Agenda en verslagen GR20140123

 • GR20140123 korte agenda

  Politie

  1.       Politie - vaststellen voor het dienstjaar 2014 wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan

  2.       Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking - structurele detachering van een inspecteur van politie naar het CIC Oost-Vlaanderen

  3.       Politie - Kasmiddelen over het vierde kwartaal 2013

   

  Interne zaken communicatie & burgerzaken

  Secretariaat

  4.       Secretariaat - vaststellen voor het dienstjaar 2014 wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan

  5.       Secretariaat - politieverordening betreffende de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van carnaval 2014

   

  Noodplanning

  6.       Noodplanning - Aanvaarding BNIP carnaval Ninove 2014

   

  Logistiek/patrimoniumbeheer

  7.       Logistiek/patrimoniumbeheer - gezamenlijke aankoop van elektriciteit door de stad, het OCMW, het AGB, de politie en de kerkfabrieken van Ninove voor hun installaties en gebouwen en voor de openbare verlichting

  8.       Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop van gas door de stad, het OCMW, het AGB, de politie en de kerkfabrieken van Ninove voor hun installaties en gebouwen

   

  Onderwijs

  9.       Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Roosdaal - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

  10.     Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Liedekerke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst


  Burgerzaken

  11.     Burgerzaken - geboortepremies - goedkeuring wijziging

  12.     Burgerzaken - adoptiepremies - goedkeuring wijziging

  13.     Burgerzaken - voorhuwelijkssparen - afschaffing

   

  Sociale zaken

  14.     Sociale zaken - toelagen huwelijksjubilea en bloemen - aanpassing

  15.     Sociale zaken - reglement houdende toekenning tegemoetkoming op het gebruik van de algemene nutsvoorzieningen - opheffing

   

  Grondgebiedzaken

  Huisvesting

  16.     Huisvesting - openbare veiligheid Sint-Pietersstraat +2 in 9402 Meerbeke - kennisgeving aan de raad

   

  Lokale economie

  17.     Lokale economie - opstart fietspunt - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

   

   Openbare werken

  18.     Openbare werken - Subsidiereglement – Toelage voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen voor woningen en/of gebouwen door eigenaars ingevolge geplande wegenis- en rioleringswerken te Ninove – Goedkeuring.

  19.     Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat - definitieve goedkeuring onteigeningsplan en tabel

  20.     Openbare werken - wegen- en rioleringswerken Pollarebaan en Pollarestraat te Ninove - goedkeuring dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin voor het voeren van de onderhandelingen voor de grondverwervingen en/of zakelijke rechten te vestigen om het project te realiseren

  21.     Openbare werken - Goedlangeveldrede te Aspelare- uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling - goedkeuring

   

  Mobiliteit

  22.     Mobiliteit - Neigem - afbakening bebouwde kom Neigem - gemeentewegen - gewestwegen - wijziging

  23.     Mobiliteit - derdebetalerovereenkomst stad Ninove - Blue-mobility

  24.     Mobiliteit - betalend parkeren - stadswegen - opheffing gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011

   

  Financiën

  25.     Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing

  26.     Gemeentebelastingen - retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart" - aanpassing

  27.     Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone - aanpassing

   

  Vragen, voorstellen en interpellaties

  Secretariaat

  28.     Voorstel van raadslid Werner Somers tot het instellen door het college van burgemeester en schepenen van beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de verlening door de Bestendige Deputatie van een verkavelingsvergunning aan de NV FICO

  29.     Voorstel van raadslid Werner Somers tot intrekking van het onwettige besluit van de gemeenteraad van 28 april 2011 tot goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van NV FICO voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare

  30.     Interpellatie van raadslid Werner Somers aan de schepen van communicatie Wouter Vande Winkel betreffende de gebrekkige communicatie over de recente belastingverhogingen

  Terug naar boven
 • GR20140123 aanvullende korte agenda 11/02/2014

  AP1.   Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan mevrouw de schepen van cultuur ivm de organisatie van een concert met Clouseau in augustus 2014

  AP2.   Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan het college van burgemeester en schepenen in verband met het beschikbaar stellen van de geluidsbanden van de gemeenteraad.

  AP3.   Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan de heer burgemeester, bevoegd voor integrale veiligheid, in verband met de op til zijnde hervormingen bij de brandweer

  AP4.   Vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan de schepen van milieu in verband met de keuzemogelijkheid van Ilva om af te zien van het recht om 100 kg. afval gratis aan te voeren in ruil voor een onbeperkte aanvoer van recycleerbaar afval

  AP5.   Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan de burgemeester en de schepen van mobiliteit in verband met grote geplande infrastructuurwerken 

  AP6.   Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan schepen van milieu in verband met de jaarlijkse kerstboomverbranding op rechteroever

   

  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt 2. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking - structurele detachering van een inspecteur van politie naar het CIC Oost-Vlaanderen (datum van publicatie 11/02/2014)

  Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de gespecialiseerde dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen;

   

  Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

   

  Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

   

  Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

   

  Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

   

  Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

  1 hoofdcommissaris van politie

  5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

  15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politieassistent)

  53 inspecteurs van politie

  2 agenten van politie;

   

  Gelet op het verslag van de vergadering van 23 maart 2004 van het CIC-overleg;

   

  Overwegende dat de kosten van een detachering van lokale politiemensen naar een CIC ten laste wordt genomen door de federale politie;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 aangaande de aanwerving van Jan Borremans als inspecteur van politie – gestructureerde detachering naar het CIC Oost-Vlaanderen;

   

  Overwegende dat INP Jan Borremans op 1 oktober 2013 startte met de basisopleiding tot middenkader;

   

  Overwegende dat door het volgen van de opleiding tot middenkader een einde wordt gesteld aan de detachering van INP Jan Borremans naar het CIC Oost-Vlaanderen;

   

  Overwegende dat de betrokkene dient vervangen te worden;

   

  Overwegende dat in het dienstorder 2013-08 van 25 november 2013 de plaats van inspecteur van politie, structurele detachering naar het CIC Oost-Vlaanderen, intern vacant werd verklaard;

   

  Overwegende dat er geen kandidaturen werden ontvangen;

   

  Overwegende dat deze betrekking kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

   

  Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

  Een betrekking van inspecteur van politie, structurele detachering van de lokale politie Ninove naar het CIC Oost-Vlaanderen, wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

   

  Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

  Operationeel personeel – Inspecteur van politie

  Het gaat om een gespecialiseerde betrekking, houders van een brevet “calltaker/dispatcher” – die geschikt worden bevonden – genieten voorrang. Personeelsleden die niet over het vereiste brevet beschikken, mogen ook solliciteren.

   

  Functiebeschrijving:

  De operator zal in een eerste fase gemengd een calltaker en dispatchfunctie, maar na een drietal maanden hoofdzakelijk een dispatchfunctie uitvoeren.

   

  De calltaking-functie houdt o.a. in:

  -    het aannemen van de oproepen van de bevolking,

  -    het bevragen van de oproeper (identificatie van de betrokkenen, catalogeren van de feiten en lokaliseren van de plaats van interventie)

  -    het ingeven van de oproepinformatie in het CAD-systeem en de distributie van deze oproepinformatie naar de voor dispatching bevoegde dienst.

   

  De dispatchingfunctie houdt o.a. in:

  na een beoordeling van de ontvangen oproepinformatie en volgens de afspraken met de politiezones overeenkomstig het lokale veiligheidsbeleid of met andere diensten, voor een gepaste “respons” zorgen, door bvb. een ploeg te oriënteren naar de plaats van de gebeurtenis, de veiligheidsopvolging van de ploeg te doen en de ploeg te ondersteunen door bijkomende informatie aan te reiken.

   

  Profiel:

  • professionele kennis is een pluspunt;
  • territoriale ervaring (kennis van de provincie);
  • ervaring in een dispatching is een pluspunt;
  • kennis/vaardigheid informatica;
  • een goede kennis bezitten van de samenwerking tussen de politiediensten en andere hulp- en veiligheidsdiensten;
  • kennis en inzicht van het politiewerk;
  • indien men niet beschikt over het brevet “calltaker/dispatcher”, bereid zijn de opleiding te volgen en het eraan verbonden brevet te behalen. De opleiding is gespreid over een drietal maanden en heeft plaats in Brussel, Leuven en op de werkvloer in het CIC Oost-Vlaanderen
  • een basis kennis van het Frans is nuttig;
  • een kennis van het Engels en/of andere talen van de Europese gemeenschap is een pluspunt ; (let wel: taalpremie is beschikbaar voor de als nuttig beschouwde talen indien in bezit (of na bekomen van) attest SELOR)
  • attitude: zelfbeheersing – koelbloedigheid – stressbestendigheid;
  • opvoeding – beleefdheid – sociale vaardigheden – tact;
  • duidelijke en juiste spreektaal;
  • zin voor verantwoordelijkheid;
  • zin voor dienstverlening en beschikbaarheid.

   

  De kandidaat dient er rekening te houden dat hij in een wisselend beurtsysteem van 12-urendiensten zal werken en dat ongeveer 40 procent van de diensten gepresteerd moeten worden tussen 19 en 07 uur.

   

  Gewone plaats van het werk: CIC Oost-Vlaanderen – Groendreef 181 – 9000 Gent

   

  Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature:

  HCP Philippe Baetslé – Directeur a.i. CIC Oost-Vlaanderen – 09 237 12 73

  CP Danny De Troyer – Wnd. Korpschef - 054 31 32 23

   

  Wijze van selectie: advies van een selectiecommissie

   

  Geen Specifieke evaluatie

   

  Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

   

  Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

  -       Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

  -       Directeur CIC Oost-Vlaanderen of zijn vervanger;

  -       Een personeelslid van de lokale politie van Ninove.

  De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

   

  Artikel 2

  De vacante betrekking van inspecteur van politie, gestructureerde detachering naar het CIC Oost-Vlaanderen, wordt overgemaakt aan de Federale Politie - Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer met vraag tot publicatie in de volgende mobiliteit.

   

  Artikel 3

  Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie, gestructureerde detachering naar het CIC Oost-Vlaanderen, die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

   

  Artikel 4

  Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt 3. Politie - Kasmiddelen over het vierde kwartaal 2013 (datum van publicatie 11/02/2014)

  Overwegende dat krachtens artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst het college van burgemeester en schepenen of één zijner leden ten minste eens per kwartaal de verificatie doet van de kasmiddelen van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone;

   

  Overwegende dat van deze verificatie proces-verbaal dient opgemaakt te worden en aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden;

   

  Gelet op artikel 74 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

   

  Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2013, opgesteld op 26 november 2013;

   

  Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Enig artikel

   

  Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de politiezone Ninove over het vierde kwartaal 2013, opgesteld op 26 november 2013.

  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt 4. Secretariaat - vaststellen voor het dienstjaar 2014 wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan (datum van publicatie 11/02/2014)

  Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43, §2,9°; 43, §2,11° en 12°, 57, §3,5°en 6° en 159;

   

  Overwegende dat het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 moet worden verstaan een bevoegdheid van de gemeenteraad is die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;

   

  Overwegende dat door vast te stellen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beschouwd kunnen worden als opdrachten van dagelijks bestuur het college van burgemeester en schepenen bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van die overheidsopdrachten;

   

  Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 25 januari 2007, 20 december 2007, 18 december 2008, 16 december 2009, 16 december 2010, 15 december 2011 en 31 januari 2013 houdende vaststelling van wat voor het dienstjaar 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 onder het begrip dagelijks bestuur dient te worden verstaan;

   

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2011 om vanaf 1 januari 2013 in te stappen in de beleids- en beheerscyclus;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare besturen voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

   

  Overwegende dat reeds vele gemeenten gebruik gemaakt hebben van de wijziging van het gemeentedecreet om het grensbedrag voor wat onder het begrip dagelijks bestuur valt, op te trekken om zo sneller overheidsopdrachten te kunnen uitvoeren;

   

  Overwegende dat het ook in Ninove aangewezen is het begrip dagelijks bestuur te verruimen;

   

  Gelet op het goedgekeurde subamendement;

   

  Beslist,

   

   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

   

   

  Enig artikel

   

  Voor het dienstjaar 2014 wordt onder dagelijks bestuur verstaan:

  -          de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven op het budget voor het dienstjaar 2014 onder exploitatie;

  -          de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot € 85.000 (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven op het budget voor het dienstjaar 2014 onder investering.

