Bekendmaking beslissing, Brakelsesteenweg 211, 215, 9406 Outer, OMV_2021013938

Stedenbouwkundige handelingen
OMV nummer: OMV_2021013938.

Gemeentelijke dossiernummer 2021/62

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove heeft op 6 april 2021 een vergunning verleend:

  •  aan Retail Park Ninove dubore - Jan Du Bois
  •  voor het beperkte wijziging gebouw of constructie - kleinhandelsactiviteiten te Brakelsesteenweg 211-215 , 9406 Outer en kadastraal gekend als NINOVE 13 AFD (OUTER), sectie B, 0606 C, 0609 L, 0619 A, 0620 L 2, 0610 C, 0619 B, 0607 B, 0511 G, 0608 D, 0620 Y 2, 0510 E, 0618 C

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove van 16 april 2021 tot en met 16 mei 2021, indien u het dossier wenst in te kijken kan u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening via telefoon 054/ 50 50 50 of via mail ruimtelijke.ordenig@ninove.be

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe uw beroepschrift

  •  digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  •  per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen dienst ruimtelijke vergunningen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

 


Contact informatie