Bekendmaking meldingsakte, Nederwijk 263 in Ninove, OMV_2018135968

NV NINOOFSE BETONCENTRALE heeft een melding ingediend voor een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, OMV nummer: OMV_2018135968 - Inrichtingsnummer: 20181108-0046

Kort omschreven gaat het over gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten van Ninoofse Betoncentrale nv

De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd Nederwijk 263, 9400 Ninove met volgende percelen:

NINOVE 2 AFD B 0342 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding op 27 december 2018.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst leefmilieu van de stad van 4 januari 2019 tot en met 3 februari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 4 januari 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.


Contact informatie