Bekendmaking beslissing, Klapstraat, 9400 Ninove OMV_2021027715

OMV nummer: OMV_2021027715.

Het college van burgemeester en schepenen  verleende op 6 april 2021 vergunning:

  • Het project: rooien van 30 populieren
  • Aanvrager SH: Marc Van Valckenborgh, Roesbeke 79, 9402 Meerbeke (Ninove)
  • Ligging: Klapstraat , 9402 Meerbeke (Ninove)

 met volgende percelen:

NINOVE 4 AFD (MEERBEKE) B 0213 A
NINOVE 4 AFD (MEERBEKE) B 0214
NINOVE 4 AFD (MEERBEKE) B 0211 A
NINOVE 4 AFD (MEERBEKE) B 0212 A 2

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst leefmilieu van de stad van 16 april 2021 tot en met 16 mei 2021.

U kan de beslissing hier raadplegen.

Inzage is mogelijk na afspraak per telefoon op het nummer 054/50 50 50 of per e-mail naar leefmilieu@ninove.be.

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe uw beroepsschrift

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.


Contact informatie