Bekendmaking beslissing, Roe zn in Pollare, OMV_2018124413

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove verleende op 11 december 2018 vergunning

  • aan Luc Alphonse De Jonge
  • voor het rooien van 5 populieren
  • te Roe zn, 9401 Pollare

met volgende percelen:

NINOVE 8 AFD (POLLARE) A 0982

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst leefmilieu van de stad van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe uw beroepschrift

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.


Contact informatie