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2014 waarbij principiële goedkeuring werd gegeven aan de vaststelling van de nieuwe straatnaam "Elisa Van Caulaertstraat" voor de nieuwe verkaveling op de site van het oud fabrieksgebouw De Wolf, achter het Sint-Aloysiuscollege, tussen de Weggevoerdenstraat, de F. Tavernestraat en de Vinkenstraat refererend naar Fernand Taverne en tweede wereldoorlog. Elisa Van Caulaert was medestrijdster van Fernand Taverne en zat samen met hem gevangen;

   

  Gelet op het openbaar onderzoek, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, van 1 april 2014 tot 30 april 2014, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

   

  Gelet op het gunstig advies van de kunst- en cultuurraad Ninove;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Enig artikel

   

  Er wordt definitieve goedkeuring gehecht aan de vaststelling van de nieuwe straatnaam 'Elisa Van Caulaertstraat' voor de nieuwe verkaveling op de site van het oud fabrieksgebouw De Wolf, achter het Sint-Aloysiuscollege, tussen de Weggevoerdenstraat, de F. Tavernestraat en de Vinkenstraat.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP1. Bib: vervanging lid van beheerraad

  Dit punt wordt verdaagd

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP3: interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de bevoegde schepen omtrent de plaatsing van een bord 'doodlopende straat' in de Spekbaan

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid I. Malfroot niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP4: interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Katie Coppens i.v.m. de beslissing van het schepencollege om een hondenweide aan te leggen in het stadspark naast de muziekacademie

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid J. Arents niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP6: interpellatie van raadslid Joost Arents aangaande een schriftelijke vraag gesteld aan schepen Wouter Vande Winkel i.v.m. de verkeersproblematiek in de Polderbaan

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid J. Arents niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP7: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van economie in verband met de niet inschrijving op de Gemeenteradar van Unizo

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP8: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken in verband met de werken aan Den Dollar

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid K. Van en Driessche niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP9: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester en de schepen van mobiliteit in verband met de ongevallencijfers

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid K. Van Den Driessche niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP10: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en de schepen van openbare werken in verband met het ontbreken van een degelijke fietsstalling om evidente plaatsen

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid K. Van Den Driessche niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven
 • GR20140522 AP11: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de nood aan een parkeerplaats voor een ziekenwagen t.h.v. de zetel va Het Vlaamse Kruis vzw

  Dit punt wordt niet behandeld, omdat gemeenteraadslid K. Van Den Driessche niet meer aanwezig is op de gemeenteraad.

   
  Terug naar boven

Contactinformatie