Bekendmaking beslissing Brusselsesteenweg in Meerbeke, OMV_2018105687

Stedenbouwkundige handelingen  - de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

OMV nummer: OMV_2018105687. 

Gemeentelijke dossiernummer 2018/368 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove  verleende op 11 december 2018 vergunning:

  • aan Bart Van Laethem en Jonathan Van Laethem
  • voor het bouwen van een handelspand met woning en aanleggen van een klinkerverharding te Brusselsesteenweg , 9402 NinoveBrusselsesteenweg , 9402 Ninove en kadastraal gekend als NINOVE 4 AFD (MEERBEKE), sectie B, 0144 P , 0144 N 

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove van 20 december 2018 tot en met 19 januari 2019, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en ook op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur. 

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe uw beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

 


Contact informatie