  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 5: Secretariaat - politieverordening betreffende de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van carnaval 2014

  De raad

   

  Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 134 secties §2 en 135§2;

   

  Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

   

  Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van art. 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

   

  Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij art. 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

   

  Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

   

  Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sancties;

   

  Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

   

  Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

   

  Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

   

  Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

   

  Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

   

  Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap, in het bijzonder artikel 4;

   

  Gelet op de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953;

   

  Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 6,§6;

   

  Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, inzonderheid op artikel 16;

   

  Gelet op de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;

   

  Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

   

  Gelet op het carnavalreglement, inzonderheid art. 28;

   

  Overwegende dat tijdens het weekend van 8 tot en met 11 maart 2014 in Ninove carnaval georganiseerd wordt;

   

  Overwegende dat het schenken en het gebruiken van dranken in glas tijdens carnaval aanleiding kunnen geven tot scherven die voorbijgangers kunnen kwetsen en die bij ruzies als gevaarlijke voorwerpen kunnen gebruikt worden;

   

  Overwegende dat politiemaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid tijdens het carnavalgebeuren te verzekeren;

   

  Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 8 maart tot en met 11 maart 2014 in cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, het schenken en het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden op zondag 9 maart 2014 vanaf 12.00 uur en op maandag 10 en dinsdag 11 maart 2014;

   

  Overwegende dat het aangewezen is om tijdens de Rozezondagtrein van zondag 9 maart 2014 het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden;

   

  Overwegende dat het plaatsen van tapinstallaties op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg tijdens carnaval aanleiding kan geven tot wrevel bij café-uitbaters, dit de oneerlijke concurrentie in de hand werkt en de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het gedrang kan brengen;

   

  Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 8 maart tot en met 11 maart 2014 het plaatsen van tapinstallaties op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, te verbieden van zaterdag 8 maart tot een met dinsdag 11 maart 2014;

   

  Overwegende dat omwille van de grote volkstoeloop het aangewezen is hierop een uitzondering te voorzien voor vergunde terrassen van horecazaken, op voorwaarde dat deze horecazaken open zijn tijdens het carnavalweekend;

   

  Overwegende dat de voorwaarde van het open zijn van de horecazaak inhoudt dat de bezoekers van het terras gebruik kunnen maken van de toiletten van de horecazaak;

   

  Overwegende dat het gebruik van vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke tijdens het carnavalgebeuren de veiligheid van de toeschouwers en de deelnemers aan de carnavalsoptochten in gevaar kan brengen en dat het opportuun is dergelijke vuurtjes tijdens de optochten van carnaval te verbieden;

   

  Overwegende dat carnaval honderden bezoekers op één dag aantrekt in het centrum van Ninove en dat het nodig is om over te gaan tot het nemen van maatregelen voor de vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid en dat het geringste uitstel gevaar of schade voor de burgers zou kunnen veroorzaken;

   

  Overwegende dat in het kader van deze verordening gedistilleerde dranken worden gedefinieerd zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank;

   

  Overwegende dat evenementen op het openbaar domein ten volle onderworpen zijn aan de gemeentelijke politiereglementen en dat in het belang van de openbare orde bijkomende, begeleidende, beperkende en/of repressieve maatregelen kunnen genomen worden;

   

  Overwegende dat tijdens carnaval in de binnenstad overlast door alcoholgebruik en misbruik in ruime mate toeneemt;

   

  Overwegende dat deze fenomenen zich vooral kunnen voordoen in het centrum van de stad;

   

  Overwegende dat het concreet openbare ordeverstoring betreft, onder meer door:

  - wildplassen;

  - lastigvallen van voorbijgangers en feestvierders;

  - verhoogde agressie en normvervaging naar voorbijgangers en andere feestvierders;

  - achterlaten van glazen recipiënten en andere verpakkingen;

  - het stuk slaan (verbrijzelen) van die glazen recipiënten, waardoor de kans op verwondingen aan voorbijgangers en feestvierders uitermate wordt verhoogd;

  - straatlawaai dat gepaard gaat met de onmiddellijke consumptie van alcoholische dranken in de nabijheid van die winkels en feestzone;

   

  Overwegende dat de nachtrust van de bewoners in de feestzone door dit alles aanzienlijk wordt bemoeilijkt en wordt beknot door het blijvende aanbod aan alcohol waardoor men langduriger op het openbare domein blijft feestvieren;

   

  Overwegende dat er zich een duidelijke drempelverlaging tot het bekomen van alcoholische dranken voordoet omdat feestvierders erg gemakkelijk, goedkoop en snel aan alcoholische drank geraken in de verkooppunten andere dan horecazaken (nachtwinkels, drankautomaten, …). Vooral het budgetvriendelijk aspect drijft vele feestvierders naar dergelijke verkooppunten die vaak in groep alcoholische dranken aankopen;

   

  Overwegende dat de overlastfenomenen van die aard zijn en zich dermate frequent voordoen dat ze niet kunnen aangepakt worden met enkele individuele ad hoc politiemaatregelen en dat een algemene politiemaatregel derhalve aangewezen is;

   

  Overwegende dat deze overlast de openbare orde, rust, veiligheid en zindelijkheid op een dergelijke manier verstoren dat de levenskwaliteit van de inwoners wordt beperkt op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt;

   

  Overwegende dat overmatig gebruik van gedistilleerde dranken niet alleen een risico op openbare ordeverstoring inhoudt maar bovendien een duidelijk groter risico inhoudt op het vlak van openbare gezondheid;

   

  Overwegende dat deze overlast zich tijdens carnaval voornamelijk voordoet in de nabijheid van nachtwinkels die hoofdzakelijk alcoholische dranken verkopen, waarbij deze dan in de onmiddellijke omgeving worden geconsumeerd;

   

  Overwegende dat de verkoop van alcohol in niet-horecazaken verschilt van het verkopen en schenken van alcohol in horecazaken doordat deze uitbaters controle kunnen en moeten uitoefenen om de goede orde in hun zaak te bewaren en in die zin een verantwoordelijkheid hebben die duidelijk verschilt van een uitbater van een niet-horecazaak, waar men de goederen niet ter plaatse consumeert;

   

  Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, inzonderheid op artikel 6;

   

  Overwegende dat nachtwinkels moeten gesloten zijn tussen 7 uur en 18 uur;

   

  Overwegende dat het gemeentelijk reglement andere sluitingsuren kan vaststellen;

   

  Overwegende dat de vrijheid van handel niet absoluut is en dat ze kan onderworpen worden aan beperkingen, onder meer op grond van artikel 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet, dat aan de waakzaamheid en aan het gezag van de gemeenten ondermeer toevertrouwt het nemen van politiemaatregelen voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast;

   

  Overwegende dat het aangewezen is om naar aanleiding van carnaval, zoals in 2013, de openingsuren van de nachtwinkels binnen de ring van Ninove te beperken van 18.00 uur tot 2.00 uur;

   

  Beslist,

   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

  9 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

   

  Artikel 1.

   

  In cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavaldagen op zondag 9 maart 2014 vanaf 12.00 uur en op maandag 10 maart en dinsdag 11 maart 2014 verboden drank in glas of glazen verpakking te schenken of te verbruiken. Alleen het verbruik van plastic- of kartonnen bekers wordt toegelaten.

  Dit verbod geldt niet voor de cafés, drankgelegenheden die gelegen zijn op de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan.

   

  Artikel 2.

   

  Tijdens de optocht van de Rozezondagstrein op zondag 9 maart 2014 is het verboden drank in glas en glazen drankverpakking te gebruiken. Alleen drank in blik, plastic en karton is toegelaten.

   

  Artikel 3.

   

  Het is verboden om vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke mee te nemen tijden het carnavalgebeuren op zondag 9 maart en maandag 10 maart 2014 in de carnavalsoptochten.

   

  Artikel 4.

   

  Op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg gelegen binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavalsdagen van zaterdag 8 maart tot en met dinsdag 11 maart 2014 verboden tapinstallaties te plaatsen, met uitzondering van de vergunde terrassen van horecazaken, op voorwaarde dat deze horecazaken open zijn tijdens het carnavalweekend.

   

  Artikel 5.

   

  De foorstielen die eetwaren verkopen mogen alleen alcoholvrije dranken verkopen en mogen geen alcoholische dranken verkopen.

   

  Artikel 6.

   

  Tijdens het carnavalweekend van 8 maart tot en met 11 maart 2014 mogen nachtwinkels binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, geopend zijn van 18.00 uur tot 2.00 uur.

   

  Artikel 7.

   

  De fotografen worden niet meer toegelaten op zondag 9 maart 2014 tijdens de zondagstoet maar wel op maandag 10 maart 2014.

   

  Artikel 8.

   

  Het leuren met ballonnen, gadgets en lichtgevende artikelen is verboden van zaterdag 8 maart tot en met dinsdag 11 maart 2014.

   

  Artikel 9.

   

  De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

   

  Artikel 10.

   

  Overtredingen van dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete.

  Het maximumbedrag van de administratieve geldboete bedraagt € 250 en € 125 voor minderjarigen.

   

  Artikel 11.

   

  Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan het stadhuis, door mededeling in informatieblad en op de website van de stad.

   

  Artikel 12.

   

  Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.

   
   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 6: Noodplanning - Aanvaarding BNIP carnaval Ninove 2014

  De raad

   

  Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

   

  Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

   

  Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de provinciale nood- en interventieplannen;

   

  Overwegende dat vanaf zaterdag 8 maart 2014 tot en met 11 maart 2014 carnaval Ninove wordt gevierd;

   

  Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

   

  Overwegende dat het BNIP carnaval Ninove 2014 op 14 januari 2014 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Artikel 1

  Het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) carnaval Ninove 2014 wordt aanvaard.

   

  Artikel 2

  Het BNIP zal ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden toegestuurd.

  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 8: Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop van gas door de stad, het OCMW, het AGB, de politie en de kerkfabrieken van Ninove voor hun installaties en gebouwen

  De raad

   

  Gelet op de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG;

   

  Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;

   

  Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het "Energiedecreet") van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het "Energiebesluit") van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Gelet op de wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;

   

  Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;

   

  Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht voor de aankoop van gas uitschrijven;

   

  Overwegende dat de huidige opdracht volgens voornoemde principes werd uitgeschreven en gegund;

   

  Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;

   

  Overwegende dat een nieuwe opdracht moet worden gegund en er geen reden is om daarbij af te wijken van voornoemde principes;

   

  Overwegende dat aan het OCMW Ninove, de politiezone Ninove, het autonoom gemeentebedrijf Ninove en de kerkfabrieken eveneens werd gevraagd om deel te nemen aan deze gezamenlijke aankoop van gas en de stad te mandateren om de gunningsprocedure te organiseren;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Artikel 1

   

  Het mandaat te aanvaarden van het OCMW, de lokale politie, het AGB Ninove en de kerkfabrieken van Ninove om voor hun rekening een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van gas conform het bestek.

   

  Artikel 2

   

  Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van gas ten behoeve van de stad, de politiezone, het OCMW, het AGB, de kerkfabrieken voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.

   

  Artikel 3

   

  Een open aanbesteding te organiseren en het bestek hiervoor goed te keuren.

   

  Artikel 4

   

  De stad neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De stad zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan de politiezone, het OCMW, het AGB Ninove en de kerkfabrieken alvorens over te gaan tot effectieve gunning.

   

  Artikel 5

   

  De stad belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals voorzien in deze beslissing.

   

  Artikel 6

   

  De stad zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.

   

  Artikel 7

   

  De stad, het OCMW, de politiezone, het AGB en de kerkfabrieken zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

   

   

  Artikel 8

   

  In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 8, is de stad mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt 9. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Roosdaal - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (datum van publicatie 11/02/2014)

  Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de onderwijsdecreten;

   

  Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 juni 2009 , referte PERS/2009/03, betreffende de rechten en plichten van personeelsleden bij het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaal van 23 december 2013 waarin de gemeente Roosdaal formeel de vraag stelt om de plaatselijke afdeling van de academie voor muziek, woord en dans over te hevelen naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

   

  Overwegende dat de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en dans Roosdaal momenteel een filiaal is van de Kunstenacademie “August De Boeck” van Asse;

   

  Gelet op het collegebesluit van 7 januari 2014 waarbij de overheveling van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Roosdaal naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove principieel werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat ingevolge de overheveling het stadsbestuur van Ninove de inrichtende macht wordt van voornoemd filiaal;

   

  Overwegende dat ingevolge de overheveling van het filiaal Roosdaal de structuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove wijzigt;

   

  Overwegende dat de structuurwijziging moet meegedeeld worden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming uiterlijk op 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin de wijziging ingaat;

   

  Overwegende dat de betrokken inrichtende macht Ninove en de filiaalgemeente Roosdaal tot regeling van de samenwerking een overeenkomst moeten afsluiten;

   

  Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Roosdaal voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De hierbijgevoegde overeenkomst tussen het stadsbestuur van Ninove en het gemeentebestuur van Roosdaal voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het gemeentebestuur van Roosdaal.

   

   

  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 10: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - overheveling filiaal academie Liedekerke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

  De raad

   

  Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de onderwijsdecreten;

   

  Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 juni 2009, referte PERS/2009/03, betreffende de rechten en plichten van personeelsleden bij het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Liedekerke van 12 december 2013 om de samenwerking met de Kunstenacademie Asse te beëindigen en vanaf 1 september 2014 het filiaal van de academie voor muziek en woord over te hevelen naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

   

  Overwegende dat de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Liedekerke momenteel een filiaal is van de Kunstenacademie "August De Boeck" van Asse;

   

  Gelet op het collegebesluit van 7 januari 2014 waarbij de overheveling van het filiaal Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Liedekerke naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove principieel werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat ingevolge de overheveling het stadsbestuur van Ninove de inrichtende macht wordt van voornoemd filiaal;

   

  Overwegende dat ingevolge de overheveling van het filiaal Liedekerke de structuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove wijzigt;

   

  Overwegende dat de structuurwijziging moet meegedeeld worden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming uiterlijk op 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin de wijziging ingaat;

   

  Overwegende dat de betrokken inrichtende macht Ninove en de filiaalgemeente Liedekerke tot regeling van de samenwerking een overeenkomst moeten afsluiten;

   

  Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Liedekerke voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Artikel 1

   

  De hierbijgevoegde overeenkomst tussen het stadsbestuur van Ninove en het gemeentebestuur van Liedekerke voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het gemeentebestuur van Liedekerke.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 11: Burgerzaken - geboortepremies - goedkeuring wijziging

  De raad

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 juni 1977, laatst gewijzigd op 17 juni 2004, waarbij geboortepremie wordt verleend aan de inwoners van de stad Ninove;

   

  Overwegende dat de stad met ingang van 1 januari 2005 een geboortepremie verleende waarvan het bedrag werd vastgesteld op 40 euro voor het eerste en het tweede kind en vanaf het derde en volgende werd de premie vastgesteld op 50 euro;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2013 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het systeem van de geschenkbonnen uitgereikt door stad Ninove;

   

  Gelet op het voorstel om de uitbetaling van de geboortepremies in geld te vervangen door het uitreiken van geschenkbonnen van stad Ninove ter waarde van 25 euro per kind;

   

  Overwegende dat dit reglement van toepassing zal zijn, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2014;

   

  Beslist,

   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  10 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

  4 onthoudingen  (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

  Artikel 1

   

  De uitbetaling van de geboortepremies in vorm van geschenkbonnen van stad Ninove ter waarde van 25 euro per kind wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Het rechthebbende kind dient ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Ninove.

