Socio-economische vergunningen

Wat?

Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je beschikken over een socio-economische vergunning. De netto handelsoppervlakte is de oppervlakte, toegankelijk voor publiek, die de exploitant gebruikt voor de verkoop van zijn goederen. Dit omvat ook de niet overdekte verkoopsoppervlakten, de kassazones, de zones die zich achter de kassa's bevinden en de inkomruimte indien daar goederen worden uitgestald of verkocht.

Voor meer informatie, klik hier

Hoe?

Via dit formulier. Je komt terecht op de website van de FOD Economie, KMO en Middenstand. Kies het correcte aanvraagformulier, vul het in en druk het af.

Bezorg je aanvraag met socio-economisch dossier bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove.

Het college van burgemeester en schepenen maakt de beslissing aan de aanvrager bekend binnen de door de wet voorziene termijnen.


Contact informatie

Contactpersonen