bekendmaking beslissing, Brakelsesteenweg zn, 9400 Voorde, OMV_2021003175

Stedenbouwkundige handelingen
OMV nummer: OMV_2021003175.

Gemeentelijke dossiernummer 2021/12

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove heeft op 12 april 2021 een vergunning verleend:

  •  aan Gunther Van Boxstael
  •  voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met poolhouse en zwembad (lot 1) te en kadastraal gekend als NINOVE 10 AFD (VOORDE), sectie A, 0336 M

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove van 23 april 2021 tot en met 23 mei 2021, indien u het dossier wenst in te kijken kan u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening via telefoon 054/ 50 50 50 of via mail ruimtelijke.ordenig@ninove.be

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe uw beroepschrift

  •  digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  •  per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen dienst ruimtelijke vergunningen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

 


Contact informatie