   

  Eén van de ouders van het rechthebbende kind dient hiertoe een aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het kind.

   

  Artikel 3

   

  De geschenkbonnen zullen slechts verleend worden binnen de perken van het hiervoor jaarlijks door stad Ninove voorziene en door de hogere overheid goedgekeurde budget.

   

  Artikel 4

   

  Het gemeenteraadsbesluit van 16 juni 1977, laatst gewijzigd op 17 juni 2004, wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

   

  Artikel 5

   

  Dit besluit gaat in op 1 januari 2014.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 12: Burgerzaken - adoptiepremies - goedkeuring wijziging

  De raad

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2005 waarbij de goedkeuring wordt verleend tot het verlenen van een adoptiepremie aan de inwoners van de stad Ninove;

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2013 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het systeem van de geschenkbonnen uitgereikt door stad Ninove en te besteden bij de lokale handelaars;

   

  Gelet op het voorstel om de uitbetaling van de adoptiepremies in geld te vervangen door het uitreiken van geschenkbonnen van stad Ninove ter waarde van 25 euro per kind;

   

  Overwegende dat dit reglement, met terugwerkende kracht, van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2014;

   

  Gelet op de opheffing van het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2005 bij goedkeuring van dit huidige besluit;

   

  Beslist,

   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  9 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

  Artikel 1

   

  De uitbetaling van de adoptiepremies in de vorm van geschenkbonnen van stad Ninove ter waarde van 25 euro per kind wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Het moet gaan om een zuivere adoptie, met uitsluiting van de wettiging door adoptie van natuurlijke kinderen. Het kind mag op het ogenblik van de adoptie de leeftijd van 18 jaar niet overschreden hebben.

   

  Artikel 3

   

  Het rechthebbende kind dient ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Ninove.

   

  Eén van de ouders van het rechthebbende kind dient hiertoe een aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk 6 maanden na het opmaken van de adoptieakte door de dienst burgerlijke stand.

   

  Artikel 4

   

  De geschenkbonnen kunnen slechts uitgereikt worden na de overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand.

   

  Artikel 5

   

  De geschenkbonnen zullen slechts uitgereikt worden binnen de perken van het hiervoor jaarlijks door stad Ninove voorziene en door de hogere overheid goedgekeurde budget.

   

  Artikel 6

   

  Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2005 wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

   

  Artikel 7

   

  Dit besluit gaat in op 1 januari 2014.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 13: Burgerzaken - voorhuwelijkssparen - afschaffing

  De raad

   

  Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 juni 1977 waarbij de goedkeuring wordt verleend tot het verlenen van een premie voorhuwelijkssparen aan de inwoners van de stad Ninove;

   

  Overwegende dat het systeem van voorhuwelijkssparen aan het uitdoven is, doordat meerdere ziekenfondsen hiermee gestopt zijn;

   

  Gelet op het minimale aantal aanvragen per jaar voor de premie voorhuwelijkssparen;

   

  Gelet op het voorstel om het toekennen van deze premie af te schaffen;

   

  Overwegende dat deze beslissing, met terugwerkende kracht, van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2014;

   

  Beslist,


   

  met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

  10 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

   

  Artikel 1

  De toekenning van de premie voorhuwelijkssparen, geregeld bij gemeenteraadsbeslissing van 16 juni 1977, wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft.

   

  Artikel 2

  Het gemeenteraadsbesluit van 16 juni 1977 wordt opgeheven.

  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 14: Sociale zaken - toelagen huwelijksjubilea en bloemen - aanpassing

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2003 en de aanpassing van 26 april 2007 waarbij werd goedgekeurd dat huwelijksjubilarissen kunnen kiezen tussen een etentje en een toelage van € 125,00 voor een platina en een briljanten huwelijksjubileum, € 90,00 voor een diamanten huwelijksjubileum en € 65,00 voor een gouden huwelijksjubileum;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de invoering van een  stedelijke geschenkbon werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat huwelijksjubilarissen momenteel een bloemstuk van € 25,00 ontvangen en 100 en 100+ jarigen een bloemstuk van € 100,00;

   

  Beslist,


   

  met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

  9 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

   

  Artikel 1

   

  Platina, briljanten, diamanten en gouden huwelijksjubilarissen kunnen kiezen tussen een stedelijke geschenkbon van € 50,00, dit met ingang vanaf 1 januari 2014, of een etentje met muzikaal optreden.

   

  Artikel 2

   

  Huwelijksjubilarissen krijgen op de dag van hun jubileum een bloemstuk aangeboden ter waarde van € 25,00.

   

  Artikel 3

   

  100 en 100+ jarigen krijgen op de dag van hun verjaardag een bloemstuk van € 50,00.

   

  Artikel 4

   

  De gemeenteraadsbeslissingen van 30 oktober 2003 en 26 april 2007 inzake de toelagen voor de huwelijksjubilea worden opgeheven.

   

  Artikel 5

   

  Dit besluit gaat in op 1 januari 2014.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 15: Sociale zaken - reglement houdende toekenning tegemoetkoming op het gebruik van de algemene nutsvoorzieningen - opheffing

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat door de stad een tegemoetkoming op het gebruik van de algemene nutsvoorzieningen werd toegekend, overeenkomstig de bepalingen in de reglementering vastgesteld bij raadsbesluit van 16 juni 1977, gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 13 september 1979, 1 maart 1984, 12 september 1991, 15 oktober 1992 en 17 juni 2004;

   

  Gelet op de strategische meerjarenplanning 2014-2019 waarin werd opgenomen dat de premie voor nutsvoorzieningen wordt afgeschaft omwille van de federale en Vlaamse maatregelen waar inwoners via het OCMW beroep op kunnen doen;

   

  Gelet op het beperkt aantal inwoners dat beroep doen op de premie voor nutsvoorzieningen;

   

  Overwegende dat het aangewezen is, gezien bovenstaande feiten, om deze premie af te schaffen;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Enig artikel

   

  Het reglement voor de toekenning tegemoetkoming op het gebruik van de algemene nutsvoorzieningen wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 16: Huisvesting - openbare veiligheid Sint-Pietersstraat +2 in 9402 Meerbeke - kennisgeving aan de raad

  De raad

   

  Gelet op art. 155 en art. 157 van het Gemeentedecreet dat handelt over een budgetwijzing en interne kredietaanpassingen;

   

  Gelet op de mail van 3 juli 2013 van de heer Christof Decrem van Decrem NV, waarin hij melding doet van een instabiele muur op de scheiding tussen het terrein in 9402 Meerbeke, Sint-Pietersstraat +2 en de openbare weg;

   

  Gelet op het besluit van de burgemeester van 5 juli 2013 waarin aan de eigenaars en advocaten van de eigendom in 9402 Meerbeke, Sint-Pietersstraat +2 opdracht gegeven werd om de nodige maatregelen te treffen om de stabiliteit van de muur te waarborgen;

   

  Gelet op het besluit van de burgemeester van 9 augustus 2013 waarin opdracht gegeven werd aan José Buyl, Kapittelstraat 50 in 9400 Appelterre-Eichem, om het gedeelte van de muur dat boven het grondkeergedeelte uitsteekt, om te duwen in de richting van het achterliggend braakliggend terrein;

   

  Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2013 waarbij de verdere aanpak van het dossier werd vastgelegd en bepaald werd dat dit besluit ter kennisgeving zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad;

   

  Overwegende dat reeds een budgetwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2013;

   

  Beslist,


   

  Artikel 1

   

  De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2013:

  -          Er wordt voorzien in kredieten voor de betaling van José Buyl voor sloping van een bouwvallige muur gelegen in Sint-Pietersstraat.

  -          De nodige kredieten worden ingeschreven in een budgetwijziging.

  -          De kosten van de sloping van een gedeelte van de muur en voor de plaatsing van afsluitingshekkens worden teruggevorderd van de ingebreke blijvende eigenaars van de muur in de Sint-Pietersstraat.

  -          Afschrift van de beslissing wordt gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

   
   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 17: Lokale economie - opstart fietspunt - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de mail van 3 mei 2013 van de heer Koen Van de Merckt, coördinator sociale economie van de Groep Intro vzw, Wijnveld 251 8112 Sinaai, waarbij deze meldt dat de NMBS-holding in de mogelijkheid voorziet om ook in Ninove een fietspunt op te starten d.m.v. een oproep tot uitbating van fietspunten;

   

  Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2013 houdende de goedkeuring van de intentie tot engagement om als stad actief te participeren aan de uitbouw van een volledig functionerend fietspunt;

   

  Gelet op het ontwerp van samenwerkingsconvenant tussen het stadsbestuur van Ninove en Groep INTRO vzw in het kader van de exploitatie van een fietspunt erkend in de lokale diensteneconomie te Ninove;

   

  Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien onder investering dienstjaar 2014, algemene rekening 649200, beleidsitem 059000, actie 3/5/3/1 ;

   

  Beslist,

   

  met 31 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

  1 blanco-stem (Dirk Vanderpoorten)

   

  Artikel 1

   

  Het ontwerp van samenwerkingsconvenant tussen het stadsbestuur van Ninove en Groep INTRO vzw in het kader van de exploitatie van een fietspunt erkend in de lokale diensteneconomie te Ninove, wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de Groep Intro vzw, Wijnveld 251 8112 Sinaai, aan de voorzitter van het OCMW Ninove, aan de diensten sociale zaken en toerisme en aan de heer financieel beheerder van de stad.

   

  Gemeenteraadsvoorzitter D. Vanderpoorten (Open VLD) neemt niet deel aan de stemming.

   
   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 18: Openbare werken - Subsidiereglement – Toelage voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen voor woningen en/of gebouwen door eigenaars ingevolge geplande wegenis- en rioleringswerken te Ninove – Goedkeuring.

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de sanering van de oppervlaktewaters alsook de vernieuwing en de modernisering van het wegennet in Ninove op een duurzame wijze wordt bestendigd door een continuïteit te scheppen in het investeringsprogramma van de stad;

   

  Overwegende dat deze werken meestal gepaard gaan met een tijdelijke hinder die maximaal wordt beperkt;

   

  Overwegende dat tijdens info-avonden de bewoners regelmatig hun bezorgdheid opperen over de mogelijke schadelijke gevolgen die dergelijke werken zouden kunnen hebben op hun woningen en/of gebouwen;

   

  Overwegende dat de technische veiligheidsmaatregelen opgenomen in de lastenboeken de bewoners niet altijd kunnen overtuigen met als gevolg dat er wordt aangedrongen op de opmaak van plaatsbeschrijvingen;

   

  Overwegende dat grote sommen geld besteden aan plaatsbeschrijvingen voor aanvang der werken niet zinvol is omdat een plaatsbeschrijving een momentopname is met een beperkte beschrijving van de toestand van het belendend pand;

   

  Overwegende dat de ruimtelijke inplanting, oa. de afstand tussen de werkzone en de woningen en/of gebouwen, eveneens een impact hebben op mogelijke risico's;

   

  Overwegende dat een plaatsbeschrijving eveneens geen garantie vormt voor de uitbetaling van een schadevergoeding omdat los van de plaatsbeschrijving steeds het oorzakelijk verband tussen de schade en de in uitvoering zijnde werken moet bewezen worden;

   

  Overwegende dat om voornoemde redenen er niet geopteerd wordt om een plaatsbeschrijving op te maken van elke woning en/of gebouw langs het werkentracé;

   

  Overwegende dat wordt voorgesteld een toelage toe te kennen van 125 euro aan elke eigenaar die op eigen initiatief een plaatsbeschrijving van zijn woning en/of gebouw laat opmaken voor aanvang der werken door een onafhankelijk deskundige;

   

  Overwegende dat onder onafhankelijk deskundige(n) de volgende personen of instanties moeten begrepen worden: een landmeter, een beëdigd schatter van onroerende goederen, een architect, een studiebureau;

   

  Overwegende dat de uitbetaling van de toelage kan geschieden na beslissing van het college van burgemeester en schepenen op voorlegging van een exemplaar van de plaatsbeschrijving, een afschrift van de factuur van de onafhankelijk deskundige en het betalingsbewijs van deze factuur;

   

  Overwegende dat voor de betaling van toelagen aan gezinnen in het budget 2014 kredieten werden voorzien onder AR  649100, BI 031000 en AP 4/3/1/3 voor een bedrag van 49.000 €;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Artikel 1

   

  De toekenning van een toelage voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen voor woningen en/of gebouwen op eigen initiatief door eigenaars ingevolge geplande wegenis- en rioleringswerken in Ninove wordt goedgekeurd.

   

  Artikel 2

   

  Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 125 euro.

   

  Artikel 3

   

  De plaatsbeschrijvingen dienen opgesteld door een onafhankelijk deskundige(n) zijnde een landmeter, een beëdigd schatter van onroerende goederen, een architect of een studiebureau.

