Deontologische code

Stad en OCMW

De gemeenteraad keurde op 6 november 2019 de deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW goed. Deze deontologische code bevat de beginselen, richtlijnen en principes die voor lokale mandatarissen als leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlening aan de bevolking.

Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

Stadspersoneel

Op 26 april 2021 keurde de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuwe deontologische code voor het personeel goed. Deze deontologische code is een verplichting die voortvloeit uit het decreet lokaal bestuur. 

De deontologische code bevat een aantal algemene richtlijnen voor de personeelsleden. Deze richtlijnen moeten als een middel ter ondersteuning gezien worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en dilemma’s.


Contact informatie