Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

De afkorting GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie.

Op 21 juni 2018 heeft de gemeenteraad de gewijzigde en gecoördineerde politieverordening voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast (GAS-reglement) goedgekeurd. Dit reglement geldt met ingang van 1 september 2018.

Brochure GAS geven om vooruit te gaan!Het doel van het GAS-reglement is het veiligheidsgevoel bij de burgers te verhogen, door de kwaliteit van de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. In het GAS-reglement kan u alle bepalingen terugvinden die kunnen aanleiding geven tot een administratieve sanctie. Ook voor bepaalde parkeerinbreuken kan er een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd.

Overlast

Het systeem werd ingevoerd als antwoord op lokale overlastproblemen. "de openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop  van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt." Openbare overlast kan dan ook beschouwd worden als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. Bovendien biedt het systeem van de administratieve sancties de mogelijkheid om het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegen te gaan.

Je kan een sanctie krijgen voor bijvoorbeeld:

  • Het foutief plaatsen van aanplakborden en aankondigingsborden
  • Het foutief parkeren en stilstaan
  • Als jouw struiken zorgen voor hinder op de openbare weg
  • Als je de uitwerpselen van je hond niet opraapt
  • Als je teveel nachtlawaai maakt in je buurt
  • Als je zwerfvuil achterlaat
  • Als je een speelpleintje vernielt
  • Als je afval verbrandt in open lucht
  • Bij het wildplassen

Procedure

Een administratieve sanctie is het sluitstuk van het integraal veiligheidsbeleid. Vermijden dat het tot een boete moet komen en vermijden dat overlastgevend gedrag zich gaat stellen is het startpunt. Iedere bewoner kan dus zelf zijn steentje bijdragen aan een proper, veilig en leefbaar Ninove. 

Wordt een overtreding vastgesteld? Dan verwijzen we naar de procedure van de gemeentelijke administratieve sanctie.

Wie?

De vaststelling van overtredingen van het GAS reglement is een bevoegdheid van de politie. Hiernaast heeft de gemeenteraad ambtenaren aangeduid bevoegd voor het vaststellen van bepaalde overtredingen van dit reglement.

De bevoegdheid voor het opleggen van een administratieve geldboete ligt bij de sanctionerend ambtenaar.

Brochure

De stad Ninove heeft een info-brochure verdeeld om de bevolking te informeren over het GAS-reglement (GAS geven om vooruit te gaan!).

Voor vragen of meldingen met betrekking tot het GAS-reglement kan je terecht bij GASvaststeller@ninove.be of tel. 054 31 32 93.


Contact informatie