   

  Artikel 4

   

  De toelage wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen toegekend op voorlegging van een exemplaar van de plaatsbeschrijving, een afschrift van de factuur van de onafhankelijk deskundige(n) en het betalingsbewijs van de factuur.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 19: Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat - definitieve goedkeuring onteigeningsplan en tabel

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 waarbij de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove principieel werden goedgekeurd;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2008 waarbij de samengevoegde opdracht voor de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove, geraamd op € 1.615.350,00 btw inclusief, en de aanleg van voetpaden en fietspaden en het oplossen van de wateroverlastproblemen door de afkoppeling van grachten langs de Pollarebaan te Pollare, geraamd op € 485.089,00 btw inclusief, werden goedgekeurd;

   

  Gelet op de collegebeslissing van 2 oktober 2008 waarbij de opdracht voor het uitwerken van een ontwerp voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove en het oplossen van wateroverlastproblemen en het aanleggen van voetpaden en fietspaden langs de Pollarebaan te Ninove en Pollare werd gegund aan het ingenieursbureau D'Hauwer-Van Der Schueren uit Meerbeke;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij de overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de Watergroep (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat te Ninove werd goedgekeurd;

   

  Gelet op de overeenkomst van 2 oktober 2008, het addendum van 23 juli 2009 en de overnameovereenkomst van 10 april 2012 afgesloten tussen de stad en Aquafin betreffende de gecombineerde uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove, het oplossen van wateroverlastproblemen (erosiebestrijding) en het aanleggen van voetpaden en fietspaden langs de Pollarebaan te Ninove en te Pollare;

   

  Overwegende dat met het addendum van 10 april 2012 bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 2 oktober 2008, de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken uit te voeren in het kader van de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat en de Pollarebaan in naam van en voor rekening van Aquafin zullen worden uitgevoerd;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij het addendum EOV NIV 3005 RioP Ninove werd goedgekeurd om de werken in het kader van de erosiebestrijding langs de Pollarebaan verder in naam en voor rekening van de stad Ninove te laten uitvoeren in plaats van door de NV Aquafin;

   

  Overwegende dat voornoemde werken kaderen in een totaalproject waarbij de heraanleg van de rijweg van de Pollarestraat wordt voorzien en de aanleg van vrij liggende fietspaden langs de Pollarebaan;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de ontwerpteksten van koopovereenkomst en de vestiging van erfdienstbaarheden voor de aanleg van RWA-leidingen (verbreding en aanleg), de koopovereenkomst van ondergrondse inneming met gedeeltelijke bovengrondse innemingen, de koopovereenkomst voor de aanleg van de RWA-leiding (verbreding en aanleg) en de verklaring van afstand van pacht voor de huurders van de terreinen die opgenomen zijn in de onteigeningstabel en op het plan van de grondinnemingen werden goedgekeurd;

   

  Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het proces-verbaal van schatting opgemaakt door de bvba Intop Experts uit Ternat in opdracht van Aquafin werd goedgekeurd;

   

  Overwegende dat de raming van de kostprijs van de grondinnemingen van 30 september 2013 opgemaakt door de NV Aquafin conform voornoemde schatting ten bedrage van € 38.267,83, exclusief de kosten voor het verlijden van de akten werd goedgekeurd evenals de raming van de kostprijs voor de schadevergoedingen voor de huurders ten bedrage van € 4.020,64;

   

  Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer uit Haaltert werd belast met het verlijden van de akten mits de geraamde prijs van € 1.000 per akte + 10% registratiekosten;

   

  Overwegende dat het onteigeningsplan en de onteigeningstabel betreffende de geplande wegen- en rioleringswerken van 4 november 2013 tot 18 november 2013 ter inzage van het publiek werden gelegd;

   

  Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat de volgende bezwaren werden ingediend:

   

  - Mevrouw Christiane Van der Smissen in opdracht van mevrouw Jeanne De Cooman (moeder), Pollarebaan 94 te 9401 Pollare

  - De heer en mevrouw Mertens-Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove

  - De heer Herman De Jonge, Nekkersput 31 te 9401 Pollare;

   

  Overwegende dat deze bezwaarschriften op 26 november 2013 voor advies werden opgestuurd naar het studiebureau Goegebeur-D'Hauwer;

   

  Gelet op het bezwaarschrift van mevrouw Jeanne De Cooman, Pollarebaan 94 te 9401 Pollare als volgt:

   

  " Eigenares van perceel nr. 744 v heeft bezwaar tegen vestiging ondergrondse inneming tot realiseren van doorsteek RWA-riolering tussen woningen nummers 94 en 96 aangezien perceel bouwzone is voor halfopen bebouwing";

   

  Gelet op het advies van het studiebureau Goegebeur-D'Hauwer als volgt:

   

  " De voorziene RWA-leiding wordt aangelegd binnen de 3 meter zone naast het aanpalende perceel 745 s. Aangezien bij het eventueel aanbouwen van woning nr. 94 van een halfopen bebouwing een zone van 3 meter dient vrijgehouden te worden tussen het aanpalend perceel en de nieuwbouw blijft de bebouwbare oppervlakte van het perceel dezelfde. Het plaatsen of bouwen van een garage binnen deze zone van 3 meter zal evenwel niet kunnen.";

   

  Overwegende dat dit bezwaarschrift geen aanpassing van het onteigeningsbundel teweegbrengt;

   

  Gelet op het bezwaarschrift van de heer Herman De Jonge, Nekkersput 94 te 9401 Pollare als volgt:

   

  "Huurder van percelen nummers 673d, 744v en 744 x vraagt om bij de uitvoering der werken een degelijke afsluiting rond de werken te plaatsen aangezien de desbetreffende percelen door vee begraasd worden";

   

  Gelet op het advies van het studiebureau als volgt:

   

  " Tijdens de uitvoering der werken wordt de volledige werkzone afgesloten. Dit staat zo beschreven in het lastenboek der werken;"

   

  Overwegende dat dit bezwaar geen aanpassingen aan het bundel teweegbrengt;

   

  Gelet op het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Mertens-Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove als volgt:

   

  "Eigenaar perceel 1557 l vraagt om landbouwers te verplichten maïs in andere richting aan te planten om afstromend oppervlaktewater van de achterliggende akkers af te remmen en zo de kans op overstroming van zijn terrein te voorkomen;"

   

  Gelet op het advies van het studiebureau als volgt:

   

  "het doel van de werken ter hoogte van dit perceel is juist om het afstromend oppervlaktewater komende van de achterliggende akkers en weilanden op te vangen in een nieuwe langsgracht en via het bestaande rioleringsstelsel af te voeren richting ' De Rijt' en vandaar verder naar de Dender;"

   

  Overwegende dat dit bezwaar geen aanpassingen aan het onteigeningsbundel teweegbrengt;

   

  Overwegende dat het onteigeningsplan met onteigeningstabel definitief kunnen worden goedgekeurd;

   

  Beslist,

   

  met 27 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

  Artikel 1

  Het bezwaarschrift van mevrouw Jeanne De Cooman, Pollarebaan 94 te 9401 Pollare wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard omdat de aan te leggen RWA-leiding in de zone van 3 meter langs de kant van het aanpalend perceel komt te liggen, de zone die bij de bouw van een halfopen bebouwing in ieder geval vrij moet blijven.

   

  Het bezwaar van de heer Herman De Jonge, Nekkersput 31 te 9401 Pollare wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard omdat tijdens de uitvoering van de werken de volledige werkzone wordt afgesloten zoals beschreven in het lastenboek van de werken.

   

  Het bezwaar van de heer en mevrouw Mertens-Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove is ontvankelijk doch ongegrond omdat het doel van de geplande werken nu net het opvangen van het afstromend water komende van de achterliggende akkers en weilanden beoogt. Het water komende van de achterliggende akkers en weilanden zal worden opgevangen in een nieuwe langsgracht en wordt via het bestaande rioleringsstelsel afgevoerd richting 'De Rijt' en vandaar verder naar de Dender.

   

  Artikel 2

  Het onteigeningsplan en de onteigeningstabel betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat worden definitief goedgekeurd.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 20: Openbare werken - wegen- en rioleringswerken Pollarebaan en Pollarestraat te Ninove - goedkeuring dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin voor het voeren van de onderhandelingen voor de grondverwervingen en/of zakelijke rechten

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij de overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de Watergroep (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau Goedgebeur-D'Hauwer betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat te Ninove werd goedgekeurd;

   

  Gelet op de bestaande overeenkomst van 2 oktober 2008, het addendum van 23 juli 2009 en de overnameovereenkomst van 10 april 2012 afgesloten tussen de stad en Aquafin betreffende de gecombineerde uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove, het oplossen van wateroverlastproblemen (erosiebestrijding) en het aanleggen van voetpaden en fietspaden langs de Pollarebaan te Ninove en te Pollare;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij het addendum EOV NIV 3005 RioP Ninove werd goedgekeurd om de werken in het kader van de erosiebestrijding langs de Pollarebaan verder in naam en voor rekening van de stad Ninove te laten uitvoeren in plaats van door de NV Aquafin;

   

  Overwegende dat dit addendum integraal deel uitmaakt van de tussen de stad en de ontwerper gesloten overeenkomsten van 2 oktober 2008 en 10 april 2012;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de koopovereenkomsten, erfdienstbaarheidsovereenkomsten en de verklaringen van afstand van pacht werden goedgekeurd en waarbij het onteigeningsbundel met onteigeningsplan opgemaakt door het studiebureau Goedgebeur-D'Hauwer voorlopig werd goedgekeurd;

   

  Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij werd beslist het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Haaltert te belasten met het verlijden van de notariële akten mits de geraamde prijs van € 1.000 per akte + 10 % registratiekosten;

   

  Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij de raming van de kostprijs van de grondinnemingen van 30 september 2013 opgemaakt door de NV Aquafin conform de schatting van de bvba Intop Experts uit Ternat, werd goedgekeurd ten bedrage van € 38.267,83, exclusief de kosten voor het verlijden van de akten door een notaris evenals de raming van de kostprijs voor de schadevergoedingen voor de huurders ten bedrage van € 4.020,63;

   

  Gelet op de brief van 25 november 2013 van Aquafin met als bijlage, ter goedkeuring, de dienstverleningsovereenkomst waarmee de stad de mogelijkheid heeft om de onderhandelingen, die nodig zijn voor de grondinnemingen ten laste van de stad, door Aquafin te laten uitvoeren krachtens art. 17, par. 2, 2°, a) van de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten;

   

  Overwegende dat het voorwerp van de dienstverleningsovereenkomst inhoudt dat de stad Aquafin aanstelt om in haar naam onderhandelingen te voeren teneinde de nodige grondverwervingen en/of zakelijke rechten te vestigen om het project te kunnen realiseren;

   

  Overwegende dat de stad aan Aquafin voor de onderhandelingen voor het realiseren van de nodige grondverwervingen en/of zakelijke rechten, met inbegrip van de onderhandelingen voor eventuele schadevergoedingen na de werken, een vergoeding per inneming of per vestiging recht, in functie van het aantal innemingen de volgende tarieven zal betalen:

   

  - 1 inneming:                          € 820, 00 per inneming, exclusief btw

  - 1-4 innemingen:                   € 648,00 per inneming, exclusief btw

  - 5-10 innemingen:                 € 450,00 per inneming, exclusief btw

  - 11-50 innemingen:               € 392,00 per inneming, exclusief btw

  - > 50 innemingen:                € 383,00 per inneming, exclusief btw;

   

  Overwegende dat indien Aquafin op hetzelfde kadastraal perceel een inneming moet doen of een recht moet vestigen, de vergoeding de helft van de prijs bedraagt;

   

  Overwegende dat in voornoemde prijzen de kosten voor de begeleiding van de stad bij eventuele juridische onteigeningsprocedures niet inbegrepen zijn;

   

  Overwegende dat de stad de vergoeding voor grondverwerving en/of zakelijke rechten als volgt zal betalen:

  - 80 % bij het afsluiten van de onderhandelingen inzake grondverwervingen

  - 20 % bij het afsluiten van de onderhandelingen inzake schadevergoedingen;

   

  Overwegende dat de stad zich ertoe verbindt om tijdig de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling;

   

  Overwegende dat in de meerjarenplanning budget 2014 een krediet ten bedrage van 80.000 euro werd ingeschreven onder AR 220007, BI 020000 en AP 4/1/2;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Enig artikel

   

  De dienstverleningsovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin voor het voeren van de onderhandelingen voor de vestiging van de nodige grondverwervingen en/of zakelijke rechten in het kader van het project NIV07RM (RioManagement-gronden stad Ninove), riolering Pollarestraat gecombineerd met het project NIV 3005, wordt goedgekeurd.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt 21.Openbare werken - Goedlangeveldrede te Aspelare- uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling - goedkeuring (datum van publicatie 11/02/2014)

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat De Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van een verkaveling in de Goedlangeveldrede te 9404 Aspelare;

   

  Gelet op de brief van 21 november 2013 van De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij op verzoek van mevrouw Pascale Van Den Bossche, Keizersplein 61 te 9300 Aalst, een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling in de Goedlangeveldrede te 9404 Aspelare;

   

  Overwegende dat de dwarsing van de rijweg via een onderboring dient te gebeuren omdat het wegdek van de rijweg pas 2 jaar geleden werd vernieuwd;

   

  Overwegende dat voor de aanvang der werken en voor het opmaken van een plaatsbeschrijving van het openbaar domein contact dient opgenomen te worden met de dienst openbare werken van de stad;

   

  Overwegende dat de aanpassingswerken voor 100% ten laste vallen van de verkavelaar, mevrouw Pascale Van Den Bossche, Keizersplein 61 te 9300 Aalst;

   

  Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 11 december 2013 gunstig advies verleende;

   

   

  Beslist,

   

   

  met éénparigheid van stemmen

   

   

  Artikel 1

   

  De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een verkaveling in de Goedlangeveldrede te 9404 Aspelare wordt goedgekeurd.

