Belasting op leegstaande commerciële panden

Vanaf 1 januari 2018 heft de stad Ninove een belasting op leegstaande handelspanden die gelegen zijn in het kernwinkelgebied Centrum Ninove of het winkelgebied Rechteroever én die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister.

Doel?

Met deze belasting wil de stad eigenaars van leegstaande handelspanden motiveren hun panden opnieuw in te vullen en een marktconforme huurprijs te vragen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door diegene die op het ogenblik van het verstrijken van de belastbare periode zakelijk gerechtigde is van het leegstaand gebouw.

Vrijstellingen van heffing?

In het reglement zijn enkele vrijstellingen opgenomen:

 • vrijstelling voor belastingplichtige die minder dan 2 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw
 • vrijstelling wegens indienen van een volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
 • vrijstelling voor renovatie
 • vrijstelling wegens vernieling of beschadiging door een plotse ramp
 • vrijstelling wegens gerechtelijke procedure
 • vrijstelling voor gebouwen binnen onteigeningsplan
 • vrijstelling voor het OCMW, de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf
 • Vrijstelling voor gebouwen erkend als monument
 • vrijstelling voor het ter beschikking stellen aan derden voor een pop-up handels- of horecazaak voor min. 6 aaneensluitende maanden
 • vrijstelling voor commerciële panden in zone 2 die onverkoopbaar/onverhuurbaar blijken te zijn

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling, dien je een aanvraagformulier in te vullen. 

Deze aanvraag dien je, vergezeld van de nodige bewijstukken, via beveiligde zending te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen voor het verstrijken van de eerste of een volgende termijn van twaalf maanden na datum van opname in het leegstandsregister.

De vrijstelling van heffing heeft geen impact op de opname van het gebouw in het leegstandsregister. De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de heffing zal worden berekend op basis van de inventarisatiedatum.

Berekening en tarief?

Initiële belasting

Na 12 maanden opname in het leegstandsregister bedraagt de belasting voor

 • Zone 1: 5.000 EUR 
 • Zone 2: 2.500 EUR

Volgende belastingen

Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw zonder onderbreking is opgenomen in het gemeentelijke register. X bedraagt niet meer dan 4.

Zone 1

 

Initiële bedrag

X

Totaal bedrag belasting

Na een periode van 12 maanden

5.000 EUR

x 1

5.000,00 EUR

Na een periode van 24 maanden

5.000 EUR

x 2

10.000,00 EUR

Na een periode van 36 maanden

5.000 EUR

x 3

15.000,00 EUR

Na een periode van 48 maanden en meer

5.000 EUR

x 4

20.000,00 EUR

Zone 2

 

Initiële bedrag

X

Totaal bedrag belasting

Na een periode van 12 maanden

2.500 EUR

x 1

2.500,00 EUR

Na een periode van 24 maanden

2.500 EUR

x 2

5.000,00 EUR

Na een periode van 36 maanden

2.500 EUR

x 3

7.500,00 EUR

Na een periode van 48 maanden en meer

2.500 EUR

x 4

10.000,00 EUR

Zonering?

Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

Zone 1

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50
(hoek Bevrijdingslaan)

Huisnummer 1 tot en met 103
(2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13
Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36
(tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31
(Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70
(hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59
(hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64
Huisnummer 1 tot en met 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure?

Hieronder wordt de procedure kort geschetst. De volledige procedure kan je nalezen in art. 7 van het betreffende belastingreglement.

Opmaak akte, opname in leegstandsregister en kennisgeving

Een medewerker van de dienst lokale economie maakt maandelijks een rondgang in de afgebakende winkelgebieden. Bij vaststelling van leegstand wordt er een administratieve akte opgemaakt. Na een 1ste vaststelling van leegstand wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister. Alle zakelijke gerechtigden worden hiervan per beveiligde zending in kennis gesteld.

Betwistingen inzake opname

Indien de zakelijke gerechtigde van mening is dat deze opname niet terecht is, kan hij of zij, binnen een termijn van 30 dagen, beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

Na ontvangst controleert de administratie of het beroep ontvankelijk is. Het beroep is onontvankelijk als:

 • het te laat wordt ingediend
 • het niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde of zijn gemachtigde
 • het beroepschrift niet werd ondertekend

Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt de procedure als afgehandeld beschouwd. Als het beroep ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht.

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over dit beroepschrift en betekent, per beveiligde zending, zijn beslissing aan die indiener binnen 90 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift.

Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, wordt de opname van het pand in het leegstandsregister definitief.

Schrapping uit het leegstandsregister

Een pand wordt uit het leegstandsregister geschrapt als de zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste 6 opeenvolgende maanden. De zakelijke gerechtigde kan hiervoor een gemotiveerd verzoek tot schrapping indienen.

Na ontvangst van het verzoek wordt er een beslissing genomen binnen een termijn van 2 maanden. De beslissing wordt per beveiligde zending meegedeeld.

Ook bij sloop wordt het gebouw uit het leegstandsregister geschrapt en dit vanaf de dag dat het puin geruimd is.   

Aanslagbiljet en betaling

Na 12 maanden opname van het gebouw in het leegstandsregister, ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet vanwege het stadsbestuur.

De belasting dient betaald te worden binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaarschrift tegen aanslag

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen 3 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

Documenten


Contact informatie