Bekendmaking meldingsakte Brakelsesteenweg 202 in Outer, OMV_2018124260

VZW CHRISTELIJKE GEMEENTE VAN JEHOVAH'S GETUIGEN TE NINOVE ZUID, Vangheluwe Lindsey en Bockstal Marcel hebben een melding ingediend voor een stedenbouwkundige handeling, OMV nummer: OMV_2018124260. 

Kort omschreven gaat het over regulariseren van gevelopeningen die werden uitgevoerd in de gemene muur. 

De gemelde handeling wordt uitgevoerd Brakelsesteenweg 202, 9400 Ninove, kadastraal gekend NINOVE 13 AFD (OUTER), sectie B, 0832 A  4 . 

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding op 11 december 2018.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van 20 december 2018 tot en met 19 januari 2019 bij de stad Ninove, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur. 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen :

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 20 december 2018 (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

 


Contact informatie