Bekendmaking meldingsakte, Nijken 11, 9400 Ninove, OMV_2021056932


Vandermercken Myriam
heeft een melding ingediend voor een stedenbouwkundige handeling, OMV nummer: OMV_2021056932.

Kort omschreven gaat het over zorgwonen

De gemelde handeling wordt uitgevoerd Nijken 11, 9400 Ninove, kadastraal gekend NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE), sectie A, 0728 M .

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding op 12 april 2021.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van 23 april 2021 tot en met 23 mei 2021 bij de stad Ninove, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur na afspraak met de dienst ruimtelijke ordening via telefoon 054/ 50 50 50 of via mail ruimtelijke.ordening@niove.be .

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen :
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 23 april 2021 (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale
kopie.

 


Contact informatie