   

   

  Artikel 2

   

  De uitbreidingskosten aan het waterleidingsnet zijn volledig ten laste van de verkavelaar, mevrouw Van Den  Bossche Pascale, Keizersplein 61 te 9300 Aalst.

   

  Artikel 3

   

  Door het recent heraanleggen van de rijweg mag deze niet opgebroken worden en dient de dwarsing van de rijweg via een onderboring te gebeuren.

   

  Artikel 4

   

  Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

   

   

  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 22: Mobiliteit - Neigem - afbakening bebouwde kom Neigem - gemeentewegen - gewestwegen - wijziging

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

   

  Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

   

  Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

   

  Overwegende dat ingevolge een e-mailbericht van de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 inzake de uitbreiding van de bebouwde kom te Neigem opgeheven dient te worden en dit om volgende reden:

  - de bebouwde kom is één maatregel die in zijn geheel dient beschreven te worden, ook al wordt deze maar op één punt aangepast;

   

  Overwegende dat de bebouwde kom te Neigem gemeentewegen/gewestwegen als volgt zal worden afgebakend:

   

  -          N28 ter hoogte vanaf kilometerpaal 33,45 (De Proost) tot aan de grens met de provincie, kilometerpaal 32,5;

  -          Prindaal ter hoogte van het kruispunt met Brusselseheerweg;

  -          Brusselseheerweg ter hoogte van huis nummer 184;

  -          Gotestraat ter hoogte van het kruispunt met Brusselseheerweg;

  -          Windschof ter hoogte van het kruispunt met de N28;

  -          Brusselseheerweg ter hoogte van huis nummer 15;

  -          Ganzenstraat ter hoogte van het kruispunt met Brusselseheerweg;

   

  Beslist,

   

  met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

  5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

   

  Artikel 1

  In de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 1997 worden de volgende artikels opgeheven:

  - Artikel 4 – A. Gewestwegen:1 Neigem (Ninove).

  - Artikel 4 – B. Gemeentewegen 1) te Neigem.

   

  Artikel 2

  De gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 wordt opgeheven.

   

  Artikel 3

  De bebouwde kom van Neigem gemeentewegen/gewestwegen wordt afgebakend met de verkeersborden F1 en F3 die zullen aangebracht worden op de volgende plaatsen:

  -          N28 ter hoogte van kilometerpaal 33,45 (De Proost) tot aan de grens met de provincie, kilometerpaal 32,5;

  -          Prindaal ter hoogte van het kruispunt met Brusselseheerweg;

  -          Brusselseheerweg ter hoogte van huis nummer 184;

  -          Gotestraat ter hoogte van het kruispunt met Brusselseheerweg;

  -          Windschof ter hoogte van het kruispunt met de N28

  -          Brusselseheerweg ter hoogte van huis nummer 15

  -          Ganzenstraat ter hoogte van het kruispunt met Brusselseheerweg.

   

  Artikel 4

  Dit reglement wordt ter goedkeuring toegestuurd aan de minister van Mobiliteit.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 23: Mobiliteit - derdebetalerovereenkomst stad Ninove - Blue-mobility

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Overwegende dat de stad Ninove duurzame mobiliteit wenst te stimuleren;

   

  Overwegende dat Blue-Bike derdebetalersregeling een hefboom kan zijn om fietsen in de stad te bevorderen en de inwoners te stimuleren meer gebruik te maken van het openbaar vervoer;

   

  Overwegende dat Blue-bike reeds in tal van steden werd ingevoerd en een succes kende onder andere in Deinze en Dendermonde;

   

  Overwegende dat Blue-Bike enerzijds het fietsgebruik kan aanmoedigen en ervoor kan zorgen dat het centrum, woonkern leefbaarder worden en anderzijds ervoor kan zorgen dat de stad en de stationsbuurt een groener en fietsvriendelijk imago krijgt;

   

  Overwegende dat Blue-Bike eveneens ten goede komt van het lokale fietspunt, de lokale sociale economie, gezien meer dan 80 % van de huurprijs van de fiets rechtstreeks terug gaat naar het lokale fietspunt, en dat zorgt ervoor dat het fietspunt of fietsonderneming meer slagkracht krijgt;

   

  Overwegende dat Blue-Bikes ter beschikking gesteld kunnen worden via het lokale fietspunt aan het station aan de bewoners en bezoekers en dit kan via het fietspunt of via een sleutelautomaat waardoor de fietsen 24 op 24 beschikbaar zijn;

   

  Overwegende dat de stad Ninove zal beschikken over een fietspunt aan het station van Ninove en later over een sleutelautomaat;

   

  Overwegende dat Blue-Bike het aantal fietsen dat aangeboden wordt steeds kan verhogen in functie van de effectieve verhuring en dit alles kan op korte termijn uitgevoerd worden;

   

  Overwegende dat derdebetalersregeling van Blue-Bike bestaat uit 2 varianten, waarbij de 2e variant een uitbreiding op de eerste is. De eerste variant stimuleert de burger om met de trein naar Ninove te komen, de uitbreiding moedigt de burger aan om ook met de trein andere steden te bezoeken;

   

  Overwegende dat bij opmaak van het budget de stad rekening dient te houden met het volgende kostenplaatje:

   

  Optie 1 – de stad vergoedt de ritten op het eigen grondgebied voor bezoekers en inwoners met een maximum van €2 per dag. De stad betaalt op kwartaalbasis, per effectief gereden rit met een maximum van 10.000 ritten op jaarbasis  = 20.000 euro op jaarbasis. (extra ritten zijn voor rekening van Blue-mobility);

   

  Optie 2 – de stad vergoedt de ritten van haar inwoners in andere steden en gemeenten met een maximum van €2 per dag. De stad betaalt op kwartaalbasis, per effectief gereden rit, met een maximum van: ± 1.000 ritten op jaarbasis = ± 2.000 euro op jaarbasis;

   

  Overwegende dat Blue-Mobility een overeenkomst heeft met de Vlaamse overheid waarbij deze (met een maximum van 30.000 ritten tussen 01/09/13 en 01/09/2014) een extra korting van 1 euro per rit toekent aan elke rit die in Vlaanderen binnen een derdebetalersregeling gereden wordt;

   

  Overwegende dat deze korting wordt verrekend op het rittarief van de klant, waardoor voor de eindgebruiker binnen een derdebetalersregeling van 2 euro Blue-bike volledig gratis is (maximum 24 uur per ontlening);

   

  Overwegende dat ter promotie van het Blue-bike systeem het aangewezen zou de eerste 500 Blue-bike abonnementen te schenken aan de eerste 500 Ninovieters die zich aanmelden;

   

  Overwegende dat dit neerkomt op een kostprijs van 5000 euro;

   

  Overwegende dat de aanbieding van deze dienst niet over een volledig jaar gespreid wordt, zodat de contractuele uitgave maximaal geraamd wordt op 18.333 euro te verhogen met de prijs van de gratis abonnementen zijnde 5.000 euro of een totaal van 23.333 euro;

   

  Overwegende dat ter dekking van al deze uitgave kredieten worden ingeschreven in het budget dienstjaar 2014 zijnde 25000 euro op algemene rekening 614199 , beleidsitem 021010 en actieplan 4/2/2/9;

   

  Overwegende dat Blue-mobility ter promotie en als commerciële geste, bij ondertekening van de derdebetalerovereenkomst, kosteloos voor elk lid van het college van burgemeester en schepenen als gemeenteraadsleden een Blue-bike abonnement met gratis ritten ter beschikking zal stellen met geldigheidsdatum tot 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst;

   

  Beslist,

   

  met éénparigheid van stemmen

   

  Artikel 1

  Het ontwerp van derdebetalerovereenkomst tussen de stad Ninove en Blue-mobility voor het gebruik van het Blue-bike deelfietssysteem wordt goedgekeurd mits een totaal geraamde prijs van 23.333 euro.

   

  Artikel 2

  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om voornoemde overeenkomst te ondertekenen.

   

  Artikel 3

  De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, ingaande op 1 maart 2014. De overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd voor de periode telkens van 1 jaar.

   

  Artikel 4

  De overeenkomst zal via diverse kanalen aan de bevolking bekend gemaakt worden.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 24: Mobiliteit - betalend parkeren - stadswegen - opheffing gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

   

  Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

   

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

   

  Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

   

  Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

   

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 inzake het betalend parkeren;

   

  Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van het mobiliteitsplan de huidige reglementering inzake het betalend parkeren gewijzigd dient te worden waardoor het wenselijk is het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 27 oktober 2011 op te heffen;

   

  Overwegende dat het bedoeling is om een meer gedifferentieerd parkeerbeleid in te voeren met als intentie het volgende te realiseren:

  -          een zone voor kortparkeren in het centrum aan een hoog tarief max. 2u- rode zone;

  -          een zone langparkeren verder uit het centrum max. 4 u. – oranje zone;

  -          een zone goedkoop langparkeren – uit het centrum max 24u - gele zone;

  -          uitbreiding blauwe zone waar verschuiving van de parkeerdruk te verwachten is.

   

  Overwegende dat het wenselijk is bewonerskaarten af te leveren aan de bewoners van de zones 1 tot 14 zoals aangeduid op het plan "zone bewonerskaart";

   

  Overwegende dat de afgeleverde bewonerskaarten enkel gebruikt kunnen worden in de betrokken zone waar de bewonerskaart afgeleverd wordt;

   

  Overwegende dat bewonerskaarten afgeleverd zullen worden volgens de voorwaarden van het retributiereglement;

   

  Beslist,


   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

   

  Artikel 1.

  De gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 met betrekking tot het betalend parkeren stadswegen wordt opgeheven vanaf 1 mei 2014.

   

  De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 mei 2014.

   

  Artikel 2.

  In de rode zone (kortparkeren – max. 2u) afgebakend zoals detailplan in bijlage geldt betalend parkeren en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten. De betalende zone wordt afgebakend met borden E9b met zonale geldigheid en het opschrift "betalend".

   

  Artikel 3.

  In de oranje zone (langparkeren maximaal 4 uur) afgebakend zoals detailplan in bijlage geldt betalend parkeren en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten. De betalende zone wordt afgebakend met borden E9b met zonale geldigheid en het opschrift "betalend".

   

  Artikel 4.

  In de gele zone (goedkoop langparkeren maximaal 24 uur) afgebakend zoals het detailplan in bijlage geldt betalend parkeren en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten. De betalende zone wordt afgebakend met borden E9b met zonale geldigheid en het opschrift"betalend".

   

  Artikel 5

  In de donkerblauwe zone afgebakend zoals het detailplan in bijlage is de blauwe zone reglementering van toepassing, maximum 2 uur – uitgezonderd bewoners.

  Dit wordt aangeduid door:

  -     verkeersborden E9b

  -          de verkeersborden worden aangevuld met onderbord type VIIb parkeerschijf en een onderbord type V uitgezonderd bewoners

  -          de verkeersborden worden aangevuld met pijlborden type x: Xa, Xb.

   

  Artikel 6

  In de lichtblauwe zone afgebakend zoals het detailplan in bijlage is de blauwe zone reglementering van toepassing maximum 1 uur, uitgezonderd bewoners.

  Dit wordt aangeduid door:

  -          verkeersborden E9b

  -          de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur en een onderbord type V uitgezonderd bewoners

  -          de verkeersborden worden aangevuld met pijlborden type x: Xa, Xb.

   

  Artikel 7

  De bewonerskaarten zijn enkel geldig in de zone waar de bewoner gedomicilieerd is, volgens de zones zoals aangeduid op het plan "zone bewonerskaarten".

   

  Artikel 8

  Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 25: Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2009 houdende aanpassing van artikel 7 van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad;

   

  Overwegende dat ondanks het huidig retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad, de stadskern nog steeds te kampen heeft met een extreme parkeerdruk;

   

  Overwegende dat het nodig is concentrisch te parkeren door de zones van het betalend parkeren uit te breiden in functie van de parkeerdruk;

   

  Overwegende dat het passend is de parkeertarieven te herzien;

   

  Beslist,


   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts)

   

  De gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2009 wordt vanaf 1 mei 2014 opgeheven. Het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad wordt van dan af als volgt vastgesteld:

   

  Artikel 1

  Er wordt ten voordele van de stad een retributie geheven op de plaatsen waar de beperking van de parkeertijd gereglementeerd is en waar het gebruik van parkeerautomaten verplicht is.

   

  Artikel 2

  De retributie wordt als volgt bepaald:

  De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan hetzij in de voormiddag (van 8u30' tot 13u30'), hetzij in de namiddag (van 13u30' tot 18u30') gedurende maximum 5 uur parkeren op de onder artikel 1 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van € 15,00. Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als "tarief 2".

   

  Deze retributie bedraagt:

  -    In de rode zone (kort parkeren max. 2 uur):

       € 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 2,00 per 1½ uur en € 3,00 per 2 uur

  -    In de oranje zone (lang parkeren max. 4 uur):

       € 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 1,50 per 1½ uur, € 2,00 per 2 uur, € 2,50 per 2½ uur, € 3,00 per 3 uur, € 3,50 per 3½ uur en € 4,00 per 4 uur

  -    In de gele zone, inclusief de OCMW-parking en de IKORN-parking (goedkoop lang parkeren max. 10 uur): € 0,25 per 30 minuten, € 0,50 per uur, € 0,75 per 1½ uur, € 1,00 per 2 uur,… , € 5,00 per 10 uur

       De bezoekers van het zwembad kunnen hun voertuig 3 uur gratis parkeren op de IKORN-parking mits validatie van het parkeerticket in het zwembad.

