bekendmaking meldingsakte, Ophemstraat 132, 9400 Ninove, OMV_2019011528

de heer Sterckx Frederik

heeft een melding ingediend voor een stedenbouwkundige handeling, OMV nummer: OMV_2019011528.

Kort omschreven gaat het over zorgwonen

De gemelde handeling wordt uitgevoerd Ophemstraat 132, 9400 Ninove, kadastraal gekend NINOVE 10 AFD (VOORDE), sectie A, 0720 F .

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding op 12 februari 2019.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad van 21 februari 2019 tot en met 23 maart 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen :

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21 februari 2019 (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.


Contact informatie