Bekendmaking beslissing Elisabethlaan 143 in Ninove, OMV_2018048023

Stedenbouwkundige handelingen 

OMV nummer: OMV_2018048023. 

Gemeentelijke dossiernummer 2018/436 

De deputatie van Oost-Vlaanderen  verleende op 13 december 2018 vergunning:

  • aan LA LORRAINE BAKERY GROUP - Guido Vanherpe
  • voor het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove en kadastraal gekend als NINOVE 2 AFD, sectie B, 1680 F , 1683 E  2 

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove van 27 december 2018 tot en met 26 januari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur. 

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe uw beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.


Contact informatie