  -    Op de Mallaardparking is parkeren gratis.

   

  De retributie is bij voorafbetaling verschuldigd en betaalbaar:

  -       ofwel d.m.v. het nemen van een ticket uit de daarvoor voorziene ticketautomaten of door toepassing van de op deze automaten voorziene werkwijze

  -       ofwel d.m.v. het aankopen van een elektronische parkeerkaart PIAF bij de concessiehouder die op het ogenblik van het parkeren van het motorvoertuig ingeschakeld wordt en waardoor de kaart gedebiteerd wordt volgens de parkeerduur.

   

  Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder die zijn/haar voertuig wenst te parkeren voor een periode van maximum 15 minuten.

   

  Artikel 4

  De elektronische parkeerkaart PIAF of het parkeerticket dat vooraf, ofwel gratis werd genomen, ofwel werd aangekocht of werd afgeleverd door de bevoegde parkeerwachter moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst of op het voorste deel van het voertuig worden aangebracht.

   

  Artikel 5

  §1 Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd.

   

  §2 De bestuurders van voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van hun woning waarvan de nummerplaat duidelijk zichtbaar op de garagepoort of inrit is aangebracht worden vrijgesteld van het gebruik van de parkeerautomaat. Deze bestuurders zijn bijgevolg geen retributie verschuldigd.

   

  Artikel 6

  De begunstigden van de beschikkingen van artikel 27.4.1 van de wegcode in het bezit van de speciale kaart, hebben de toelating hun voertuig te parkeren, kosteloos en zonder beperking van duur, op alle parkeerplaatsen. Ze zijn verplicht voornoemde kaart op de binnenkant van de voorruit of op het voorste deel van hun voertuig aan te brengen.

   

  Artikel 7

  Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 1,50 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd.

  Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.

  Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 6,25 kosten verstuurd worden.

   

  Artikel 8

  De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

   

  Artikel 9

  Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving aan de provinciegouverneur worden toegezonden.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 26: Gemeentebelastingen - retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart" - aanpassing

  De raad

   

  Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 ter vervanging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken aangewezen worden en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 mei 2004 en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het retributiereglement van 27 oktober 2011 houdende een retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart 'bewonerskaart' waarbij in artikel 1 de plaatsen waar het gebruik van de bewonerskaart toegelaten is, benoemd worden en in zones ingedeeld;

   

  Overwegende dat de inwoners van de aanpalende straten waar het betalend parkeren van toepassing is of het gebruik van de parkeerschijf verplicht is, meer en meer te kampen hebben met extreme parkeerdruk;

   

  Overwegende dat het passend is het aantal nummerplaten per bewonerskaart te herleiden tot 1, de zones opgenomen in artikel 1 te schrappen;

   

  Overwegende dat het eveneens passend is de vastgestelde tarieven voor het bekomen van een bewonerskaart, opgenomen in artikel 2 van het retributiereglement op het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart 'bewonerskaart', te herzien;

   

  Beslist,

   

  met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

  14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

   

  Het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart 'bewonerskaart' vastgesteld op 27 oktober 2011 wordt vanaf 1 mei 2014 opgeheven. De retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart" wordt vanaf dan als volgt vastgesteld:

   

  Artikel 1

  Er wordt een retributie geheven op de aflevering van maximum twee bewonerskaarten per woongelegenheid aan de bewoners woonachtig op plaatsen waar het gebruik van de parkeerautomaat of parkeerschijf verplicht is, waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteit te benutten, bedoeld in artikel 27 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

   

  Per bewonerskaart wordt slechts 1 nummerplaat vermeld.

   

  Artikel 2

  De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  -       Op plaatsen waar het betalend parkeren van toepassing is en waar het gebruik van de parkeerautomaat verplicht is:

  50 euro voor de 1ste bewonerskaart en 100 euro voor de 2e bewonerskaart

  -    Op plaatsen waar de blauwezonereglementering van toepassing is en waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is:

       Gratis voor de 1ste bewonerskaart en 100 euro voor de 2e bewonerskaart.

   

  Een retributie van 15 euro is verschuldigd door de titularis van de bewonerskaart voor het uitreiken van een duplicaat in geval van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook wanneer de kaart beschadigd of onleesbaar geworden is.

   

  De bewonerskaart is één jaar geldig.

   

  De bewonerskaart wordt steeds schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de concessionaris.

   

  Artikel 3

  De retributie wordt betaald hetzij in speciën bij de concessionaris, hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening. Er worden in geen geval terugbetalingen gedaan.

   

  Artikel 4

  De bewonerskaart waarvan de afmetingen 111mm op 154mm bedragen, dient duidelijk zichtbaar vooraan in het voertuig geplaatst te worden.

   

  Artikel 5

  Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover voldaan is aan de bepalingen van artikel 27.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

   

  Artikel 6

  De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

   

  Artikel 7

  Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de provinciegouverneur.

   
   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 27: Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone - aanpassing

  De raad

   

  Gelet op het gemeentedecreet;

   

  Gelet op de wet van 22 februari 1965 en latere wijzigingen waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren;

   

  Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 2004 en latere wijzigingen waarbij de personen die bewonerskaarten kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald;

   

  Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap en latere wijzigingen;

   

  Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2009 houdende aanpassing van de artikels 2 en 6 van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone;

   

  Overwegende dat het passend is de retributie gratis te houden voor de maximale duur die toegelaten is overeenkomstig artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen maar dat het aangewezen is het forfaitair bedrag van € 12,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is te verhogen naar € 15,00, conform de retributie opgenomen in artikel 2 van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad;

   

  Gelet op de brief van de heer gouverneur van 20 maart 2009 waarin kennis genomen werd van het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2009 en waarin de bemerking gemaakt wordt dat de retributie in eerste instantie verschuldigd is door de titularis van de nummerplaat en dat de gebruiker op de tweede plaats komt;

   

  Overwegende dat het passend is artikel 3 van het retributiereglement aan te passen;

   

  Beslist,


   

  met éénparigheid van stemmen

   

  De gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2009 wordt vanaf 1 mei 2014 opgeheven. Het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone wordt vanaf dan als volgt vastgesteld:

   

  Artikel 1

  Er wordt ten voordele van de stad een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

   

  Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

   

  Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

   

  Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2 van de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen betreffende de organisatie en uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten en de organisatie van openbare markten.

   

  Artikel 2

  De retributie wordt als volgt vastgesteld:

   

  Gratis voor de maximale duur die toegelaten is overeenkomstig artikel 27.1.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen.

  Een forfaitair bedrag van € 15,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

   

  De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen.

   

  Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente uitgereikte officiële bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 18 december1991 en latere wijzigingen, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.

   

  Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.

   

  Het statuut van "persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 26 september 2004 en 9 januari 2007.

   

  Artikel 3

  De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat en/of gebruiker van het voertuig. De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is overeenkomstig artikel 27.1.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen en is betaalbaar ofwel in speciën bij de concessionaris ofwel door storting of overschrijving op de post/bankrekening van de concessionaris.

   

  Artikel 4

  Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag.

   

  Bij toepassing van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag, brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.

   

  Artikel 5

  Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd.

   

  Artikel 6

  Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 1,50 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd.

  Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.

  Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 6,25 kosten verstuurd worden.

   

  Artikel 7

  De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

   

  Artikel 8

  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 28: Voorstel van raadslid Werner Somers tot het instellen door het college van burgemeester en schepenen van beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de verlening door de Bestendige Deputatie van een verkavelingsvergunning aan

  Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in voorstel vermeld:

   

  "Op 19 december 2013 willigde de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen voor de tweede keer het administratief beroep in dat door de NV FICO werd ingesteld tegen het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 8 november 2011 om geen vergunning te verlenen voor een verkaveling in de Halfstraat te Aspelare van 25 loten, waarvan 20 loten voor halfopen bebouwing.

   

  Wat voorafging

   

  De eerste verkavelingsaanvraag werd al ingediend in 2006, maar werd stopgezet wegens een aantal onduidelijkheden. In 2008 werd een tweede aanvraag ingediend, maar ook daarover werd geen beslissing genomen. Er vond telkens een openbaar onderzoek plaats, tijdens hetwelk massaal bezwaar werd aangetekend door de omwonenden. De volledige Halfstraat telt momenteel slechts 14 woningen. In 2010 werd een derde aanvraag ingediend. Die aanvraag is gedateerd op 4 augustus 2010. Ook over deze aanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd, nl. van 7 oktober 2010 tot en met 8 november 2010. Er werden 17 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners.

   

  Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 april 2011 keurde de gemeenteraad het wegentracé van de verkaveling goed en op 17 mei van dat jaar gaf het College van burgemeester en schepen een gunstig advies met voorwaarden, ondanks negatieve adviezen van onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Landbouw en Visserij, Ruimte & Erfgoed, de eigen sector Grondgebiedzaken, en ondanks het feit dat de heer Casteele, Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar over een quasi-identieke aanvraag in 2009 al het standpunt innam dat "enkel een plan met uitsluitend open bebouwingen (…) eventueel aanvaardbaar" is. Op 19 juli 2011 bracht de heer Odou, Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar, een vernietigend advies uit over de verkavelingsaanvraag. Hij noemde het voorliggende verkavelingsplan "totaal onaanvaardbaar": "Het plan dient herwerkt te worden in die zin dat enkel aan de Halfstraat een aantal open bebouwingen kunnen toegestaan worden".

   

  Aangezien het advies van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar bindend was, had het stadsbestuur de verkavelingsaanvraag meteen moeten afwijzen. De NV FICO van bingokoning Willy Michiels vroeg het College van burgemeester en schepenen echter te worden uitgenodigd op een vergadering "met als doel de negatieve beoordeling in het advies van Ruimtelijke Ordening Gent te weerleggen". Aldus geschiedde en op 4 oktober 2011 nam het Ninoofse schepencollege het besluit een nieuw advies te vragen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar. Die liet echter op 21 oktober 2011 weten dat het College geen nieuwe elementen had aangehaald en dat hij zijn negatieve advies bevestigde. Het College van burgemeester en schepenen kon derhalve niet anders dan op 8 november 2011 de verkavelingsvergunning te weigeren.

   

  Op 15 december 2011 tekende de NV FICO bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen administratief beroep aan tegen de weigeringsbeslissing van het schepencollege. De heer Jan Allaert, Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar, was van oordeel dat dit beroep niet voor inwilliging vatbaar was en vond, net zoals de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar, dat de verkavelingsvergunning moest worden geweigerd. Desondanks besloot de Bestendige Deputatie op 22 maart 2012 het administratieve beroep van de NV FICO in te willigen en verstrekte zij alsnog een verkavelingsvergunning, zij het onder voorwaarden: het deel van de verkaveling dat in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt, werd uitgesloten, de voetweg mocht niet worden verlegd, en twee percelen voor open bebouwing werden geschrapt om er een parking en groenzone van te maken. Tegen het besluit van de Bestendige Deputatie werd door tien inwoners van de Halfstraat beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat rechtscollege vernietigde het besluit van de Bestendige Deputatie op 26 maart 2013 en legde haar de verplichting op om binnen de drie maanden na de betekening van het arrest opnieuw te beslissen op het administratieve beroep van de NV FICO tegen de weigeringsbeslissing van het schepencollege van 8 november 2011.

   

  Het besluit van de Bestendige Deputatie van 19 december 2013

   

  Op 19 december 2013 kreeg de NV FICO alsnog een verkavelingsvergunning van de Bestendige Deputatie. De voorwaarden die zij aan die vergunning verbindt, zijn in essentie dezelfde als de vorige keer. Het gaat vooral om de opheffing van de loten 17 en 18 als bouwperceel. De Bestendige Deputatie legt niet uit waarom een verkaveling van 20 halfopen bebouwingen en 3 open bebouwingen wel verenigbaar zou zijn met de goede ruimtelijke ordening en een verkaveling van 20 halfopen bebouwingen en 5 open bebouwingen niet. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar had nochtans benadrukt dat uitsluitend een aantal open bebouwingen op deze plaats kunnen worden toegestaan. Het zijn vooral de 20 halfopen bebouwingen die volgens hem niet in overeenstemming zijn met de aldaar voorkomende kleinschalige verspreide open bebouwingen. Hij spreekt van een "schaal- en stijlbreuk die afbreuk doet aan de aldaar gegroeide stedenbouwkundige aanleg". Ook de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar stelt in zijn verslag dat de voorgestelde verkaveling een dichtheid heeft die hoger ligt dan hetgeen op deze plek in het buitengebied wenselijk is en wijst erop dat het ontwerp "daarenboven aanzienlijk dichter is dan de bebouwing in de onmiddellijke omgeving, met hoofdzakelijk open bebouwingen op ruime percelen".

   

  De bezwaren van zowel de Gewestelijke als de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar tegen de dichtheid van de verkaveling en tegen de overwegend halfopen bebouwingen worden door de Bestendige Deputatie niet weerlegd. Nochtans is het vaste rechtspraak dat de vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening in de eerste plaats rekening dient te houden met de ordening in de onmiddellijke omgeving, dat de beoordeling m.a.w. moet uitgaan van de bestaande toestand. De Bestendige Deputatie gaat ook volledig voorbij aan het mobiliteitsaspect en legt niet uit waarom de mobiliteitsproblemen zoveel kleiner zouden zijn door de opheffing van twee loten voor open bebouwing. De terechte opmerking van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar dat de Halfstraat een kronkelende, smalle, landelijke weg is die "er niet op berekend (is) om bijkomend het verkeer te moeten dragen van een relatief grote verkaveling" wordt evenmin weerlegd.

