Bekendmaking meldingsakte, Dreefstraat 16 in Ninove, OMV_2018143952

NV RENOTEC heeft een melding ingediend voor een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, OMV nummer: OMV_2018143952 - Inrichtingsnummer: 20181126-0090

Kort omschreven gaat het over bronbemaling

De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd Dreefstraat 16, 9400 Ninove met volgende percelen:

NINOVE 2 AFD B 0415 L

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding op 18 december 2018.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst leefmilieu van de stad van 28 december 2018 tot en met 27 januari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen :

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 27 december 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.


Contact informatie