Bekendmaking beslissing Kruisvijverstraat z/n in Ninove, OMV_2018122403

Stedenbouwkundige handelingen 

OMV nummer: OMV_2018122403. 

Gemeentelijke dossiernummer 2018/437 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove verleende op 27 december 2018 vergunning:

  • aan MATEXI PROJECTS
  • voor het regulariseren van een vergund appartementsgebouw, wijzigen oppervlakte bergingen en bijkomende achterdeur appartement gelijkvloers te Ninove, Kruisvijverstraat z/n en kadastraal gekend als NINOVE 1 AFD, sectie A, 0589 C  2, 0328 A  2 

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove van 4 januari 2019 tot en met 3 februari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur. 

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe uw beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.


Contact informatie