   

  Hetzelfde geldt voor het bezwaar van de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar dat de voorwaarden die de Bestendige Deputatie thans aan de verkavelingsvergunning verbindt, te ingrijpend zijn om lopende de procedure te worden aanvaard. Het gaat dan in het bijzonder om de uitsluiting van het gedeelte van de verkaveling dat in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt en om de opheffing van de percelen 17 en 18 als bouwperceel. Er moet derhalve een nieuwe aanvraag met bijbehorend herwerkt plan worden ingediend en daarover moet een nieuw openbaar onderzoek plaatsvinden. Voorwaarden die aan een verkavelingsvergunning worden verbonden, kunnen weliswaar bestaan in het opleggen van een beperkte aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen, maar dat mag enkel betrekking hebben op kennelijk bijkomstige zaken. De uitsluiting van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de opheffing van twee bouwpercelen kunnen bezwaarlijk als 'kennelijk bijkomstig' worden aangemerkt. Dat zij betrekking hebben op kennelijk bijkomstige zaken omdat het een inbreiding en verdichting van het terrein betreft en dit door deze voorwaarden niet gewijzigd wordt, zoals de Bestendige Deputatie stelt, slaat werkelijk nergens op.

   

  Voorstel

   

  Om al deze redenen, collega's, vraag ik de stemming over mijn voorstel, dat ertoe strekt dat het College van burgemeester en schepenen namens de stad Ninove bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoekschrift tot vernietiging zou indienen tegen het besluit van de Bestendige Deputatie van 19 december 2013 waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend aan de NV FICO voor percelen gelegen aan de Halfstraat te Aspelare."

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 29: Voorstel van raadslid Werner Somers tot intrekking van het onwettige besluit van de gemeenteraad van 28 april 2011 tot goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van NV FICO voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspe

  Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in voorstel vermeld:

   

  "Op 28 april 2011 keurde de gemeenteraad van Ninove het wegentracé goed van de ontworpen verkaveling op naam van NV FICO (Willy Michiels), Wijngaardstraat 36 in 9451 Haaltert, met betrekking tot de percelen gelegen langsheen de Halfstraat in Aspelare, kadastraal gekend als 11e afd, Sie A, nrs. 432c, 433b, 472 e, 472h, 472k, 473 en 480c. Aan de goedkeuring werden 12 voorwaarden verbonden. De vierde voorwaarde luidde als volgt:

  "4. De loten 17 en 18 worden opgeheven als bouwlot maar worden ingevuld met een parking en groenzone, eventueel speelzone die bij uitvoering kosteloos afgestaan wordt aan de stad, analoog aan de andere wegenis en infrastructuur."

  Artikel 4.2.17, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt het volgende:

  "§2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag."

  Deze bepaling houdt verband met het in artikel 42, §1, eerste lid, juncto artikel 2 van het Gemeentedecreet verankerde beginsel dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang waarvoor zij, overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet, bevoegd zijn.  De aangelegenheden van gemeentelijk belang omvatten immers mede "de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing ervan" (zie arrest nr. 220.700 van 24 september 2012 van de Raad van State, 5.7., eerste alinea).

  Volgens het zo-even aangehaalde arrest van de Raad van State dient een beslissing van de gemeenteraad omtrent de zaak van de wegen, die onder meer vereist is in geval van een verkavelingsaanvraag die gepaard gaat met de aanleg van nieuwe wegenis, "niet enkel de weg en zijn aanhorigheden, doch eveneens de uitrusting ervan te omvatten" (5.7., tweede alinea). De parking die ingevolge de door de gemeenteraad aan de goedkeuring van het wegentracé verbonden voorwaarde zou moeten worden aangelegd op de loten 17 en 18, na de opheffing daarvan als bouwperceel, moet onmiskenbaar worden aangemerkt als de uitrusting van de voorziene wegenis. Dat blijkt trouwens eveneens uit het feit dat de gemeenteraad ten aanzien van onder meer deze parking bepaalde dat zij bij uitvoering kosteloos wordt afgestaan aan de stad, "analoog aan de andere wegenis en infrastructuur".

  In het geval waarop het arrest van de Raad van State van 24 september 2012 betrekking heeft, keurde de gemeenteraad van Mechelen het tracé goed van de wegenis die ten behoeve van een woonproject moest worden aangelegd. Aan die goedkeuring werd onder meer de volgende voorwaarde verbonden: "de zes bezoekersparkeerplaatsen die diagonaal ten opzichte van de rijweg ingetekend staan dienen loodrecht op de rijweg te worden geplaatst. De voorziene parkeerdiepte is onvoldoende". Deze werkwijze vond geen genade in de ogen van de Raad van State:

  "Vermits de aanleg van een nieuwe weg met de daarbij horende aanhorigheden noodzakelijkerwijze minstens een plan vereist waarop minimaal het tracé van de aan te leggen weg wordt weergegeven, alsmede de daarbij horende wegaanhorigheden, vereisen de opgelegde aanpassingen dan ook de opmaak van een nieuw plan van het wegentracé, minstens wat betreft de intekening van het 'loodrecht op de rijweg' te plaatsen parkeerplaatsen met hun afmetingen en van de op dit plan weergegeven doch te verwijderen 'markeringen die een verhoogde inrichting weergeven' aan de Brusselsesteenweg, die allicht ook een wijziging inhouden van de profielplannen."

  Als een aan de goedkeuring van het wegentracé verbonden voorwaarde die inhoudt dat voorziene parkeerplaatsen op een bepaalde manier moeten worden aangelegd, meebrengt dat een nieuw plan van het wegentracé moet worden opgemaakt, dan moet a fortiori een nieuw plan worden opgemaakt wanneer een voorwaarde, zoals in casu, inhoudt dat parkeerplaatsen moeten worden aangelegd waarin het plan niet voorziet, die volgens die voorwaarde bovendien moeten worden aangelegd op de percelen 17 en 18 die in de verkavelingsaanvraag waarvan het tracé deel uit maakt, zijn bestemd voor open bebouwing, terwijl daarenboven niets wordt bepaald omtrent de afmetingen en inrichting van de parkeerplaatsen! 

  De conclusie van het voorgaande is dat het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2011 tot goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van de NV FICO voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare onwettig is.

  Voorstel

  Het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2011 tot goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van de NV FICO voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare wordt ingetrokken."

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt 30: Interpellatie van raadslid Werner Somers aan de schepen van communicatie Wouter Vande Winkel betreffende de gebrekkige communicatie over de recente belastingverhogingen

  Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in voorstel vermeld:

   

  "Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 december 2013 werd een twintigtal beslissingen genomen, waarbij ofwel nieuwe belastingen werden ingevoerd, hetzij bestaande belastingen of retributies werden verhoogd.

   

  In een artikel van twee bladzijden in het jongste nummer van Ninove info over het meerjarenplan worden slechts enkele regeltjes besteed aan de recente belastingmaatregelen. Er wordt onder meer gesteld dat er voor de burger sprake is van een "bijzonder  beperkte lastenverhoging". In de rubriek 'Ninove Kort' op p. 15 lezen we het volgende: "Het stadsbestuur koos er voor de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen. Wel worden bepaalde retributiereglementen aangepast en nieuwe ingevoerd. Hieronder vind je een kort overzicht, de volledige reglementen lees je op www.ninove.be". Het zogenaamde korte overzicht is slechts een opsomming van de benaming van de verschillende belasting- en retributiereglementen, waarbij telkens wordt aangegeven of het gaat om een hernieuwing, aanpassing of invoering.

   

  Als men naar de webstek van de stad Ninove surft, moet je eerst op 'Bestuur en administratie' klikken om dan via 'Beleid' naar de rubriek 'Gemeentebelastingen' te gaan. Op datum van 12 januari, meer dan drie weken na de gemeenteraad van 19 december, is er daar echter nog steeds geen spoor te bekennen van de aanpassingen die aan de bestaande belasting- en retributiereglementen werden aangebracht, laat staan van de nieuwe belastingen zoals bijvoorbeeld de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter of de zogenaamde activeringsheffing op niet bebouwde percelen.

   

  1.Vindt u dat de berichtgeving over de aangepaste belastingen en retributies en over de nieuwe belastingen in Ninove info volstaat? Waarom wordt hier niet meer aandacht aan besteed en wordt slechts verwezen naar de webstek van de stad? Wat bijvoorbeeld met mensen die niet over internet beschikken?

   

  2.Vindt u bovendien dat deze schaarse berichtgeving neutraal is? Dient het niet aan de Ninoofse burgers zelf te worden overgelaten om te beoordelen of er al dan niet sprake is van "een bijzonder beperkte lastenverhoging", zoals op p. 4 van Ninove info stellig wordt beweerd. Hoe kunnen zij zich daarover overigens een oordeel vormen, wanneer ze niet vernemen wat de aanpassingen en de nieuwe belastingen precies inhouden?

   

  3.Waarom was de rubriek 'Gemeentebelastingen' op de webstek van de stad ruim drie weken na de gemeenteraad van 19 december nog steeds niet aangepast, terwijl er op p. 15 van Ninove info naar verwezen wordt? Vond deze aanpassing inmiddels plaats? Zo ja, wanneer?

   

  4.Zal er nog uitgebreid in Ninove info en op de webstek worden gecommuniceerd over de afzonderlijke belastingwijzigingen (aanpassingen en invoeringen)? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?"

   
   
   
   
  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt AP1.Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan mevrouw de schepen van cultuur ivm de organisatie van een concert met Clouseau in augustus 2014 (datum van publicatie 11/02/2014)

  s, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, schepenen;
  Lieven Meert, OCMW-voorzitter-schepen;
  Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, gemeenteraadsleden;
  Arnold Blockerije, stadssecretaris

   

  AP1.  Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan mevrouw de schepen van cultuur ivm de organisatie van een concert met Clouseau in augustus 2014

   

   

  Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

   

  Motivatie

   

  Tijdens de discussie over dit punt tijdens de gemeenteraad van 19 december 2013 verklaarde  de schepen dat er nog geen adviezen van brandweer en/of bekend waren, maar stelde zij de adviezen te zullen volgen.

   

  Na inzage van de stukken in het dossier meen ik nog even dieper te moeten ingaan op het voornemen om dit evenement te organiseren, al dan niet in samenwerking met de stad. 

   

  Vragen:

   

  1. De negatieve adviezen van de brandweer en politie laten niet toe dit evenement te organiseren op de Graanmarkt en/of het dr. Hemerijckxplein.  Bent u bereid deze adviezen te volgen  ? Zo neen, op welke grond ?

   

  2. De aanvraag zelf barst van verzoeken om gratis ondersteuning ism de stad.

   

  Ik sommeer:

   

  Het lijkt me evident dat er, vooraleer er kan overwogen worden medewerking te verlenen door de stad, er minstens zicht moet zijn op de financiële gevolgen. Hiervan is echter geen spoor terug te vinden. Bestaat er een raming van de kostprijs inzake het verlenen van logistieke steun door de stad ? Zo neen, kan u deze bezorgen.

   

  3. Welke zijn de normen, gezien de hoegrootheid van het evenement en los van het feit dat men ons tracht dood te slaan met het element “ uitstraling van de stad”, dewelke het college hanteert om te bepalen dat het al dan niet om een winstgevende activiteit gaat ? Is het de visie van het college om activiteiten met als doel winst te maken te ondersteunen ? 

   

  4. Vind het college het aanvaardbaar om een organisatie te steunen, wetende dat een van de mede inrichters/ bestuurder van de vzw , partij is in een aantal lopende gerechtsprocedures, onder meer in zake vermoedelijk misbruik van vertrouwen ?

   

  5. Kan het college zich vinden in het feit dat de inrichters, ondanks het feit dat zij nog over  géén enkele  officiële vergunning van welke aard ook beschikken, zij reeds ongelimiteerd kaarten te koop aanbieden?

  Terug naar boven
 • GR20140123 Punt AP2.Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan het college van burgemeester en schepenen in verband met het beschikbaar stellen van de geluidsbanden van de gemeenteraad. (datum van publicatie 11/02/2014)

   

   

  Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn motie vermeld:

   

  Motivatie:

   

  Einde vorig jaar werd aan de vraag van (o.a.) de N-VA tegemoet gekomen om de geluidsbanden van de gemeenteraden openbaar te maken voor de gehele bevolking en bij uitbreiding, voor iedereen op deze wereld die de Nederlandse taal machtig is.

   

  Toelichting:

   

  Wij begrijpen dat Rome niet op één dag is gebouwd, maar zouden met dit voorstel alvast een constructieve bijdrage willen leveren bij het vervolmaken van deze dienstverlening.

   

  Niet iedere bezoeker van de webstek zal interesse hebben in de bespreking van alle agendapunten. We moeten ook toegeven dat de discussies over sommige punten soms enige tijd in beslag durven te nemen en de materie soms zeer technisch is.

  Op dit moment worden de geluidsbanden in een aantal delen opgesplitst, maar het gebruik van de geluidsbanden is dus niet echt praktisch te noemen voor wie op zoek is naar een bepaald fragment of wil doorspoelen naar een volgend fragment.

  Om die reden zouden wij het aanbod van de geluidsbanden willen spiegelen aan wat er op een CD of DVD ook mogelijk is. Namelijk kiezen om één welbepaald lied te spelen (of een hoofdstuk uit de film) of te kiezen voor de hele CD (of film). Dit houdt in dat bij het beluisteren van de geluidsband volgende opties zouden moeten worden aangeboden:

  Het vermelden van de verkorte agenda per gemeenteraad.

  Het beluisteren van de integrale gemeenteraad met vermelding van duurtijd.

  Het beluisteren van de bespreking van de afzonderlijke agendapunten, op basis van de titels van de verkorte agenda zoals die nu ter beschikking wordt gelegd voor het publiek tijdens de gemeenteraad, met vermelding van duurtijd van het fragment.

   

  Motie die ter stemming wordt voorgelegd.

   

  De gemeenteraad vraagt het CBS om, zo snel als haalbaar, het ter beschikking stellen van de geluidsbanden als volgt aan te bieden:

  - Het vermelden van de verkorte agenda per gemeenteraad.

  - De mogelijkheid tot het beluisteren van de integrale gemeenteraad, met vermelding van duurtijd.

  - De mogelijkheid tot het beluisteren van de bespreking van de afzonderlijke agendapunten, op basis van de titels van de verkorte agenda zoals die nu ter beschikking wordt gesteld voor het publiek tijdens de gemeenteraad, waarbij elk agendapunt afzonderlijk kan worden aangeklikt en apart kan worden beluisterd, met vermelding van duurtijd van het fragment.”

   

   

  Terug naar boven
 • GR20140123 punt AP3: Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan de heer burgemeester, bevoegd voor integrale veiligheid, in verband met de op til zijnde hervormingen bij de brandweer

  Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn mondelinge vraag vermeld:

   

  "Motivatie:

  Collega's, ze zijn met duizenden in Vlaanderen: de vrijwilligers van de brandweer die dag en nacht klaar staan voor uw en mijn veiligheid. Uit oprecht engagement, want het is niet eenvoudig deze taak te combineren met een gezinsleven en een voltijdse job.

  Terecht zijn zij ongerust over het feit dat de federale regering, met het oog op de aankomende brandweerhervormingen, geen rekening houdt met hun specifieke omstandigheden. Want over de hoofden van deze vrijwilligers heen, worden beslissingen genomen die een directe impact hebben op hun leven. Meer nog: als de maatregelen niet worden bijgestuurd zullen veel vrijwilligers er mogelijk gewoon mee ophouden met alle gevolgen van dien. Ook de instroom van nieuwe krachten wordt zo quasi onmogelijk gemaakt.

   

  Toelichting:

  Voor lokale besturen is een volledig professionele brandweer gewoonweg onbetaalbaar. Het zou trouwens een inefficiënte manier zijn van besteding van overheidsmiddelen, want de brandweer rukt uiteraard niet constant uit. Gelukkig maar. Anderzijds moet er wel een constante paraatheid zijn: brand kan natuurlijk altijd uitbreken. Alleen door vrijwilligers in te schakelen kom je hieraan tegemoet.

  Volgens de gemeentelijke webstek telt de Ninoofse brandweer een 70-tal brandweerlieden en 10 ambulanciers. Op enkele beroepslieden na, is de overgrote meerderheid vrijwilliger.

   

  Vragen:

  1. Heeft het stadsbestuur al overleg gepleegd met een vertegenwoordiging van de brandweervrijwilligers over hun statuut? Zo ja, welke zijn hiervan de resultaten?

   

  2. Welk standpunt neemt de meerderheid in over dit statuut?

   

  3. Worden de grieven van de plaatselijke vrijwilligers door de meerderheid en door de burgemeester in het bijzonder, verdedigd bij de hogere overheid (federaal, Vlaams niveau,…..)? Zo ja, op welke wijze?

   

  4. Kan u, burgemeester, bevestigen dat het brandweerkorps voldoende bemand is om zijn taken uit te oefenen?

   

  5. Hoeveel personen hebben zich in 2013 als vrijwilliger aangediend? Hoeveel werden er in dat jaar werkelijk aangeworven? Hoeveel zijn er vertrokken?

   

  6. Stelt het brandweerkorps jaarlijks een verslag op van haar werking?

   

  7. Zijn er gesprekken met aanpalende brandweerzones m.b.t. schaalvergroting en mogelijke synergieën?

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt AP4: Vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan de schepen van milieu in verband met de keuzemogelijkheid van Ilva om af te zien van het recht om 100 kg. afval gratis aan te voeren in ruil voor een onbeperkte aanvoer van recyclee

  Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn vraag vermeld:

   

  "Motivatie:

   

  De overheid legt gemeentebesturen en dus ook intercommunales op om op containerparken een reeks recycleerbare goederen gratis te aanvaarden. ILVA stelt, ons inziens onterecht en vooral gemakshalve, dat haar containerparken zo zijn ingericht dat dit praktisch onmogelijk is. Om deze verplichting te omzeilen heeft ILVA een ingewikkeld en vooral onrealistisch systeem bedacht.

   

  Toelichting:

   

  De brief die elke inwoner van het gebied waar ILVA actief is heeft ontvangen, is voor de gemiddelde burger gewoonweg onverstaanbaar. En wie hem wel verstaat moet helderziend zijn om er op in te gaan. Want wanneer is het financieel interessant om op dit aanbod in te gaan? Als men zeker is dat men het volgende jaar meer dan 100kg aan wit- of bruingoed, KGA, olie, vet, autobanden, motorolie of batterijen zal inleveren. Hoeveel olie en vet je gemiddeld gebruikt valt misschien nog te berekenen, maar in welk jaar de koelkast, vaatwas, TV, of ander toestel de geest zal laten (nota bene de zware fracties in deze lijst), is niet te voorspellen.

  Wat in alinea 3 van die brief staat wijst er ook op dat ILVA het lef niet heeft om de waarheid te vertellen. In plaats van te vertellen dat ILVA volgens het VLAREMA verplicht is een aantal fracties gratis te aanvaarden, wordt geschreven dat deze optie er komt 'op vraag van een aantal bezoekers die een regeling willen om onbeperkt afvalstoffen aan te brengen van het recycleerbare type'. De bijlage bij de brief laat nochtans weinig interpretatie toe. Het moet. Punt.

   

  Nochtans volstaat een zeer eenvoudige ingreep om aan deze VLAREMA verplichting te voldoen, zonder veel investeringen: een gratis inzamelpunt voor deze fracties (net) buiten het containerpark. Mogelijk volstaat het verplaatsen van een afsluiting zelfs al om dit praktisch mogelijk te maken.

   

  Vragen.

   

  - Is de vertegenwoordiger van de meerderheid, de schepen van milieu en bij uitbreiding de hele meerderheid, niet beschaamd om te doen alsof het 'een aantal bezoekers van de containerparken' zouden zijn die om dergelijke regeling vragen?

   

  - Hoeveel inwoners van het ILVA gebied hebben gebruik gemaakt van deze optie om afstand te doen van hun recht om 100kg afval gratis aan te voeren?

   

  - Hoeveel Ninovieters hebben dit gedaan?

   

  - Welke relevantie heeft het gewicht van de gemiddeld aangevoerde fractie, vermeld op de achterzijde van de brief van ILVA, behalve dan mensen aan te raden niet op het aanbod in te gaan? Voor zover ze het al begrepen hebben natuurlijk…

   

  - Is de stad van plan haar stem binnen ILVA te gebruiken om te eisen de nodige investeringen te doen om containerparken zo herin te richten dat aan deze VLAREMA verplichting kan worden voldaan? Meer bepaald het verplaatsen van een deel van de afsluiting zodat de in het VLAREMA bedoelde fracties gratis kunnen worden verzameld?

   

  - Zoniet, is de stad dan bereid om tussen te komen in de kosten van een helderziende om te bepalen of een gezin het volgende jaar wel of niet van deze optie gebruik moet maken?"

   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt AP5: Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan de burgemeester en de schepen van mobiliteit in verband met grote geplande infrastructuurwerken

  Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn mondelinge vraag vermeld:

   

  "Motivatie:

  Momenteel worden er ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd in de omgeving van 'Den Dollar'. Over andere projecten wordt gesproken, maar of en wanneer ze worden uitgevoerd is niet altijd duidelijk. Nochtans is enige duidelijkheid nodig, niet in het minst voor de financiën van de stad en de meerjarenplanning.

   

  Toelichting:

  In de editie van 8 januari van AKTUEEL, pagina 7 en onder de titel 'Burgemeester spreekt', laat onze burgemeester noteren:

  'Na het afwerken van den Dollar, zitten er 2 grote projecten in de pipeline: de tunnel aan Den Doorn en het kruispunt aan de Tramstatie. In 2014 zal ons nieuw mobiliteitsplan af zijn . ……..'

  De lectuur van het geciteerde uittreksel in Aktueel kan er dus toe leiden te besluiten dat de meerderheid de kar voor het paard spant: eerst werken uitvoeren en dan pas een mobiliteitsplan opstellen om vast te stellen dat andere ingrepen misschien nuttiger waren geweest.

  De gemeenteraad keurde de oprichting van een Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) goed op 20 juni 2013. De dagelijkse werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. Bij de toelichting op de webstek lees ik :

  De GBC is verantwoordelijk voor:

  - De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.

  - De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald bij (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en bij andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

   

  Vragen:

  1. Op welke gegevens steunde burgemeester Casteur zich om zo onomwonden te verklaren dat het project Den Doorn wel degelijk zal uitgevoerd worden, terwijl de bevoegde schepen voor mobiliteit, enkele maanden geleden op een info-avond over Den Doorn verklaarde (dat was na een GR-commissie, in de raadszaal) en zulks herhaalde tijdens de adviesronde voor de adviesraden op 30 november, dat:

  a) de financiering ervan door de Vlaamse overheid nog onzeker was omdat de volgende Vlaamse regering Den Doorn nog zou kunnen schrappen als dringend uit te voeren project;

  b) en, zo dit project effectief zou geschrapt worden, de stad Ninove zou terugvallen op een plan-B, zijnde de werken aan het kruispunt 'de Tramstatie'?

   

  1.1. Concreter : zullen beide projecten tijdens deze gemeentelijke legislatuur beiden uitgevoerd worden of enkel één van beiden? In dat laatste geval, welk?

   

  2. Bevat het in voorbereiding zijnde nieuwe mobiliteitsplan elementen die daadwerkelijk rekening houden met de uitvoering van beide hoger genoemde plannen?

   

  3. Zoja, heeft de al-dan-niet uitvoering van één of beide projecten een impact op dat plan?

   

  4. Op welke basis of criteria is de GBC samengesteld? Wie heeft deze bepaald?

   

  5. Dient een huishoudelijk reglement van een commissie of raad die zich bezig houdt met gemeentelijke materies, evenals de wijze van samenstelling, niet door de gemeenteraad te worden goedgekeurd?

   

  6. Zijn er verslagen van de GBC beschikbaar?"

   
   
  Terug naar boven
 • GR20140123 punt AP6: Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aan schepen van milieu in verband met de jaarlijkse kerstboomverbranding op rechteroever

  Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn mondelinge vraag vermeld:

   

  "Motivatie:

  We weten dat het verbranden van nat (dennen)hout slecht is voor de schouw en dat men niets mag verbranden in een straal van 100m rond bebouwing. Maar wij houden wel van tradities die mensen samen brengen en we houden ook van een warme samenleving.

   

  Toelichting:

  Ook al is het gebruik van een kerstboom zonder wortelkluit misschien niet de meest ecologisch verantwoorde optie, deze geeft ons wel de kans te genieten van een traditie die in Ninove op rechteroever jaarlijks behoorlijk wat volk lokt. Deze traditie staat al onder druk nu meer en meer mensen op zien tegen de vallende naalden van een echte boom en kiezen voor een namaakboom. Jammer, maar helaas, want voor een kerstboomverbranding heb je echte kerstbomen nodig.

   

  De reden van onze eerder opmerkelijke vraag is er dus één die is ontstaan uit vrees. In een aantal gemeenten, al dan niet met Groen in de meerderheid, heeft men de traditie om rond 6 januari een kerstboomverbranding te organiseren immers omgevormd tot een zogezegd milieuvriendelijker alternatief. Bijvoorbeeld een kerstboomversnippering. Qua sfeer toch een stuk minder gezellig… Nochtans is een kerstboomverbranding per definitie CO2 neutraal.

   

  Initiatieven die ons wel konden bekoren waren deze waarbij de mogelijkheid werd aangeboden om een kerstboom met wortelkluit, een jaar lang te laten recupereren in de vrije natuur. Dit houdt in dat gezinnen die het wilden, hun kerstboom op een terrein van de stad konden planten met hun naamkaartje er aan. Het jaar nadien kan de kerstboom dan opnieuw worden uitgegraven en thuis worden gebruikt, of kan hij worden geschonken aan de stad om het openbaar domein te verfraaien. Iets wat men op rechteroever zeker zou toejuichen als u zich herinnert hoe mager hun boompjes dit jaar waren uitgevallen…

   

  Vragen:

  1. Waarom hangt er in Ninove tot ver in januari nog 'kerstverlichting' in de straten?

   

  2. Waarom staan er ook nog verdorde kerstbomen aan bvb de Therésiakerk en op de Graanmarkt?

   

  3. Is het niet wat absurd de 'kerstsfeer' levend te proberen houden na initiatieven als een kerstboomverbranding die eigenlijk een soort afsluiter zijn van de kerstperiode?

   

  4. Is de schepen gewonnen voor het hergebruik van kerstbomen met kluit en de op 5 december niet opgevraagde exemplaren te gebruiken voor de verfraaiing van de stad tijdens de kerstperiode?

   

  5. Maar vooral, beste schepen, kan u ons garanderen dat u, in tegenstelling tot een aantal van uw collega's, de traditionele kerstboomverbranding op rechteroever de komende jaren ongemoeid zal laten?

   
  Terug naar boven

Contactinformatie